JAK CHRONIĆ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ I PRZEMYSŁOWĄ W POLSCE I ZA GRANICĄ

Data rozpoczęcia:
10.12.2019
Data zakończenia:
11.12.2019

Prelegenci

Piotr Bednarek

Radca prawny, PGNiG S.A.

Odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie regulacji dotyczących zarządzanie własnością intelektualną w PGNiG S.A. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej obszaru R&D. Autor i współautor publikacji w przedmiotowym zakresie. Autor szkoleń z zakresu praw własności intelektualnej. Członek Komitetu Interesariuszy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Specjalizuje się także w obszarze zamówień publicznych sektora bezpieczeństwa i obronności.

Oliwia Czarnocka

Rzecznik Patentowy, JWP RZECZNICY PATENTOWI

Specjalizuje się w sprawach z dziedziny elektroniki i informatyki. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych. Posiada uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów i przeprowadza badania.
Autorka wielu publikacji z dziedziny prawa własności przemysłowej w prasie krajowej i zagranicznej z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

Mateusz Dubek

Adwokat, Senior Associate, Bird & Bird

Jest ekspertem w dziedzinie własności intelektualnej i rozwiązywania sporów.
Senior Associate w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird
Doradza klientom od 2009 roku. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie autorskim, oraz ochronie dóbr osobistych, w szczególności w sprawach spornych z tego zakresu. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Ma doświadczenie w doradzaniu klientom z wielu sektorów gospodarki, takich jak farmacja, telekomunikacja, e-commerce, nieruchomości, budownictwo oraz surowce naturalne.
Wspiera klientów w zakresie opracowywania i wdrażania kompleksowych strategii ochrony własności intelektualnej, zarządzania portfolio praw własności intelektualnej oraz strukturyzowaniu transakcji IP w taki sposób, aby maksymalizować korzyści klienta i minimalizować ryzyko sporów prawnych.
W sytuacjach kryzysowych zapewnia doradztwo przedprocesowe, wskazuje na rozwiązania zaspakajające interesy klienta, negocjuje i pomaga klientom zawierać ugody. Wspiera klientów w ściganiu naruszycieli ich praw. Opracowuje kompleksowe strategie procesowe oraz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych. Doprowadził do zawarcia korzystnych ugód zarówno przed wszczęciem sporu sądowego, jak i w jego trakcie oraz już po wydaniu wyroku.
Doradza w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada również doświadczenie w sporach sądowych wynikających z prawa ochrony konkurencji (private enfocement). W tym zakresie doradzał klientom z sektora telekomunikacyjnego pozwanym o odszkodowanie wynikające z rzekomego nadużywania pozycji dominującej na właściwym rynku.
Jego obszar specjalizacji obejmuje ponadto m.in. ochronę inwestycji zagranicznych na podstawie prawa międzynarodowego, prawo upadłościowe oraz spory budowlane i nieruchomościowe.
Przed dołączeniem do Bird & Bird przez wiele lat pracował w zespole postępowań sądowych i rozwiązywania sporów warszawskiego biura renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009). Studiował na University of Glasgow (2007-2008) jako stypendysta Komisji Europejskiej oraz ukończył z wyróżnieniem dwuletni kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany przez University of Cambridge (2010). Ukończył z wyróżnieniem prestiżowe studia LL.M. in Comparative and International Dispute Resolution na Queen Mary University of London (2012).
Od 2014 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.
Pracuje w języku polskim i angielskim.

Piotr Dynowski

LL.M. Partner, Bird & Bird

Jest uznanym ekspertem prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie patentów.
Kieruje praktyką własności intelektualnej i TMT w polskim biurze Bird & Bird.
Od 2000 roku doradza przedsiębiorcom i klientom instytucjonalnym. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, reklamy i mediów, telekomunikacyjnym oraz e-commerce. Obszar jego specjalizacji obejmuje również ochronę danych osobowych, dobra osobiste, nieuczciwą konkurencję, prawo farmaceutyczne oraz aspekty prawne gier hazardowych.
Wspiera klientów w zakresie opracowywania i wdrażania kompleksowych strategii ochrony własności intelektualnej, zarządzania portfolio praw własności intelektualnej przedsiębiorstw, transakcji dotyczących przenoszenia i nabywania praw własności intelektualnej, zwalczania podróbek oraz spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji.
Reprezentował klientów w licznych, niejednokrotnie precedensowych, sporach z zakresu własności intelektualnej, zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP i sądami polubownymi, w szczególności w sporach patentowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie klientom z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak farmacja, media, telekomunikacja, reklama, IT, czy elektronika. Doradza także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, samochodowego, sportowego oraz spożywczego.
Doradza klientom z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych branż, takich jak agencje reklamowe, wydawnictwa, firmy farmaceutyczne, media i firmy telekomunikacyjne. W trakcie swojej kariery zawodowej reprezentował wielu polskich oraz zagranicznych artystów i celebrytów.
Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird był odpowiedzialny za praktykę własności intelektualnej i mediów w kilku wiodących polskich kancelariach. Swoje doświadczenie zdobywał również w Biurze ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.
W latach 2005-2010 wykładał na Uniwersytecie SAR i Akademii Komunikacji Marki (Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR). Obecnie wykłada w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Concordia Design w Poznaniu.
Jest współautorem „Poradnika Prawnego dla E-biznesu” wydanego przez Wolters Kluwer Polska (Warszawa 2016).

