Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców w 2021 roku – najważniejsze zmiany w praktyce

Data rozpoczęcia:
17.11.2020
Data zakończenia:
17.11.2020

599 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

Dr Iga Małobęcka-Szwast

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii, koncentrując się na zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych osobowych i ochroną prywatności, oraz w dostępie do informacji publicznej. Doradza podmiotom i instytucjom z sektora publicznego i prywatnego, zarówno polskim, jak i zagranicznym.
Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracowała w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzała klientom, w tym także niemieckojęzycznym, w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego oraz prawa spółek. Odbyła staż w czołowej niemieckiej firmie telekomunikacyjnej, gdzie uczestniczyła w pracach zespołów ochrony danych osobowych, prawa konkurencji oraz corporate governance.
Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa unijnego. Prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych w Polsce i zagranicą.
Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski) oraz absolwentka studiów LL.M. in Law and Economics na Uniwersytecie w Utrechcie (summa cum laude). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). W czasie studiów odbyła roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego, prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn. Obroniła rozprawę doktorską o wpływie danych na ocenę nadużycia pozycji dominującej przez platformy internetowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z prawa Unii Europejskiej dla studentów WPiA UW.
Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, w tym prawniczym, zna również język hiszpański.

Katarzyna Menszig-Wiese

Radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka studiów LL.M. na Uniwersytecie w Heidelbergu, radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Jest członkiem zespołu prawa konkurencji. W kancelarii zajmuje się m.in. identyfikacją ryzyka antymonopolowego, opiniowaniem
i korektą umów B2B oraz wzorców umów konsumenckich i regulaminów, przygotowywaniem pism w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK,
a także oceną wykorzystywania nowych technologii w biznesie pod kątem zgodności z prawem konkurencji. Katarzyna ponadto wspiera swoją wiedzą przedsiębiorców uczestniczących w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych i opracowuje analizy ich wpływu na sytuację uczestników obrotu. Obsługuje klientów m.in. z branży FMCG, paliwowej, e-commerce i farmaceutycznej. Z kancelarią współpracuje od roku 2013. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli w roku 2015.
Jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego oraz prawa własności intelektualnej. Od kilku lat prowadzi zajęcia z ochrony konkurencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ. Biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego, w tym prawniczego, umożliwia jej obsługę zagranicznych klientów kancelarii. Jej umiejętności językowe potwierdzone są certyfikatami Cambridge CAE, TOEFL oraz DSH-3.

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii i studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” w INP PAN. Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych oraz w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego. Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i INP PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji. Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego.

apl. radc. Michał Słuszniak

W praktyce kancelaryjnej uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja oraz FinTech. W ramach specjalizacji wykonuje zlecenia z zakresu ochrony danych osobowych, usług płatniczych oraz ubezpieczeń i reasekuracji. Wśród jego zainteresowań, oprócz wyżej wymienionych, znajdują się również zagadnienia prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii blockchain. Doświadczenie i wiedzę zdobywał poprzez udział w audytach zgodności procesów przetwarzania danych z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik wielu ogólnopolskich konferencji naukowych, a także programu „Japanese Legal System” organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetem Kobe Gakuin.
Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Biegle posługuje się językiem angielskim.

adw. Tomasz Targosz

Partner, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym w szczególności w sporach z zakresu praw autorskich i pokrewnych oraz prawa patentowego, a także w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentował klientów w precedensowych sporach dotyczących ochrony patentów farmaceutycznych oraz ochrony praw autorskich w Internecie, a także w postępowaniach przed Prezesem UOKIK i w postępowaniach sądowych z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących nadużycia pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii, w tym m.in. Prawo Internetu, Prawo reklamy i promocji, Media a dobra osobiste, Handbuch des Persönlichkeitsrechts, monografii Nadużycie osobowości prawnej, monografii Umowy przenoszące prawa autorskie, Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wielu artykułów w czasopismach prawniczych. Prelegent na konferencjach i szkoleniach w Polsce i za granicą. Indywidualne rekomendacje w Chambers Europe 2020, The Legal 500, Europe, Middle East & Africa 2020, IP Stars 2020/21.
Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ, absolwent WPiA UJ w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. W latach 2004–2006 członek Kolegium Doktoranckiego Uniwersytetów w Krakowie, Heidelbergu i Moguncji, stypendysta Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law w Monachium.
Biegłe posługuje się językiem angielskim i niemieckim.