Prawne Aspekty Gospodarowania i Obrotu Nieruchomościami

Start date:
27.08.2021
End date:
27.08.2021

Timeline

Day I
Friday
27 august 2021
09:45

Czas na logowanie

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dotyczące korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Zakres ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Zakres regulacji objętych ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami

10:30

Problematyka prawa pierwokupu w obrocie nieruchomościami – aspekty praktyczne

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Art. 109 UGN
•    Ryzyka zawarcia nieważnej umowy
•    Umowa warunkowa
•    Case study

11:00

Podział geodezyjny nieruchomości – omówienie procedury podziałowej na przykładzie m. st. Warszawy

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Procedura
•    Zgodność z mpzp lub decyzją o warunkach zabudowy
•    Dwuetapowość postępowania
•    Najistotniejsze problemy praktyczne przedmiotowego postępowania
 

11:30

Przerwa

11:45

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Zbywanie nieruchomości i oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz w najem i dzierżawę
•    Procedura przetargowa oraz wyłączenia z powyższej procedury
•    Pierwszeństwo nabycie nieruchomości
•    Opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste
 

12:30

Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Konieczność wpisu w księdze wieczystej
•    Określenie sposobu korzystania z nieruchomości i konsekwencje naruszenia tych postanowień
•    Własność budynku posadowionego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste i komplikacje związane z budową na gruntach o różnym stanie prawnym (w oparciu o wybrane orzeczenia SN)
•    Zmiana wysokości opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego, w szczególności stawki procentowej związanej z przeznaczeniem gruntu
 

13:15

Przerwa

13:25

Podział nieruchomości przeznaczonej pod drogi publiczne (art. 98 ugn)

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Przejście własności nieruchomości na zarządcę drogi
•    Zasada ustalania odszkodowania z tego tytułu
 

13:55

Opłaty adiacenckie związane z

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Podziałem gruntu
•    Budową urządzeń infrastruktury technicznej
•    Przesłanki i zasady ustalania wysokości opłaty adiacenckiej
 

14:25

Wywłaszczenie nieruchomości

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Procedura wywłaszczeniowa
•    Zasady ustalania odszkodowania
•    Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
•    Włączenie roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (art. 229 ugn)
 

14:25

Przerwa

14:40

Uwłaszczenie państwowych osób prawnych z dniem 5 grudnia 1990. Roszczenia spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Kwestie prawne, w tym wybrane zagadnienia pojawiające się w praktyce
•    Case study
 

15:10

Zmiany i ryzyka wynikające z ustawy deweloperskiej 2021

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

15:40

Sesja Q&A

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

16:00

Zakończenie szkolenia