Zabezpieczenia umowne w praktyce

Start date:
29.07.2021
End date:
29.07.2021

Timeline

Day I
Thursday
29 july 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Istota i cel zabezpieczenia umowy

Adam Usiądek, Associate, Kancelaria JDP , Adrian Andrychowski, Adwokat enior Associate, Kancelaria JDP

1. Klasyfikacja zabezpieczeń: 
a. Zabezpieczenia umowne 
(i) zabezpieczenia osobiste 
(ii) zabezpieczenia rzeczowe 
b. Zabezpieczenie sądowe 
c. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 
2. Dobranie zabezpieczenia odpowiedniego do rodzaju umowy; sposób ustanowienia zabezpieczenia – uwagi wstępne 
 

10:45

Zabezpieczenia osobiste

Adam Usiądek, Associate, Kancelaria JDP

1. Weksel 
2. Poręczenie 
3. Gwarancja zapłaty (umowa o roboty budowlane) 
4. Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa 
5. Kumulatywne przystąpienie do długu 
6. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie 
7. Przejęcie długu 
8. Kara umowna 
 

11:30

Przerwa

11:45

Zabezpieczenia rzeczowe

Adam Usiądek, Associate, Kancelaria JDP

1. Zastaw rejestrowy 
2. Zastaw cywilny 
3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 
4. Kaucja gwarancyjna 
5. Hipoteka 
6. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej 
7. Depozyt notarialny 
8. Blokada środków na rachunku bankowym 
9. Zaliczka oraz zadatek 
 

12:45

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Adam Usiądek, Associate, Kancelaria JDP , Adrian Andrychowski, Adwokat enior Associate, Kancelaria JDP

1. Skutek dobrowolnego poddania się egzekucji 
2. Forma wymagana dla dobrowolnego poddania się egzekucji 
 

13:30

Przerwa

13:45

Zabezpieczenie sądowe

Adam Usiądek, Associate, Kancelaria JDP , Adrian Andrychowski, Adwokat enior Associate, Kancelaria JDP

1. Przesłanki uzyskania zabezpieczenia roszczenia 
2. Sposoby zabezpieczenia roszczenia 
3. Zabezpieczenie roszczeń niewymagalnych 
 

14:30

Egzekucja zabezpieczeń

Adrian Andrychowski, Adwokat enior Associate, Kancelaria JDP

1. Przypadki zabezpieczeń, w których postępowanie sądowe nie jest wymagane w celu skutecznego przeprowadzenia egzekucji 
2. Rozpoczęcie procesu sądowego w celu windykacji należności oraz uzyskanie tytułu wykonalności 
3. Charakterystyka postępowań odrębnych (postępowanie nakazowe, upominawcze, EPU, postępowanie w sprawach gospodarczych) oraz ułatwienia wynikające z rozwiązań wprowadzonych ustawą w celu ograniczenia zatorów płatniczych 
4. Egzekucja zabezpieczeń sądowych 
5. Egzekucja z przedmiotu zastawu rejestrowego 
6. Egzekucja wobec zagranicznych podmiotów – zarys tematu 
 

15:30

Sesja pytań

15:45

Zakończenie szkolenia