Wycena praw patentowych i komercjalizacja innowacji

Start date:
25.10.2022
End date:
25.10.2022

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 17 October

1 550 zł per person + 23% VAT

order after 17 October


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Tuesday
25 october 2022

Rozpoczęcie

09:15

Czas na logowanie

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Podstawowa koncepcja wyceny wartości kapitału intelektualnego (IP) w organizacji: MVA – Market Value Added (Rynkowa Wartość Dodana).

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Koncepcja rynkowej wartości dodanej MVA [Market Value Added] jako podstawowy model identyfikacji wartości kapitału intelektualnego
Co to jest "wartość rynkowa"?
Co to jest "wartość dodana":
Obszary identyfikacji wartości rynkowej:
•    tzw. podejście rynkowe [charakterystyka, metodologia]
•    tzw. podejście majątkowe [charakterystyka metodologia]
•    tzw. podejście dochodowe [charakterystyka, metodologia]
 

10:15

Modele analityczne dotyczące obszarów wyceny [podejście majątkowe]

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Podejście majątkowe i jego realia zastosowania w komercjalizacji wiedzy [przykłady analityczne]
•    źródła danych n/t poniesionych wydatków na rzecz prac naukowo-badawczych lub wytworzenie określonych składników IP - kryteria kosztów bezpośrednich i kosztów alternatywnych (pośrednich) w procesie wyceny wartości kosztowej składników IP
•    zasady rewaloryzacji kosztów historycznych
•    zasady amortyzacji ekonomicznej kosztów prac naukowo-badawczych – czy cena
•    odtworzenia projektu naukowo-badawczego w polskich warunkach jest uzasadnioną
•    ceną transferu praw do know-how?
•    metoda kosztów odtworzenia
•    metoda kosztów zastąpienia
 

11:00

Przerwa

11:15

Modele analityczne dotyczące obszarów wyceny [podejście dochodowe]

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Podejście dochodowe i jego realia zastosowania w komercjalizacji wiedzy [przykłady analityczne]
Atrybuty podejścia dochodowego:
Plan finansowy i jego atrybuty:
•    fazy realizacji projektu: przedinwestycyjna, inwestycyjna, operacyjna [eksploatacyjna]
•    nakłady inwestycyjne
•    okres referencyjny projektu [okres prognozowania i jego determinanty]
•    prognoza finansowa w fazie operacyjnej [przepływy pieniężne i płynność finansowa]
Analityka procesu szacowania wartości w metodzie dochodowej:
•    teoria wartości pieniądza w czasie [zmiany siły nabywczej pieniądza]
•    dyskontowanie (pojęcie procentowej stopy dyskontowej jako miary ryzyka
•    przedsięwzięć gospodarczych)
•    rentowność i wartość projektu [PV – Present Value (wartość bieżąca); NPV – Net Present Value (wartość bieżąca netto)]
 

11:45

Ryzyko w wycenie wartości niematerialnych

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Wysokość stóp dyskontowych
Model analizy scenariuszy

Modele analityczne dotyczące obszarów wyceny [podejście rynkowe]
Podejście rynkowe i jego realia zastosowania w komercjalizacji wiedzy
Przykład wyceny wartości rynkowej patentu
Czy podejście rynkowe w komercjalizacji wiedzy ma rację bytu?
 

12:30

Przerwa

12:45

Struktura kapitału intelektualnego - zasady identyfikacji składników IP

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Pojęcie nadwyżki finansowej (goodwill) Kluczowe pytania:
•    kto bierze udział w procesie inwestycyjnym [czy twórcy technologii realizują dochody pośrednio czy bezpośrednio]?
•    w jaki sposób można oszacować partycypację każdego uczestnika w wartości projektu?
•    w jaki sposób twórca wynalazku może negocjować wielkość swojego udziału w dochodach?
Model podziału struktury IP i możliwości jego zastosowania do wyceny aktywów popularnych (marka, technologia, know-how, relacje z klientami) i specyficznych (bazy danych, kreatywność i przedsiębiorczość menedżera, wartość menedżera).
 

13:30

Podstawowe pryncypia procesu komercjalizacji wiedzy w ramach zarządzania składnikami IP - wprowadzenie do Standardu BOMIS: licencjonowanie jako podstawowa forma rozliczania transferu wiedzy

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Dlaczego licencjonowanie, a nie sprzedaż praw?
Analityczny model umowy licencyjnej stosowany w warunkach państw rozwiniętych na przykładzie MIT [Massachusetts Institute of Technology, USA]. Prezentacja i omówienie modelu oraz jego kluczowych cech i atrybutów. Wyjaśnienie zasad stosowania modelu w kontekście sfery negocjacyjnej pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą.
Strategia negocjacyjna w kontekście budowania umów licencyjnych – co jest ważne:
•    budowa struktury opłat licencyjnych;
•    zasady ustalania stawek licencyjnych;
•    ustalenie podstawy opłat licencyjnych [koszt zastąpienia, saldo zysku czy wartość sprzedaży];
•    licencja wyłączna czy niewyłączna?
•    okres licencjonowania składników IP.
 

14:30

Przerwa

14:45

Zastosowanie modelu licencyjnego w warunkach polskich i związane z nim problemy, kluczowe pytania:

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

•    czy jest zdefiniowany partner gospodarczy do wdrożenia wynalazku [technologii] w warunkach rynkowych?
•    czy uczelnia [twórcy] są w stanie zweryfikować sytuację ekonomiczno-finansową oferenta?
•    czy ten partner jest merytorycznie poważny [czy jest w stanie przedłożyć biznesplan fazy operacyjnej projektu]?

Jak zrównoważyć w Polsce konieczność partycypacji kapitałowej partnera biznesowego w projekcie komercjalizacji wiedzy?
 

15:30

Jak określać i klasyfikować aktywa niematerialne dla celów formalnoprawnych

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Identyfikacja i rejestracja składników IP w bilansie organizacji i podstawowe zasady tego procesu
Aspekty podatkowe związane z wycenami aktywów niematerialnych
 

15:45

Sesja pytań

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

16:00

Zakończenie szkolenia