FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA DLA PRAWNIKÓW

Ocena i analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia:
12.12.2019
Data zakończenia:
13.12.2019

Program

Dzień I
Czwartek
12 grudnia 2019

PROWADZĄCY SZKOLENIE

dr Adam Chmielewski

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

09:35

Sprawozdanie finansowe jako źródło danych o kondycji finansowej spółki

 • rola rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • podsystemy rachunkowości: finansowej, podatkowej i zarządczej 
 • podstawa prawna funkcjonowania rachunkowości
 • odpowiedzialność za rachunkowość 
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotu
 • struktura sprawozdań finansowych
 • obowiązki rejestracyjne i publikacyjne
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Interpretacja poszczególnych pozycji bilansowych

 • pojęcie aktywów – co pojawia się, a czego nie znajdziemy w bilansie?
 • aktywa trwałe: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, należności i inwestycje długoterminowe
 • aktywa obrotowe – zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe
 • pojęcie pasywów - źródła finansowania działalności i ich cechy
 • kapitały i ich kategorie
 • zobowiązania
 • rezerwy na zobowiązania
12:45

Przerwa na lunch

13:15

Manipulacje i błędy księgowe

 • najczęściej spotykane manipulacje i błędy księgowe i ich wpływ na ocenę kondycji podmiotu
14:00

Ocena podmiotu na podstawie bilansu

 • analiza wskaźnikowa – cechy, zasady stosowania, wady
 • ocena struktury majątku
  • wskaźniki pokrycia aktywów trwałych
  • kapitał pracujący i jego rola
  • złota reguła finansowania 
  • dźwignia operacyjna
 • ocena poziomu zadłużenia
  • koszt kapitału
  • dźwignia finansowa
  • wskaźniki zadłużenia
  • wskaźniki zdolności pokrycia długu
 • ocena płynności podmiotu
  • płynność bieżąca, szybka, gotówkowa
  • pokrycie zobowiązań należnościami
 • ocena sprawności zarządzania majątkiem
  • rotacja aktywów
  • wskaźniki rotacji zapasów, należności, zobowiązań
  • cykl konwersji gotówki
  • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
15:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Dzień II
Piątek
13 grudnia 2019
09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Rachunek zysków i strat jako informacja o efektach prowadzonej działalności

 • wariant porównawczy i kalkulacyjny RZiS – budowa, cechy wyróżniające, wartość merytoryczna informacji dla odbiorcy sprawozdania
 • zasada współmierności przychodów i kosztów
 • interpretacja wyników:
  • brutto ze sprzedaży
  • ze sprzedaży
  • z działalności operacyjnej
  • finansowego brutto
  • EBIT
  • EBITDA
 • zysk brutto a zysk netto (koszty w ujęciu podatkowym)
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Ocena kondycji spółki na bazie rachunku zysków i strat

 • ocena wiarygodności prezentowanych wielkości
 • wychwytywanie „upiększeń” wyniku finansowego
 • powiązania rachunku wyników z bilansem
 • ocena rentowności podmiotu – punkt widzenia zarządu
  • rentowność brutto/netto sprzedaży
  • rentowność operacyjna sprzedaży
  • przewidywanie przyszłej rentowności podmiotu
 • ocena rentowności podmiotu – punkt widzenia właścicieli 
  • rentowność aktywów
  • rentowność kapitału własnego
12:45

Przerwa na lunch

13:15

Rachunek przepływów pieniężnych (cash - flow)

 • podział strukturalny strumieni przepływów pieniężnych
 • interpretacja korekt w rachunku przepływów 
 • wynik papierowy a wynik gotówkowy - analiza rozbieżności
 • ocena przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej 
 • zastosowanie rachunku przepływów w ocenie wiarygodności sprawozdania
 • wskaźnikowa ocena przepływów pieniężnych
14:15

Symptomy problemów finansowych i kiepskiej kondycji spółki

 • wskaźniki finansowe w podmiotach w trudnej sytuacji finansowej
 • przesłanki niewypłacalności i upadłości
 • dyskryminacyjne modele oceny prawdopodobieństwa upadłości
 • pozafinansowe symptomy problemów przedsiębiorstw
   
15:30

Zakończenie warsztatów, rozdanie certyfikatów