M&A (Mergers and Acquisitions) – jak bezpiecznie zrealizować transakcję?

Start date:
27.05.2022
End date:
27.05.2022

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 13 May

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 13 May


No. of participants

+ 23% VAT

dr Marcin Chomiuk

Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

Ekspert w zakresie fuzji i przejęć (M&A), ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych oraz joint-venture.

W dotychczasowej karierze prowadził transakcje M&A zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzone przez niego transakcje miały charakter transgraniczny i realizowane były w kooperacji z międzynarodowymi kancelariami.

Marcin doradza zagranicznym przedsiębiorcom przy wejściu na polski rynek, zarówno w drodze acqusition albo joint venture jak i utworzenia własnej struktury w Polsce, w tym przy budowie zakładu produkcyjnego bądź tworzeniu sieci usług.

W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek i transakcji M&A doradza strategicznie w zakresie sporów korporacyjnych i post-M&A, łącząc praktykę korporacyjną z wiedzą naukową.

Wykształcenie i doświadczenie ekonomiczne pozwalają Marcinowi spojrzeć na transakcje nie tylko od strony prawnej, ale od strony celu biznesowego, do którego doradztwo prawne ma doprowadzić.

Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.Beck oraz członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego.

Maciej Chrzan

Partner, Kieruje Zespołem Prawa Nieruchomości kancelarii JDP

Od kilkunastu lat specjalizuje się w bieżącym i transakcyjnym doradztwie prawnym dla klientów z branży nieruchomości, budowlanej oraz motoryzacyjnej. Obsługuje transakcje związane
z nabywaniem, sprzedażą oraz najmem nieruchomości komercyjnych. Odpowiada za projekty finansowania
i refinansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Doradza w projektach typu joint venture, restrukturyzacji grup kapitałowych. Doradza w kwestiach związanych z kontrolą koncentracji.

Marcin Lewiński

adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

Zanim dołączył do zespołu JDP, przez 6 lat zdobywał doświadczenie w jednej z firm Wielkiej Czwórki w Warszawie, a także w lokalnych kancelariach w Krakowie oraz Nowym Jorku. Uczestniczył w szeregu restrukturyzacji, w tym połączeń, podziałów, przekształceń oraz transgranicznych restrukturyzacji podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Uczestniczył w transakcjach fuzji i przejęć, w tym share deals, asset deals i joint venture, łącznie z prowadzeniem badań due diligence. Świadczy bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek oraz prawa handlowego, w tym w szczególności: corporate governance, transfer środków do kraju wspólników, tworzenie i modyfikacja struktur akcjonariatu, a także doradztwo kontraktowe na gruncie prawa handlowego.

Anna Matusiak-Wekiera

Radca prawny w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Ochrony Danych Osobowych/Compliance kancelarii JDP

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz spółek kapitałowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie funkcję inspektora ochrony danych (IOD).
Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowca zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”.
Posiada uprawnienia certyfikowanego audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

dr Joanna Ostojska-Kołodziej

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Prawa Pracy

Wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza zarówno w bieżących sprawach pracowniczych, jak i w sytuacjach kryzysowych, opracowuje efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, uczestniczy w złożonych procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, a także doradza w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy. Reprezentuje również pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okazuje się niemożliwe. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.

Piotr Rudzki

Lider Praktyki Financial Lines/Financial Institutions, Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny, GrECo Polska

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w administracji publicznej. Pracuje w GrECo Polska od 2013 roku. Od 2017 roku jako Account Manager rozwijał portfel korporacyjnych klientów, zdobywając doświadczenie przy szczególnie trudnych i dużych ryzykach. Dzięki zainteresowaniu ryzykami cyber, odpowiedzialności cywilnej, D&O oraz transakcyjnymi od 1 września 2020 r. został Liderem Praktyki dla Linii Finansowych i Instytucji Finansowych w GrECo Polska. Wspierany przez Group Practice Leaderów z Wiednia, zajmuje się wdrażaniem nowych produktów oraz plasowaniem tych ryzyk dla klientów GrECo. Prowadzi szkolenia dla klientów, oraz publikuje artykuły w prasie ubezpieczeniowej i biznesowej.

Artur Wilk

Manager w Departamencie fuzji i przejęć w Navigator Capital Group

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas realizacji projektów fuzji i przejęć oraz wyceny przedsiębiorstw, analizach projektów inwestycyjnych, pozyskiwaniu inwestorów, komercjalizacji własności intelektualnej, procesach transferu technologii oraz litigation. Doradzał klientom z branży handlu detalicznego, HVAC, FMCG, hotelarskiej, automotive, farmaceutycznej, biotechnologicznej oraz przemysłowej. Wcześniej pracował w firmie doradczo-inwestycyjnej BTM Innovations oraz Ministerstwie Skarbu Państwa w Wydziale Nadzoru i Restrukturyzacji. Wspiera krajowe i zagraniczne podmioty w transakcjach fuzji i przejęć, zarówno po stronie kupującego (np. Selvita) jak i sprzedającego (np. Kospel).
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością finanse przedsiębiorstwa. Tytuł licencjata uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Uczestnik programu prowadzonego przez CFA Institute.

Magdalena Zasiewska

Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP

Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką, w tym w firmach Wielkiej Czwórki. Ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego w tym restrukturyzacji, nabyć i połączeń przedsiębiorstw, postępowań podatkowych zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Doradca polskich i zagranicznych, m.in. francuskojęzycznych, klientów z kluczowych sektorów gospodarki (energetyka, handel, nieruchomości, FMCG). Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji, w tym redaktor komentarza do umowy modelowej o unikaniu podwójnego opodatkowania OECD.