MIĘDZYNARODOWE SANKCJE GOSPODARCZE

– odpowiedzialność za brak ich przestrzegania

Start date:
25.08.2022
End date:
25.08.2022

Stanisław Drozd

Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się arbitrażem oraz tzw. zarządzaniem sporem i łączeniem alternatywnych metod konstruktywnego rozwiązywania złożonych sporów gospodarczych.
Reprezentuje klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz negocjacjach dotyczących ochrony inwestycji, transakcji fuzji i przejęć, długoterminowych umów dostawy surowców, umów dystrybucyjnych, umów typu joint venture i innych przedsięwzięć gospodarczych. Występuje w postępowaniach arbitrażowych toczących się m.in. na podstawie regulaminu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), regulaminu arbitrażowego ICSID oraz ad hoc, na podstawie regulaminu UNCITRAL.
Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Doradza w zakresie prawa ochrony konkurencji. Występuje w roli obrońcy w sprawach karnych. Posiada certyfikat TenStep potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami.
Jest również niewykonującym zawodu solicitorem Anglii i Walii.
Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2006 r.

Stefan Feliniak

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Doradza klientom przy transakcjach finansowania i restrukturyzacji istniejącego zadłużenia.
Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie finansowania eksportu, zarówno w formule bilansowej, jak i projektowej. Brał udział w szeregu transakcji kredytowych korzystających z oficjalnego wsparcia w ramach konsensusu OECD.
Doradzał krajowym oraz międzynarodowym finansującym i kredytobiorcom przy finansowaniu dłużnym akwizycji, w tym transakcji zakupu lewarowanego, oraz przy finansowych aspektach transakcji M&A. Jego doświadczenie obejmuje finansowanie zarówno przejęć zagranicznych dokonywanych przez polskie podmioty, jak i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.
Brał udział w skomplikowanych procesach restrukturyzacji zadłużenia spółek i grup kapitałowych z udziałem licznych grup interesariuszy. Doradzał wierzycielom i inwestorom w związku z dezinwestycjami aktywów w trudnej sytuacji.
Regularnie doradza w zakresie transakcji faktoringowych i innych form finansowania w oparciu o wierzytelności, jak również sekurytyzacji.

Łukasz Lasek

Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się międzynarodowymi sporami gospodarczymi oraz sprawami karnymi dotyczącymi poważnych oszustw, korupcji i prania pieniędzy.
Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Posiada, obok polskich, angielskie kwalifikacje zawodowe (solicitor Anglii i Walii, niepraktykujący).
Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2012 r.

Anna Olejniczak-Michalska

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Reprezentuje klientów w sporach dotyczących prawa właściwego, jurysdykcji i międzynarodowego wykonywania orzeczeń. Doradza w kwestiach dotyczących handlu transgranicznego i dystrybucji, w szczególności w zakresie kontroli obrotu i międzynarodowych sankcji handlowych.
Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przeprowadza oceny ryzyka w zakresie przestrzegania praw człowieka, audyty i dochodzenia wewnętrzne.
Klientom indywidualnym doradza we wszystkich obszarach krajowego i międzynarodowego prawa rodzinnego. Reprezentuje rodziców w sprawach o powrót dziecka na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2020 r.