Alternatywne sposoby pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorców

(obligacje, private debt, crowdfunding, private equity, venture capital, venture building, tokeny inwestycyjne i użytkowe)

Start date:
22.02.2022
End date:
23.02.2022

Katarzyna Majer-Gębska

Dział Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych, prawie handlowym i finansowym. Posiada praktykę procesową w zakresie reprezentowania instytucji finansowych w sporach sądowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako prawnik warszawskich kancelarii specjalizujących się w obsłudze rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych, a także jednym z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W ramach dotychczasowych zajęć zawodowych Katarzyna Majer-Gębska prowadziła między innymi postępowania przed KNF związane z tworzeniem i rejestracją towarzystw funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniem zezwoleń na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zezwoleń na zarządzanie portfelami sekurytyzowanych wierzytelności, zgód na zarządzanie portfelem, przeprowadzała audyty instytucji finansowych i nieruchomości. Obecnie bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Udziela porad zarówno podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

Wykładowca prawa energetycznego na Politechnice Warszawskiej Wydziale MEiL.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2012 roku.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego University of Florida.

Mariusz Mikulski

Dyrektor ds. Inwestycji, TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Od marca 2021 roku Dyrektor Sprzedaży, a następnie Dyrektor ds. Inwestycji oraz Prokurent w TYR Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Odpowiedzialny za strukturyzowanie i przeprowadzanie transakcji na rynku private debt obejmujących finansowania projektów poprzez obligacje oraz pożyczki. W latach 2019-2021 Członek Zarządu / Dyrektor Zarządzający oraz Dyrektor Sprzedaży Crowd Real Estate – platformy crowdfundingowej specjalizującej się w finansowaniu projektów real estate – odpowiedzialny za proces pozyskiwania klientów poszukujących finansowania oraz inwestorów, a także nadzorujący pozostałe obszary działalności platformy.

Aktywny uczestnik rynku private debt i private equity. Prelegent i uczestnik wielu kongresów i konferencji branżowych w tym zakresie. Specjalista w zakresie nieruchomości i finansowania projektów obejmujących nieruchomości, posiadający doświadczenie zarówno w projektach dotyczących nieruchomości komercyjnych, jak i mieszkalnych.

Doświadczony manager Bankowości Korporacyjnej z zapleczem wiedzy prawniczej jak również z dużymi umiejętnościami sprzedażowymi. Zajmował stanowiska Managerskie w instytucjach Bankowych takich jak Bank Millennium, Raiffeisen Bank Polska SA oraz BZ WBK Faktor sp. z o.o . Może pochwalić się doskonałą wiedzą produktową zarówno w segmencie klienta SME jak również klientów tzw. large corporate. W swojej pracy prowadził i przygotowywał szkolenia produktowe i wprowadzające dla nowych pracowników. Jego wiedza w zakresie procesów M&A jak również real estate pozwala kompleksowo obsługiwać klientów.

Piotr Miłak

CEO, Crowd Real Estate sp. z o.o.

Od 2019 roku Członek Zarządu Crowd Real Estate, podmiotu aktywnego na rynku private debt w obszarze łączenia pożyczkodawców z pożyczkobiorcami w zakresie finansowania projektów nieruchomościowych. W latach 2019-2021 nadzorował kilkadziesiąt transakcji finansowych o łącznej wartości przekraczającej 300 mln zł zabezpieczonych na nieruchomościach szacowanych na ponad 500 mln zł. Współtwórca jednej z pierwszych w Polsce platformy crowdfundingowej specjalizującej się w finansowaniu dłużnym zabezpieczonym na nieruchomościach. Od 2020 r. Prezes Zarządu spółki Administratorzy Zabezpieczeń, pełniącej rolę administratora zabezpieczeń o wartości przekraczającej 150 mln zł. Wieloletni członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej budynku Złota 44 w Warszawie, będącego jednym z najbardziej ekskluzywnych obiektów w Polsce.

Ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstw i nieruchomości z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym (analityk i decydent kredytowy, menadżer ds. inwestycji i ryzyka) m.in. w czołowej instytucji finansowej BZ WBK SA oraz w największej firmie windykacyjnej w Polsce tj. KRUK SA. Dokonuje badań Due Diligence finansowych przedsiębiorstw i zabezpieczeń wierzytelności wraz z wyceną ich wartości. Buduje modele biznesowe i tworzy strategie windykacyjne oraz rekomenduje i akceptuje decyzje inwestycyjne. Koordynuje i nadzoruje projekty od etapu selekcji do ich realizacji.

Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z specjalizacją Nieruchomości.

