PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z V DYREKTYWY AML

II edycja

Data rozpoczęcia:
27.11.2020
Data zakończenia:
27.11.2020

490 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Piątek
27 listopada 2020
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

10:00

Mecenas Katarzyna Komulainen, Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k. , Mecenas Leszek Rydzewski, Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.

I.     Uwagi wprowadzające – pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, V i VI Dyrektywa AML, podstawowe definicje 
II.    Spółka jako instytucja obowiązana 
a)    przesłanki uznania spółki za instytucję obowiązaną
b)    rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych w V Dyrektywie AML
III.   Beneficjent rzeczywisty i związana z nim problematyka 
a)    beneficjent rzeczywisty w V Dyrektywie AML
b)    praktyczne aspekty związane z określaniem statusu beneficjenta rzeczywistego
IV.   Obowiązki osób odpowiedzialnych za przestrzeganie wymogów AML 
a)    obowiązki zarządu
b)    obowiązki koordynatora AML
c)    relacja pomiędzy zarządem a koordynatorem AML
V.    Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego i związane z tym zagadnienia 
a)    rodzaje środków bezpieczeństwa finansowego oraz przesłanki ich stosowania
b)    praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
c)    stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w V Dyrektywie AML
VI.  Ocena ryzyka 
a)    cel oraz zakres oceny ryzyka
b)    ocena ryzyka w praktyce 
VII. Anonimowe zgłaszanie naruszeń – sygnaliści
a)    proceduralne wymogi anonimowego zgłaszania naruszeń
b)    problemy związane z wdrażaniem procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
c)    ochrona sygnalistów
VIII.Obowiązki sprawozdawcze względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
a)    zakres informacji podlegających obowiązkowi zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
b)    obowiązki sprawozdawcze instytucji obowiązanych w V Dyrektywie AML
IX.  Szczególne uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i ich znaczenie dla instytucji obowiązanych 
a)    zadania i obowiązki Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
b)    rozszerzenie kompetencji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w V Dyrektywie AML
X.   Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu 
XI.  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 
a)    rola i zadania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
b)    dane podlegające zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
c)    mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w V Dyrektywie AML
XII. Zasady przechowywania dokumentacji 
a)    doprecyzowanie zasad przechowywania dokumentacji w V Dyrektywie AML
b)    praktyczne zagadnienia związane z przechowywaniem dokumentacji
XIII.Odpowiedzialność finansowa i karna za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy AML 
a)    rodzaje deliktów oraz katalog kar administracyjnych 
b)    odpowiedzialność karna za naruszenie wymogów AML
c)    rozszerzenie katalogu sankcji w V Dyrektywie AML
XIV.Case study 
XV. Dyskusja 

13:00

Sesja pytań

13:30

Zakończenie szkolenia