Jak dziś wygląda rynek nieruchomości komercyjnych – trendy i prognozy na przyszłość

Data rozpoczęcia:
22.09.2020
Data zakończenia:
22.09.2020

490 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 7 września

549 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 7 września


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Wtorek
22 września 2020
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

09:30

Sytuacja na rynku nieruchomości, trendy i wstępne prognozy na przyszłość

Mikołaj Sznajder, Director, Head Of Office Agency, Advisory & Transaction Services, Occupier Services, Office – CBRE , Kamil Tyszkiewicz, Director, Head Of Regional Operations, Advisory & Transaction Services, Occupier Services, Office – CBRE

1.1.    Nastroje wśród uczestników rynku nieruchomości, szanse i zagrożenia.
1.2.    Porównanie sytuacji na rynku nieruchomości 2019 vs 2020, w tym rynki regionalne.
1.3.    Jakie główne trendy obserwujemy na rynku, jakie główne wyzwania widzą nasi klienci.
1.4.    Jakie zmiany mają charakter trwały, a jakie regionalny i przejściowy.
 

10:15

Przerwa

10:25

Szanse i wyzwania dla właścicieli i zarządców budynków.

Radosław Pawlak, Director, Landlord Representation, Advisory & Transaction Services, Office – CBRE

2.1.    Jak sytuacja z Covid wpłynęła na relację właścicieli budynków z wynajmującymi.
2.2.    Konsekwencje Covid: krótkofalowe (jakie wyzwania) i długofalowe (jakie szanse).
 

11:10

Przerwa

11:20

Nowe wymagania i sposoby zarządzania budynkami

Piotr Karpiński, Mrics, Senior Director, Head Of Property Management Poland – CBRE

3.1.    Co/jak Covid zmienia w sposobie zarządzania budynkami z punktu widzenia funkcjonalności budynków?
3.2.    Wpływ zamian na standardy budynku jako miejsca pracy - perspektywa najemców/pracodawców.
3.3.    Rozwój rozwiązań typu Prop-tech.
3.4.    Zmiany w środowisku pracy, które przyspieszyły po Covid-19 praca zdalna, technologie, interaktywność miejsca pracy, etc.
 

12:00

Przerwa

12:10

Umowy najmu powierzchni komercyjnych w dobie covid-19 - czyli co najemca i wynajmujący mogą zrobić z zawartą umową najmu w czasach kryzysu

Katarzyna Makola-Kalejta, Adwokat, Partner - Piotrowski, Rapacki, Makola Kancelaria Adwokacka

4.1. Zmiany na rynku biurowym w okresie marzec - sierpień 2020 roku w związku z epidemią covid – 19 – krótkie omówienie poniższych trendów:
1.    rezygnacja najemców z przestrzeni coworkingowych dzięki elastyczności zawieranych umów najmu przestrzeni coworkingowych oraz ze względu na niepewną sytuację na rynku w porównaniu do chęci zawierania przez niektórych najemców biurowych umów najmu przestrzeni coworkingowych w związku z rezygnacją z części przestrzeni standardowo wynajmowanych biur;
2.    większa ilość umów renegocjacji niż umów relokacji;
3.    większy popyt na biura istniejące niż umowy pre-let;
4.    większy popyt na istniejące, tańsze lokalizacje;
5.    większe zapotrzebowanie na elastyczne umowy najmu;
6.    większe zapotrzebowanie na usługi dodatkowe, w związku z zawieranymi umowami najmu – wzrost zainteresowania usługą workplace;
7.    większe zwracanie uwagi na regulamin budynków i kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników na terenie budynków biurowych.
8.    (Aktualizacja w oparciu o bieżącą sytuację przed samym szkoleniem).
4.2. Co najemca i wynajmujący mogą zrobić z zawartą umową najmu w czasach kryzysu
1.    Gdy wynajmujący i najemca widzą możliwość porozumienia: 
•    renegocjacje umów najmu: renegocjacje wysokości czynszu, wakacje czynszowe, renegocjacje w zakresie fitout powierzchni, renegocjacje w zakresie dodatkowej usługi workplace lub innych oferowanych przez wynajmującego, renegocjacje w zakresie wielkości powierzchni i ewentualnego coworkingu, renegocjacje w zakresie długości obowiązywania umowy najmu;
•    Opcje: elastyczność w zakresie okresu obowiązywania umowy najmu lub w zakresie wielkości powierzchni;
•    Opcje: swobodny podnajem;
•    Opcje: swobodny podnajem okazjonalny.
2.    Gdy wynajmujący i najemca nie widzą możliwości porozumienia:
•    możliwości wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę ze względu na okres, na jaki została zawarta;
•    siła wyższa a covid – 19;
•    odstąpienie od umowy najmu ze względu na następczą niemożliwość świadczenia;
•    Klauzula rebus sic stantibus – art. 3571 kc.
 

13:10

Przerwa


 

13:20

Art. 15ze i jego skutki prawno-podatkowe dla centrów handlowych

Piotr Staniszewski, Partner, radca prawny w Zespole Prawa Nieruchomości, Dentons , Tomasz Krasowski, Managing Counsel, doradca podatkowy w Zespole Prawa Podatkowego, Dentons

Praktyczne omówienie kwestii prawnych i podatkowych związanych z art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; w tym:

•       skutków prawnych i zakresu zastosowania art. 15ze wraz z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji;
•       wpływu art. 15ze na fakturowanie w okresie czasowego wygaszenia umów najmu;
•       możliwości korekt wcześniej wystawionych faktur;
•       wpływu art. 15ze na amortyzację budynków galerii handlowych oraz na podatek od przychodów od budynków; 
•       ryzyka związanego z doszacowaniem przychodów dla najemcy, przy braku płatności czynszu w okresie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

14:20

Przerwa

14:30

RYNEK PRACY w Real Estate 2020. RYNEK PRACODAWCY CZY RYNEK KOMPETENCJI? Wyniki badania „Nowe Oblicze Normalności”

Wiktoria Bożek, Senior Consultant specjalizacji Construction & Property, - Hays Poland

5.1.    Plany zatrudnienia po pandemii
5.2.    Obawy pracowników związane z aktualną sytuacją 
5.3.    Doświadczenia pracowników i ich plany na przyszłość 
5.4.    Kompetencje i umiejętności, które mają znaczenie 
 

15:15

Przerwa

15:25

Jak skutecznie, lecz nieszablonowo komunikować się z otoczeniem w branży nieruchomości komercyjnych w czasach kryzysu i po nim?

Paweł Słupski, PR Manager - Globalworth

6.1.    Czy informacja prasowa to przeżytek?
6.2.    Jak skutecznie pisać i mówić do określonych grup odbiorców?
6.3.    Dlaczego warto unikać banałów i napuszonej narracji?
6.4.    Dlaczego powinniśmy szkolić firmowych ekspertów?
6.5.    Social media, czyli codzienność PR-owca. 

16:15

Zakończenie szkolenia