Patrycja Wasilewska

Dział Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

Doświadczenie zdobyła w trakcie wieloletniej pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego prowadząc postępowania administracyjne w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej (w tym zgłaszanie uwag do regulaminów świadczenia usług maklerskich oraz regulacji wewnętrznych), postępowania w przedmiocie zawiadomień podmiotów o zamiarze nabycia lub objęcia 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% akcji (udziałów) w domu maklerskim. Brała także udział w przeprowadzaniu analiz zgodności działalności firm inwestycyjnych oraz agentów firm inwestycyjnych z przepisami prawa, przygotowywała stanowiska UKNF w zakresie składanych przez podmioty zapytań prawnych. Wielokrotnie prowadziła postępowania w zakresie wpisów agentów firm inwestycyjnych do rejestru oraz ich skreślenia, a także wykonywała działania z zakresu czynności nadzorczych nad agentami.

Prowadziła również postępowania w zakresie zawiadomień o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej przez firmę inwestycyjną na terytorium innego państwa członkowskiego i postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie prezesa zarządu lub członka zarządu domu maklerskiego, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem. Jest autorem zgłaszanych uwag do projektów aktów prawnych w zakresie prawa rynku kapitałowego. Uczestniczyła w pracach Peer Review Committee, funkcjonującym przy European Securities and Markets Authority (ESMA), zajmującym się koordynacją nadzoru nad transgraniczną działalnością firm inwestycyjnych.

Piotr P. Gołębiowski

Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

Koncentruje się w swojej działalności na kwestiach prawnych związanych z bankowością i finansami, rynkami kapitałowymi oraz kwestiami regulacyjnymi. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe.

Pełnił funkcję dyrektora działu compliance (inspektora nadzoru oraz AML Officera) i doradcy prawnego w jednym z największych bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Zajmował także stanowisko prawnika, a następnie pełnił obowiązki dyrektora działu prawnego i compliance w największym domu maklerskim w Polsce, któremu pomagał w międzynarodowym rozwoju.

Był m.in. odpowiedzialny za dostosowanie wewnętrznych aktów prawnych spółek do obowiązujących na GPW w Warszawie zasad corporate governance, sporządzanie części prawnych prospektów emisyjnych w związku z ofertami publicznymi akcji i ich wprowadzaniem do obrotu na rynku regulowanym (IPO i SPO). Przygotowywał dla firm inwestycyjnych umowy konsorcjalne zawierane z oferującymi papiery wartościowe, a także doradzał przy przeprowadzaniu transakcji pakietowych oraz przy nabyciach znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Doradzał także spółkom oraz funduszom inwestycyjnym w zakresie obowiązków notyfikacyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Brał udział w badanich due diligence oraz doradzał w transakcjach asset deal i share deal – także dla podmiotów nadzorowanych.

Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie prawnych aspektów obrotu instrumentami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Forex. Jego specjalizacja obejmuje doradztwo dla instytucji finansowych w zakresie instrumentów pochodnych (derywatów) takich jak m. in. kontrakty na różnice kursowe (CFDs), opcje, kontrakty forward i futures, swapy. Doradzał także we wprowadzaniu innych instrumentów finansowych, w tym produktów strukturyzowanych.

Uprawnienia:
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie

Edukacja:
Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji (prawo), Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (nauki polityczne), Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe Studium Prawa Rynku Kapitałowego, University of Florida, Frederic G. Levin College of Law – Centrum Prawa Amerykańskiego.

Rafał Roszak

Partner zarządzający funduszu inwestycyjnego typu venture capital YouNick Mint.

Od kilkunastu lat związany z projektowaniem produktów i usług. Współodpowiedzialny m.in. za rozwój Wyższych Szkół Bankowych - największej polskiej sieci uczelni niepublicznych, lidera rynku centrum danych Beyond.pl czy e24cloud - pierwszej polskiej chmury obliczeniowej. W ramach YouNick Mint odpowiada za proces inwestycyjny i wraz z pomysłodawcami i zarządzającymi spółek z zakresu IT, Proptech i Industry 4.0 rozwija ich przewagi rynkowe.

Michał Wrzołek

Starszy Dyrektor Inwestycyjny, Tar Heel Capital Pathfinder

Doświadczony venture builder z ponad 17-letnim doświadczeniem w obszarze inwestycji venture capital, finansów, bankowości inwestycyjnej i konsultingu. W Tar Heel Capital Pathfinder zajmuje się przede wszystkim venture buildingiem, czyli współtworzeniem nowych projektów i wspieraniem spółek portfelowych na każdym etapie rozwoju, od powstania do exitu.

Przed rozpoczęciem przygody z venture buildingiem był dyrektorem inwestycyjnym w MCI Capital, gdzie odpowiadał za inwestycje i portfolio management funduszu VC Internet Ventures. Pracował również w McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers i Azimutus, gdzie jako menedżer i konsultant zrealizował łącznie kilkadziesiąt projektów z zakresu doradztwa transakcyjnego i strategicznego.

Kacper Różyński

Vice President Pointer.Capital

Beesfund (side project - tokenization platform COO) - the largest equity crowdfunding (ECF) platform in CEE. Head of Incubators of Entrepreneurship - most important Incubator in CEE. Investor and Consultant in Real Estate market. Consultant with more than 1000 startups project. More than 10 years in sales and fundraising.