SPRAWNE DZIAŁANIE ORGANÓW SPÓŁEK, NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDZAJĄCYCH

Data rozpoczęcia:
26.08.2020
Data zakończenia:
26.08.2020

399 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

Aleksandra Kieliszek

Adwokat w Kancelarii RKKW

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida Levin College of Law.
Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w szczególności w zagadnieniach dotyczących sukcesji w biznesie.
Specjalizuje się w zakresie prawa spółek, postępowań sądowych ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych oraz prawa pracy i nieuczciwej konkurencji.
Autorka wielu publikacji poświęconych zagadnieniom z zakresu nieuczciwej konkurencji (w tym w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz prawa procesowego i prawa pracy.

Agnieszka Nalazek

Radca prawny w Kancelarii RKKW

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego
Doradza spółkom w procesach związanych z nadzorem korporacyjnym, zarządzaniem grupami kapitałowymi, tworzeniem umów holdingowych oraz regulacji nakierowanych na realizację interesu grupy kapitałowej. Doradzała przy wielu złożonych sporach korporacyjnych, w tym również na etapie postępowania sądowego, doradza w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym również należących do grup kapitałowych
Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu
Autorka publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego
Doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobyła jako członek rad nadzorczych

Łukasz Sieczka

Radca prawny, Partner Kancelarii RKKW

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie nieruchomości, kontraktów, prawie spółek, jak również w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa energetycznego oraz prawa zamówień publicznych.
Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych oraz ich organów. Doradza spółkom w procesach związanych z nadzorem korporacyjnym, zarządzaniem grupami kapitałowymi, tworzeniem umów holdingowych oraz regulacji nakierowanych na realizację interesu grupy kapitałowej
Z sukcesami prowadził wiele postępowań sądowych oraz administracyjnych, jak również uczestniczył licznych transakcjach oraz projektach, związanych między innymi z nieruchomościami i regulowaniem ich stanu prawnego, również pod inwestycje energetyczne (liniowe oraz kubaturowe).

Karol Szymański

Of Counsel kancelarii RKKW

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014.
Karol Szymański doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach. Pełnomocnik akcjonariuszy oraz wspólników spółek kapitałowych (zarówno mniejszościowych, jak i większościowych) przy okazji licznych sporów korporacyjnych. Uczestnik wielu projektów restrukturyzacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne.
Swoje doświadczenie zdobywał m. in. pełniąc nieprzerwanie od 2012 roku funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż. Nadzorował emitentów o wartości rynkowej przekraczającej 1,2 mld zł, a także z omawianej perspektywy kontrolował publiczne programy emisji obligacji o wartości nominalnej w wysokości 300 mln zł. Piastował również funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł.
Autor oraz współautor artykułów traktujących o praktycznych aspektach prawa spółek handlowych oraz prawa kapitałowego, a także aktywny uczestnik wielu konferencji o tematyce prawniczej. Członek Zespołów eksperckich wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.