JAK CZYTAĆ I WYCIĄGAĆ WNIOSKI ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO?

Start date:
14.06.2021
End date:
15.06.2021

Timeline

Day I
Monday
14 june 2021
09:15

Czas na logowanie

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów

dr Adam Chmielewski

Skąd wziąć dane finansowe podmiotów gospodarczych?     

•    podstawa prawna funkcjonowania rachunkowości
•    obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych
•    struktura sprawozdań finansowych
•    obowiązki rejestracyjne i publikacyjne – jawność informacji
•    odpowiedzialność za rachunkowość i sankcje karne

 

11:30

Przerwa

11:45

Zasada równowagi bilansowej i jej wpływ na ewidencję zdarzeń gospodarczych

dr Adam Chmielewski

Dlaczego aktywa zawsze muszą być równe pasywom?

•    pojęcie aktywów – co pojawia się, a czego nie znajdziemy w bilansie?
•    pojęcie pasywów - źródła finansowania działalności i ich cechy
•    konstrukcja bilansu i podział pozycji bilansowych
•    podstawowe równanie rachunkowości

 

13:45

Przerwa

14:15

Aktywa bilansu

dr Adam Chmielewski

Dlaczego rynkowa wartość firmy zazwyczaj przewyższa jej wartość księgową?

•    konstrukcja bilansu i podział pozycji bilansowych
•    interpretacja pozycji aktywów 
•    wartości niematerialne i prawne 
•    środki trwałe 
•    inwestycje 
•    należności 
•    rozliczenia międzyokresowe czynne
•    zapasy

 

15:30

Zakończenie I dnia szkolenia

Day II
Tuesday
15 june 2021
09:15

Czas na logowanie

09:30

Pasywa bilansu

dr Adam Chmielewski

Skąd się wzięło to, co podmiot posiada?

•    kapitał własny (akcje własne, kapitał z aktualizacji wyceny, odpisy z zysku)
•    rezerwy na zobowiązania
•    zobowiązania
•    rozliczenia międzyokresowe bierne 

 

11:30

Przerwa

11:45

Rachunek zysków i strat jako informacja o efektach prowadzonej działalności

dr Adam Chmielewski

Czy ten biznes jest rentowny?

•    treść rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym i kalkulacyjnym
•    zysk brutto a zysk netto (koszty w ujęciu podatkowym)
•    zasada współmierności kosztów
•    interpretacja wyników:

o    brutto ze sprzedaży
o    ze sprzedaży
o    z działalności operacyjnej
o    finansowego brutto
o    EBIT
o    EBITDA

 

13:15

Przerwa

13:30

Rachunek przepływów pieniężnych (cash - flow)

dr Adam Chmielewski

Gdzie się podziały pieniądze?

  • przychody a wpływy, wydatki a koszty
  • podział strukturalny strumieni przepływów pieniężnych
  • interpretacja korekt w rachunku przepływów
  • interpretacja przepływów z działalności inwestycyjnej
  • interpretacja przepływów z działalności finansowej
15:30

Zakończenie szkolenia