Powered by chatwoo.com

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Nowe obowiązki firm wynikające z nowelizacji ustawy

Data rozpoczęcia:
23.05.2019
Data zakończenia:
23.05.2019

950 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 30 kwietnia

1 250 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 30 kwietnia


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Opis

Dnia 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723).

Ustawa przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), służącego przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Rejestr będzie obowiązywał od dnia 13 października 2019 r.

Będzie on gromadził szczegółowe informacje na temat beneficjentów rzeczywistych. Będą one przekazywane bezpośrednio przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych)

Każda instytucja obowiązana zgodnie z ustawą powinna mieć również przygotowaną ocenę ryzyka uwzględniając takie czynniki ryzyka takie jak: klienci, obszary geograficzne, produkty, usługi, transakcje, kanały dostaw. W ramach wydarzenia przedstawimy case study.

Kolejnym wymogiem jest przygotowanie przez przedsiębiorców oraz osoby pełniące funkcje członków zarządu spółki procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, czyli tzw. Whistleblowingu.

Co drugi polski przedsiębiorca przyznaje, że w ciągu ostatnich dwóch lat padł ofiarą nadużycia*

45% nadużyć wykryto dzięki zgłoszeniom sygnalistów*

*Raport PwC "Kto i jak okrada polskie firmy?"

Do udziału zapraszamy:

  • adwokatów, radców prawnych
  • doradców podatkowych
  • notariuszy
  • biegłych rewidentów
  • przedsiębiorców
  • przedstawicieli banków, oddziałów instytucji finansowych,
  • pośredników nieruchomości
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Na wydarzenie zaprasza

Anna Kowalkowska