Najczęstsze błędy w projektach B+R finansowanych ze środków publicznych

Start date:
14.09.2022
End date:
14.09.2022

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 31 August

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 31 August


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Wednesday
14 september 2022

Rozpoczęcie

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Edyta Niemyska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa. , Kinga Rochalska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Wstęp - finansowanie działalności badawczej w krajowych i unijnych programach (m.in. POIR, RPO, Horyzont 2020, Programy Strategiczne NCBiR) - uwagi ogólne;


Nieprecyzyjne zapisy wniosku o dofinansowanie - jak minimalizować ryzyko na etapie realizacji i komercjalizacji projektu:

 • opis projektu;
 • miejsce realizacji projektu;
 • zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym; 
 • grupy docelowe; 
 • nazwa zadania – wskaźnik realizacji celu.

Wprowadzanie zmian w projekcie po zawarciu umowy o dofinansowanie: 

 • rodzaje zmian,  dopuszczalność zmian, minimalizowanie ryzyk;
 • zmiana członków konsorcjum;
 • rezygnacja z projektu;

Błędy popełniane w obszarze wykonania zakresu rzeczowego projektu - działania naprawcze w projekcie:

 • błędy w zakresie utrzymania zgodności projektu z politykami wspólnotowymi;
 • brak osiągnięcia/zachowania kryterium, wskaźników produktu i rezultatu w projekcie - sposoby minimalizowania ryzyka;
   
10:30

Przerwa

10:40

Edyta Niemyska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa. , Kinga Rochalska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Błędy powodujące utratę kwalifikowalności wykryte podczas kontroli projektów:

 • projektu;
 • beneficjenta ostatecznego;
 • wydatków w projekcie;
 • błędy najczęściej wykrywane przy rozliczaniu projektu.

Najczęściej spotykane błędy w obszarze rozliczania końcowego projektu:

 • błędy w zakresie obowiązku informacji i promocji;
 • jak utrzymać trwałość projektu i nie utracić dotacji?;
 • zmiana statusu MŚP; 
 • stopień wykorzystania limitów pomocy;
 • wpływ zmian w Projekcie na działalność spółki w Polskiej Strefie Inwestycji (Specjalnej Strefie Ekonomicznej).
   
11:30

Przerwa

11:40

Edyta Niemyska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa. , Kinga Rochalska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Przetargi w funduszach unijnych – najczęstsze błędy:

 • wyłączenia ze stosowania trybów pzp i zasady konkurencyjności;
 • zakupy dokonane przed terminem realizacji projektu;
 • nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia, skutkujące brakiem udzielenia zamówienia zgodnie z odpowiednim trybem, pomimo przekroczenia progów pzp / zasady konkurencyjności;
 • określenie przedmiotu zamówienia;
 • termin składania ofert;
 • udzielanie zamówień w częściach;
 • definiowanie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert, które nie będą dyskryminowały potencjalnych wykonawców;
 • publikacja ogłoszeń o zamówieniu, w tym baza konkurencyjności;
 • nieprawidłowe unieważnienie prowadzonego postępowania;
 • wybór wykonawcy i podpisanie umowy;
 • faktura wystawiona przez inny podmiot (powiązany) niż ten, który wygrał postępowanie i z którym podpisano umowę.
   
13:00

Przerwa

13:30

Edyta Niemyska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa. , Kinga Rochalska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Korekty finansowe, zawinione/niezawinione działanie beneficjenta, zasada proporcjonalności-przykłady z praktyki;

 

Okoliczności zależne i niezależne od beneficjenta mające wpływ na proces komercjalizacji projektu, w tym wywołane pandemią.
 

14:20

Przerwa

14:30

Edyta Niemyska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa. , Kinga Rochalska, kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Zagadnienia proceduralne związane z nieprawidłowościami w projekcie:

 • nieprawidłowość, kontrola projektu, wezwanie do zwrotu; 
 • decyzja zwrotowa i ryzyka z tym związane dla spółki i osób zarządzających spółką; 
 • co dalej po wydaniu decyzji zwrotowej - obowiązek natychmiastowej zapłaty, kiedy wykluczenie?;
 • upadłość/likwidacja spółki, a obowiązek zwrotu dofinansowania;
 • przedawnienie roszczeń o zwrot.

Nowy okres programowania na lata 2021-2027.
 

15:30

Q&A

Sesja pytań i odpowiedzi

 

16:00

Koniec