Daria Gęsicka

Of Counsel, Bird & Bird

Daria ma wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, nowych technologii i prawa umów.
Of Counsel w praktyce prawa własności intelektualnej w warszawskim biurze Bird & Bird.
Doradza przedsiębiorcom od 2013 roku. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie umów dotyczących praw własności intelektualnej, w tym umów przenoszących prawa, jak również umów licencyjnych oraz bezpośredniej i pośredniej odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektualnej. Wspiera klientów w opracowywaniu strategii ochrony własności intelektualnej i know-how.
Jej doświadczenie obejmuje także weryfikację materiałów promocyjnych i reklamowych pod kątem ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej.
Doradzała wiodącym producentom i importerom sprzętu elektronicznego w sprawach dotyczących opłat od czystych nośników. Posiada szczególne doświadczenie w transakcjach praw własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym. Wspiera klientów w procesach migracji danych oraz doradza w sprawach dotyczących przenoszalności danych.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradzania dostawcom usług świadczonych w chmurze, w tym w modelu SaaS oraz IaaS. Posiada także doświadczenie w zakresie umów w sprawach zamówień publicznych mających za przedmiot rozwiązania IT.
Przed dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych.
Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, nowych technologii oraz telemedycyny, oraz prelegentką podczas szkoleń i warsztatów z tej tematyki. Jest autorką monografii pt. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej dostawców usług sieciowych za treści osób trzecich (Wolters Kluwer Polska, 2014).
Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim, z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła także w Szkole Letniej Międzynarodowego Prawa Autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada stopień doktora w zakresie prawa cywilnego i jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Piotr Godlewski

Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy (EQE), Wspólnik, JWP RZECZNICY PATENTOWI

Specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna – bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych zgłoszeń patentowych (EP oraz PCT), prowadzeniu postępowań dotyczących SPC oraz postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP.
Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy (EQE) i krajowy rzecznik patentowy.
Posiada kwalifikacje do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania i prowadzi liczne szkolenia z zakresu własności intelektualnej.

Jest doświadczonym prelegentem. Wielokrotnie prowadził wykłady podczas konferencji oraz szkolenia dla przedsiębiorców obejmujące tematykę ochrony patentowej wynalazków oraz badań patentowych.

Marta Grabiec

Starszy prawnik, adwokat, GESSEL

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia prawnicze w Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane przez Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda (Levin College of Law, University of Florida) przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (Certificate in American Law Studies) oraz studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii (Certificate of Higher Education in Legal Studies).
Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Doradza również w kwestiach związanych z prawem mediów, prawem prasowym i ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.
Doradza spółkom tworzącym innowacyjne technologie w zakresie ochrony opracowanych rozwiązań oraz zarządzania prawami własności intelektualnej. Przygotowuje i opiniuje umowy z zakresu transferu dóbr niematerialnych, korzystania z tych dóbr, umowy o koegzystencję praw wyłącznych czy umowy dotyczące know-how. Przygotowuje dla Klientów strategię ochrony marki.
Reprezentuje Klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i arbitrażowymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Prowadzi spory domenowe występując przed sądami polubownymi do spraw domen internetowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach spornych prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP.

