CFO

Strategy & Innovation Summit 2019

Data rozpoczęcia:
11.04.2019
Data zakończenia:
11.04.2019

Opis

CFO Strategy & Innovation Summit 2019

Specjalny rabat dla członków CIMA zostanie przesłany przez CIMA.

Zakup biletów zniżkowych dla członków CIMA na stronie https://cfo2019.evenea.pl

 

W przypadku zakupu biletu dla:

- drugiej osoby z firmy cena specjalna 1390 PLN +VAT *   

- trzeciej osoby z firmy cena specjalna 890 PLN + VAT*

*Warunkiem skorzystania z oferty jest jednorazowe opłacenie całego zamówienia. W celu zakupu biletu prosimy o kontakt z Anną Szałaj pod numerem telefonu 22 463 04 58 lub e- mailowo: anna.szalaj@rp.pl

 

CFO Strategy & Innovation Summit 2019

Dziennik Rzeczpospolita oraz Chartered Institute of Management Accountants już 11 kwietnia organizują drugą edycję kongresu CFO Strategy & Innovation Summit 2019.

Główną ideą Kongresu CFO Strategy & Innovation Summit 2019 jest omówienie trendów, które mają i będą miały wpływ na pracę CFO.

Podczas tegorocznej edycji nie zabraknie sesji z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów, tematyki wychodzącej daleko poza narzędzia i przepisy, wystąpień topowych speakerów oraz odkrywania trendów, które będą miały wpływ na pracę CFO.

Zapraszamy na spotkanie liderów świata finansów.

Przykładowe zagadnienia:

 • jak finanse wspierają biznes
 • co powoduje, że CFO jest potrzebny i dlaczego jego rola będzie wzrastać
 • jak CFO może wspierać innowacje w firmie
 • jak rewolucja cyfrowa wpływa na rolę CFO i jego narzędzia
 • automatyzacja - rola finansów to już nie proste raportowanie
 • rola CFO w przyszłości. Gdzie będą finanse w perspektywie 5-10 lat
 • CFO 2.0 nowe realia i wyzwania

 

ORGANIZATORZY

RZECZPOSPOLITA:

 • brand cieszący się zaufaniem i szacunkiem
 • lider opinii: najczęściej cytowane medium w Polsce
 • łączymy przekaz marketingowy z jakościowymi, specjalistycznymi treściami konsumowanymi przez zaangażowaną grupę czytelników
 • budujemy szeroki zasięg w grupie premium – wykształceni, dobrze zarabiający i decyzyjni profesjonaliści
 • kształtujemy opinie liderów

CIMA:

Założony w 1919 r. Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA zrzesza członków i studentów ze 177 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu. Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego. Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających rekrutację wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu.

 Wydarzenie w języku angielskim.

 

Relacja z ubiegłorocznej edycji CFO Strategy & Innovation Summit 2018

Relacja z Kongresu CFO Strategy & Innovation Summit 2018 na stronie rp.pl  

 

CFO Strategy & Innovation Summit 2019

The Rzeczpospolita daily and the Chartered Institute of Management Accountants are organizing the second edition of the CFO Strategy & Innovation Summit 2019 congress on the 11th of April.

The main idea of the CFO Strategy & Innovation Summit 2019 Congress is to discuss the trends that affect and will affect the work of CFOs.

This year's edition will also include the session with participation of Polish and foreign experts, topics going far beyond the tools and regulations, speeches by top speakers and discovery of trends that will affect the CFO's work.

We invite you to meet the leaders of the financial world.

Examples of issues:

 • how does the finance sector support business
 • what does make the CFO necessary and why will its role grow
 • how can the CFO support innovation in the company
 • how does the digital revolution influence the role of the CFO and its tools automation
 • the role of finance is no longer connected with simple reporting
 • the role of CFO in the future
 • where will the finances be in the perspective of 5-10 years
 • CFO 2.0 new realities and challenges

 

ORGANIZERS

RZECZPOSPOLITA:

 • the brand enjoying trust and respect
 • opinion leader: the most-quoted medium in Poland
 • we combine marketing message with qualitative, specialist content consumed by an engaged group of readers
 • we build a wide range in the premium group - educated, well earning and decision-making professionals
 • we shape the opinions of leaders

CIMA:

Founded in 1919, the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) is a leading and, at the same time, the largest global organization of specialists in the field of management accounting. CIMA brings together members and students from 177 countries, who occupy key positions in the business world. CIMA members and students work in the industry, commerce, public sector and non-profit organizations. CIMA works closely with employers and sponsors innovative research, constantly updated its offer of professional and continuing vocational education qualifications as well as the professional experience requirements determined by it. Thanks to this, the Institute remains the provider of educational services most willingly chosen by employers to support recruitment of business leaders trained in finance.