PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII - webinarium

Regulacje, które mają znaczenie w okresie Covid-19

Data rozpoczęcia:
28.05.2020
Data zakończenia:
28.05.2020

Prelegenci

Beata Matusiewicz-Kulig

Partner, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz doradztwie z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji, prawa własności przemysłowej, jak również prawa cywilnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami polubownymi, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych oraz w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP oraz OHIM.
W kancelarii kieruje pracami zespołu ds. rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz jest członkiem Praktyki Prawa Własności Intelektualnej.
Prowadziła szereg procesów sądowych w imieniu wiodących na polskim rynku podmiotów z branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej i FMCG w sprawach z zakresu ochrony przed nieuczciwą konkurencją, w tym nieuczciwą reklamą oraz znaków towarowych. Reprezentuje znane firmy farmaceutyczne w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących nieuczciwej reklamy porównawczej i reklamy wprowadzającej w błąd.
Reprezentuje i doradza także licznym przedsiębiorcom z branży meblarskiej, dekoracyjnej, przemysłowej, tekstylnej, odzieżowej, obuwniczej oraz sportowej w sporach o ochronę praw autorskich, ochronę wzorów przemysłowych, wzorów wspólnotowych i znaków towarowych, w tym przed Sądem Wspólnotowym ds. Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych oraz w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i OHIM m.in. w sprawach o unieważnienie wzorów i znaków towarowych.
Posiada również doświadczenie jako pełnomocnik w procesach sądowych o naruszenie patentów, praw do nazwy firmy, dóbr osobistych. Reprezentowała w takich sporach m.in. wiodące portale internetowe w Polsce, a także firmy farmaceutyczne i znane firmy z branży kosmetycznej.
W zakresie jej praktyki mieści się również bieżące doradztwo w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz reprezentacja w sporach sądowych w takich sprawach. W szczególności występuje w imieniu podmiotów z branży telekomunikacyjnej i przemysłowej w postępowaniach dotyczących rozliczeń z wykonawcami i agentami. Doradza klientom także w sprawach z zakresu spraw pracowniczych oraz reprezentacji pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii i studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” w INP PAN. Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych oraz w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego. Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i INP PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji. Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego.

adw. Tomasz Targosz

Partner, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym w szczególności w sporach z zakresu praw autorskich i pokrewnych oraz prawa patentowego, a także w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentował klientów w precedensowych sporach dotyczących ochrony patentów farmaceutycznych oraz ochrony praw autorskich w Internecie, a także w postępowaniach przed Prezesem UOKIK i w postępowaniach sądowych z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących nadużycia pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii, w tym m.in. Prawo Internetu, Prawo reklamy i promocji, Media a dobra osobiste, Handbuch des Persönlichkeitsrechts, monografii Nadużycie osobowości prawnej, monografii Umowy przenoszące prawa autorskie, Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wielu artykułów w czasopismach prawniczych. Prelegent na konferencjach i szkoleniach w Polsce i za granicą. Indywidualne rekomendacje w Chambers Europe 2020, The Legal 500, Europe, Middle East & Africa 2020, IP Stars 2020/21.
Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ, absolwent WPiA UJ w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. W latach 2004–2006 członek Kolegium Doktoranckiego Uniwersytetów w Krakowie, Heidelbergu i Moguncji, stypendysta Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law w Monachium.
Biegłe posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Agnieszka Wachowska

radca prawny, partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ekspert prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze projektów IT. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco oraz Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego. Od początku kariery prawniczej doradza podmiotom z branży IT, w tym również podmiotom publicznym, w zakresie zagadnień związanych z prawem IT, zamówieniami publicznymi na dostawy i usługi IT, a także w obszarze cyberbezpieczeństwa. Odpowiada za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego.
Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, licencyjnych, SaaS, PaaS i IaaS. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania oraz możliwości przeniesienia oprogramowania do środowiska chmury obliczeniowej. Doradza klientom w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi.
Członek zespołów roboczych PIIT oraz grup roboczych powołanych przez Urzędu Zamówień Publicznych. Wyróżniona indywidualnie w rankingu Legal 500 jako Next Generation Partner w kategorii: TMT.
Prelegentka na wielu konferencjach, seminariach, szkoleniach a także studiach podyplomowych PAN. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, cyberbezpieczeństwa, a także zamówień publicznych w IT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Universiteit van Tilburg (Holandia).
Biegle posługuje się językiem angielskim.