Regulamin zgłoszeń na wydarzenia Gremi Media SA

I. WARUNKI ZGŁOSZENIA – ODPŁATNA USŁUGA EDUKACYJNA

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.konferencje.rp.pl. Zgłoszenie udziału dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Gremi Media SA (dalej „Organizator”) pod adres anna.szalaj@rp.pl (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).
 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora: Gremi Media S.A. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa Ing Bank Śląski S.A. 14 1050 1025 1000 0090 3096 4259 Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z usługi edukacyjnej.
 4. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z usługi edukacyjnej na następujących zasadach:
  1. rezygnacja wymaga formy dokumentowej i doręczenia Organizatorowi
   w trybie wskazanym w ust. 1;
  2. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie co najmniej 21 (dwudziestu jeden) dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi edukacyjnej Organizator obciąża Uczestnika opłatą administracyjno-gwarancyjną w wysokości
   400 zł + 23% VAT;
  3. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie krótszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi edukacyjnej, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty opłaty administracyjno-gwarancyjnej
   w wysokości (100% Opłaty).
 5. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji i nieobecności Uczestnika podczas świadczenia usługi edukacyjnej Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty opłaty administracyjno-gwarancyjnej w wysokości (100% Opłaty).
 6. W przypadku, gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych
  od Organizatora, Organizator proponuje świadczenie usługi edukacyjnej w innym terminie lub w terminie 14 dni roboczych zwraca Opłatę w pełnej wysokości
 7. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień oraz akceptacją warunków Regulaminu oraz oznacza upoważnienie Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów oraz do odwołania usługi szkoleniowej z ważnych przyczyn.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla Organizatora lub współorganizatora usługi edukacyjnej. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po dokonaniu Opłaty, pełna kwota Opłaty zostanie zwrócona w terminie 14 dni roboczych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi edukacyjnej z ważnych przyczyn.

II. WARUNKI ZGŁOSZENIA - WYDARZENIA BEZPŁATNE:

 1. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu bezpłatnym wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.konferencje.rp.pl  do Gremi Media SA (dalej „Organizator”) (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w wydarzeniu. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w wydarzeniu poprzez niezwłoczne wysłanie rezygnacji na adres mailowy wydarzenia@rzeczpospolita.pl
 3. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień oraz akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów oraz do odwołania wydarzenia z ważnych przyczyn.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w wydarzeniu osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla Organizatora lub współorganizatora wydarzenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w wydarzeniu bezpłatnym z ważnych przyczyn.

III. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Gremi Media SA
z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00–838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000660475 Celem przetwarzania Twoich danych (imię, nazwisko, adres email, stanowisko, numer telefonu) jest realizacja usługi szkoleniowej, świadczenie usług drogą elektroniczną oraz działania marketingowe dotyczące produktów spółki Gremi Media.

W związku z przetwarzaniem tych danych przysługują następujące prawa:

 • dostęp do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • żądanie sprostowania danych,
 • usunięcie danych (w określonych sytuacjach),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • ograniczenie przetwarzania danych.

W zakresie w jakim dane są przetwarzane w ramach świadczonej usługi (dane niezbędne do świadczenia usługi) można także skorzystać z:

 • prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw udostępniamy następujące kanały komunikacji:

FORMA PISEMNA, na adres:

Gremi Media SA, ul. Prosta 51, 00–838 Warszawa

POCZTA ELEKTRONICZNA na adres email:

dane_osobowe@rp.pl