Zmowy przetargowe w świetle nadchodzących zmian prawa konkurencji i w Nowym prawie zamówień publicznych

Start date:
17.06.2021
End date:
17.06.2021

Timeline

Day I
Thursday
17 june 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania podstawy wykluczenia związanej ze zmową – Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2021 r.

Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Aneta Ziemak-Majchrowska, adwokat w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

 1. Charakterystyka ogólna
 2. „Wiarygodne przesłanki” zmowy a dowody zmowy z perspektywy prawa unijnego
 3. Konsorcja i podwykonawstwo a ryzyko uznania za zmowę w świetle Komunikatu KE
 4. Praktyczne wskazówki płynące z Komunikatu KE
   
10:30

Zmowa przetargowa w praktyce prawa konkurencji: stan obecny i zmiany

Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Dr Dariusz Aziewicz, radca prawny w polskim biurze Eversheds Sutherland

 1. Departament Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym w UOKiK – nowy element polityki Prezesa UOKiK 
 2. Pojęcie i dotychczasowa praktyka UOKiK, SOKiK oraz SN w zakresie zmów przetargowych
 3. Konsorcjum, podwykonawstwo, wstępne konsultacje rynkowe – a ryzyko zmowy 
 4. Skutki stwierdzenia zmowy przetargowej przez Prezesa UOKiK:
  a)    Sankcje dla przedsiębiorców, członków zarządu/menadżerów
  b)    Ułatwione dochodzenie roszczeń odszkodowawczych 
  c)    Nowa polityka karania Prezesa UOKiK
 5. Dlaczego należy spodziewać się większej ilości postępowań Prezesa UOKiK dotyczących zmów przetargowych - planowanie zmiany w procedurze leniency
 6. Skutki stwierdzenia przez Prezesa UOKiK zmowy przetargowej dla postępowań ws. zamówień publicznych
   
11:30

Przerwa

11:45

Zmowa przetargowa w Nowym PZP

Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Aneta Ziemak-Majchrowska, adwokat w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

 1. Porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji jako obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania – Nowe PZP
 2. Dotychczasowa praktyka orzecznicza w zakresie zmów przetargowych
 3. Stwierdzenie zmowy przetargowej na podstawie „wiarygodnych przesłanek” 
  a)    „Wiarygodne przesłanki”, czyli jakie?
  b)    „Wiarygodne przesłanki” a „stosowne środki dowodowe” stosowane w PZP2004
 4. Prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie stwierdzenia zmowy przetargowej
 5. Skutki stwierdzenia zmowy przetargowej  w zamówieniach publicznych dla postępowań Prezesa UOKiK
   
12:45

Leniency prawa konkurencji a sefl-cleaning Nowego PZP

Aneta Ziemak-Majchrowska, adwokat w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Dr Dariusz Aziewicz, radca prawny w polskim biurze Eversheds Sutherland

 1. Na czym polega oraz zakres procedury leniency
 2. Zakres procedury self-cleaning przewidzianej w ustawie Pzp
 3. Kiedy dokonać „samooczyszczenia”
 4. Czy zastosowanie przez wykonawcę procedury leniency jest wystarczające do uznania zastosowania „samooczyszczenia” w procedurze przetargowej?
 5. Ocena przez zamawiającego zastosowanego przez wykonawcę self-cleaningu
   
13:30

Przerwa

13:45

Co zrobić by współpraca w zamówieniach nie okazała się zmową przetargową?

Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Dr Dariusz Aziewicz, radca prawny w polskim biurze Eversheds Sutherland

 1. Programy compliance i inne środki zaradcze
 2. Identyfikacja ryzyk oraz tzw. test ryzyka zmowy przetargowej 
 3. Rola umów konsorcjów, umów o podwykonawstwo, zobowiązań o udostępnienie zasobów, listów intencyjnych w zakreślaniu ram bezpiecznej współpracy
 4. Uwagi podsumowujące
   
15:00

Zakończenie warsztatu