Marta Koremba

Partner, Bird & Bird

Jest ekspertem w dziedzinie prawa własności przemysłowej.
Partner w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird.
Marta Koremba od 2006 roku wspiera klientów w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Obsługuje firmy z najbardziej innowacyjnych branż: farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz telekomunikacyjnej.
Reprezentuje klientów w sporach patentowych (głównie w sektorze farmaceutycznym). Opracowuje globalne strategie patentowe na etapie przedprocesowym oraz w postępowaniach spornych.
Wspiera klientów w przygotowywaniu opinii o podstawach unieważnienia, nienaruszaniu (non-infringement opinion) oraz czystości patentowej.
Negocjuje umowy licencyjne i przeniesienia praw do technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, jak również postępowania sprzeciwowe, o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych.
Doradza w sprawach związanych z naruszeniem praw wyłącznych w Internecie – w szczególności poprzez rejestrację domen oraz używanie słów kluczowych (keywords advertising). Reprezentuje klientów w sporach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami powszechnymi oraz w sporach domenowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
Studiowała prawo i ekonomię w Instytucie Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).
Marta jest rekomendowana przez polskie i międzynarowe rankingi, m.in. przez WTR 1000, FT Innovative Lawyers, Women in Business Law oraz Rising Stars Prawnicy – Liderzy Jutra.

Adam Kraszewski

Managing associate, radca prawny, GESSEL

Jego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych.
Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan.
Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy (zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego). Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Wspiera prace zespołu M&A, przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy i układów zbiorowych pracy. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny.
Udziela porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego, które tematyką swoją obejmują reklamę, pozyskanie praw do produktu i zagadnienia związane z wprowadzaniem produktu do obrotu. Uczestniczył w szeregu projektów refundacyjnych (zwłaszcza z zakresu programów lekowych), w tym z wykorzystaniem instrumentów dzielenia ryzyka. Jest autorem publikacji i prelegentem na licznych konferencjach.
Uczestniczy w pracach zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence w wyżej wskazanych dziedzinach.
W Kancelarii GESSEL od 2006 roku.

Karolina Landowska-Paduszek

RKKW Kwaśnicki, Wrobel & Partnerzy

Adwokat, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim: Prawo Własności Intelektualnej. Doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach. Zajmuje się prawem procesowym, ochroną danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej, w tym w szczególności prawem autorskim.Biegle posługuje się językiem angielskim.

Paweł Lipski

Partner, Bird & Bird

Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie własności intelektualnej.
Partner w zespole własności intelektualnej warszawskiego biura Bird & Bird.
Doradza klientom od 2006 roku. Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie własności intelektualnej. Zajmuje się również prawem Internetu, ochrony danych osobowych, prawem konsumenckim, sporami sądowymi, prawem reklamy oraz prawem kontraktowym. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu.
Wspiera klientów w sporach sądowych, postępowaniach przed PUODO, UOKiK, UPRP oraz EUIPO, w negocjacjach, procesach due diligence oraz tworzeniu strategii zarzadzania własnością intelektualną. Pracuje dla wiodących platform internetowych, przedsiębiorców z sektora sprzedaży detalicznej oraz producentów zaawansowanych systemów IT. Ma szczególne doświadczenie w zakresie naruszeń prawa w Internecie, doradza m.in. w głośnych sprawach dotyczących naruszeń praw przez użytkowników serwisów hostingowych. Reprezentował firmy w wielu postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej.
Doradzał kilkudziesięciu startupom internetowym w kwestiach zgodności ich modeli biznesowych z prawem.
Jest członkiem International Trademark Association (INTA). Prestiżowe informatory prawnicze Chambers and Partners oraz Legal500 rekomendują go w zakresie własności intelektualnej.

Magdalena Miernik

IP Lawyer, Lookreatywni LAW FOR CREATIVES

Prawnik zajmujący się na co dzień sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej. Szkoleniowiec z ponad 6-letnim doświadczeniem w dzieleniu się wiedzą na temat prawa własności intelektualnej. Doradza na co dzień wielu firmom z branży kreatywnej. Jej klientami są agencje kreatywne, studia graficzne oraz firmy z branży technologicznej chcące chronić i komercjalizować swoją własność intelektualną. Założycielka firmy prawniczej Lookreatywni LAW FOR CREATIVES świadczącej wsparcie prawno-biznesowe dla branży kreatywnej. Absolwentka Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza. Promotorka wiedzy na temat prawa własności intelektualnej.

Paulina Młynarska

Aplikant Rzecznikowski, JWP RZECZNICY PATENTOWI

Jest magistrem inżynierem mechatroniki o specjalizacji inżynieria fotoniczna. W ramach prac Zespołów Mechaniczno-Elektronicznego i Badań Patentowych zajmuje się sprawami związanymi z mechaniką, elektroniką, telekomunikacją i optyką, zwłaszcza w zakresie badań patentowych, przygotowywania opinii oraz sporządzania i weryfikacji tłumaczeń.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu praw wyłącznych, a w szczególności ochrony patentowej wynalazków.

Aneta Pankowska

Radca Prawny, RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej (Uniwersytet Warszawski) oraz Psychologii Biznesu dla Menedżerów (Akademia Leona Koźmińskiego). Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych jak również w procesach gospodarczych, w tym z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Lureatka International Advisory Experts Award 2018: IP lawyer of the Year in Poland. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach (m.in. OIRP w Warszawie), autorka publikacji dot. prawa gospodarczego. Prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu "IP PROCESOWO" (www.pankowska.com.pl). Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim

mec. Dorota Rzążewska

Krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny, mediator w sprawach własności intelektualnej, wspólnik zarządzający JWP Rzecznicy Patentowi

Mecenas Rzążewska doradza w sprawach związanych z ochroną i strategicznym zarządzaniem własnością intelektualną i przemysłową. Reprezentuje klientów przed polskimi i wspólnotowymi sądami i urzędami w sprawach z zakresu naruszeń. Działa w organizacjach okołobiznesowych, wspierając działania służące zwiększeniu zainteresowania rolą ochrony własności intelektualnej w strategii biznesowej przedsiębiorstw. Zasiada w składzie orzekającym sądu arbitrażowego dla domen internetowych .pl & .eu, jest także mediatorem w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz domen internetowych. Często komentuje w prasie zmiany prawa i publikuje specjalistyczne artykuły oraz aktywnie działa w międzynarodowych organizacjach prawa własności intelektualnej.
Jest laureatką wielu nagród, m. in. Client Choice 2013 i 2014 i IP Star. Wraz z kancelarią JWP zajmuje od lat mocną pozycję w branżowych rankingach specjalistów ds. własności intelektualnej.
W 2012 r. założyła Fundację JWP Pomysł|Patent|Zysk, której misją jest popularyzowanie wiedzy o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej. W 2017 r. objęła funkcję prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Małgorzata Trejgis

Rzecznik patentowy, JWP RZECZNICY PATENTOWI

Jest specjalistą w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych krajowych i międzynarodowych (EP, PCT) wynalazków i wzorów użytkowych oraz walidacjach patentów europejskich z zakresu mechaniki, optyki i elektroniki. Przygotowuje również opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania oraz prowadzi szkolenia z zakresu własności intelektualnej. Bogate doświadczenie naukowe oraz praktyczne zdobywała m.in. w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.
Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców, studentów i naukowców z zakresu ochrony wynalazków oraz badań patentowych.

Katarzyna Turała

Ekspert, Departament Znaków Towarowych, Urząd Patentowy RP

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 2008 roku pracuje w Urzędzie Patentowym RP, jako ekspert w Departamencie Znaków Towarowych w Wydziale Sprzeciwów i Obsługi Prawnej.

dr inż. Grzegorz Wesela-Bauman

Europejski Rzecznik Patentowy (EQE), JWP RZECZNICY PATENTOWI

Specjalizuje się w postępowaniach spornych dotyczących unieważnień patentów przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) z dziedziny chemii, farmacji, medycyny oraz technologii chemicznej. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii oraz prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych w ramach procedury polskiej, europejskiej (EPC) oraz międzynarodowej (PCT).
Doświadczenie w zakresie IP zdobywał w renomowanych kancelariach patentowych, a doświadczenie naukowe jest poparte udziałem w projektach badawczych, konferencjach międzynarodowych oraz publikacjach naukowych.

Piotr Zawadzki

Senior Associate, Bird & Bird

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, a w szczególności w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, w zagadnieniach zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także prawie danych osobowych
Senior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird.
Od prawie 10 lat doradza klientom w sprawach z zakresu własności intelektualnej, współpracując z najlepszymi międzynarodowymi kancelariami, w tym jako szef zespołów odpowiedzialnych za obszar IP i IT.
Piotr doradza klientom z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego, w tym producentom i dystrybutorom napojów alkoholowych. Koncentruje się przy tym głównie na prawie autorskim, prawie znaków towarowych, prawie patentowym, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa oraz prawie danych osobowych.
Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także doradztwo transakcyjne w zakresie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji na rynku nieruchomości, transakcji mających za przedmiot prawa udziałowe, a także związanych z nabywaniem, przenoszeniem i wnoszeniem praw własności intelektualnej w ramach przedsięwzięć typu joint venture.
Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także kurs prawa włoskiego i europejskiego organizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Catanii oraz podyplomowe studia z zakresu prawa nowoczesnych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego.
Jest autorem lub współautorem przeszło dwudziestu publikacji na tematy związane z prawem własności intelektualnej, a także wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach branżowych.
Piotr jest adwokatem – członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, a także rzecznikiem patentowym – członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Należy również do Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej – Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).