Forum Prawa Budowlanego - najlepsze praktyki po nowelizacji ustawy 2020-2022

Start date:
21.06.2022
End date:
21.06.2022

Timeline

Day I
Tuesday
21 june 2022
09:15

Czas na logowanie się uczestników

09:30

Przywitanie uczestników, przedstawienie prowadzącego, techniczne uwagi o platformie elektronicznej tablicy, zebranie uwag i oczekiwań od uczestników, prezentacja agendy i metody prowadzenia spotkania.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Prawo budowlane – praktyczne zastosowanie zapisów najnowszej nowelizacji wraz z cyfryzacją procesu budowlanego.

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

•    Omówienie zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w obowiązującej wersji,
•    Przegląd procesu inwestycyjnego oraz postępowań administracyjnych w świetle ustawy prawo budowlane,
•    Podział i wykonanie projektu budowlanego – case study,
•    Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego, obecne i docelowe możliwości.

10:15

Odpowiedzialność stron procesu budowlanego w świetle regulacji kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

Marta Lipińska, radca prawny, Kancelaria GWW

•    Strony procesu budowlanego według prawa budowlanego i prawa cywilnego
•    Odpowiedzialność zawodowa stron procesu budowlanego
•    Obowiązku inwestora wynikające z prawa budowlanego
•    Odpowiedzialność cywilna projektanta i wykonawcy budowlanego
•    Odpowiedzialność cywilna kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego

 

11:00

Przerwa

11:15

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – omówienie praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego w związku ze zmianą zamierzenia budowlanego na etapie wykonywania robót budowlanych.

Filip Wasilewski, Radca prawny, Kancelaria PDFW Lawyers

•    Odstąpienie istotne a nieistotne od projektu budowlanego oraz modyfikacje projektu technicznego – zasady kwalifikacji oraz omówienie głównych problemów i zagrożeń z tym związanych;  
•    Obowiązki i prawa inwestora, projektanta projektu zmienianego i zamiennego oraz kierownika budowy w procedurze wprowadzania odstąpień do procesu inwestycyjnego;
•    Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego za błędy popełnione przy wprowadzaniu zmian w zamierzeniu budowlanym.
•    Omówienie odnośnie analizowanego tematu aktualnego orzecznictwa i przypadków wynikających z praktyki prawniczej.
•    Weryfikacja wiedzy przekazanej na szkoleniu (test)

12:00

Zwiększenie społecznej partycypacji w postępowaniu o pozwolenie na budowę

dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska, Radca prawny, Kancelaria Prawna Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni s.k.a.

•    Geneza regulacji: naruszenie przez Polskę unijnych regulacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
•    Poszerzenie zakresu obwieszczeń i jawności
•    Poszerzenie kręgu stron postępowania o pozwolenie na budowę
•    Poszerzenie uprawnienia do odwołania od pozwolenia na budowę - rola organizacji ekologicznych
•    Możliwość blokowania inwestycji poprzez wstrzymanie wykonalności pozwoleń na budowę

12:45

Przerwa

13:00

Przygotowanie inwestycji do pozwolenia na użytkowanie – omówienie praktycznych aspektów ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów.

Joanna Sebzda - Załuska, radca prawny, partner w GWW, opiekun praktyki Proces inwestycyjny

•    procedura dokonywania zawiadomień o zakończeniu budowy i występowania z wnioskami o pozwolenie na użytkowanie,
•    najczęstsze nieprawidłowości w składanych przy wniosku dokumentach,
•    rola projektanta przy kwalifikowaniu istotnych odstąpień od warunków pozwolenia na budowę lub projektu,
•    zakres obowiązkowej kontroli,
•    projekt techniczny i jego znaczenie na etapie odbioru budynku,
•    rodzaje decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz skutki niedopełnienia wskazanego w niej warunku lub terminu,
•    uproszczenia proceduralne w okresie pandemii.

 

14:15

Przerwa

14:30

Kiedy inwestor może zasadnie odmówić odebrania robót budowlanych i zapłaty wynagrodzenia? Analiza praktyczna.

Jakub Elegańczyk, Adwokat, Kancelaria Adwokacka Jakub Elegańczyk

•    Odbiory częściowe i odbiory końcowe
•    Przyczyny odmowy odbioru robót budowlanych i ich zasadność w praktyce
•    Zabezpieczenie dowodów dotyczących odbioru robót budowlanych w sytuacji odmowy ich odbioru
•    Znaczenie odmowy odbioru robót budowlanych dla odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialności odszkodowawczej

 

15:15

Zabezpieczenie dowodu przez biegłego sądowego w sprawach wad budowlanych.

adw. Łukasz Ciskowski, Partner Kancelarii Adwokackiej Czupajło & Ciskowski

•    Instytucja zabezpieczenia dowodu i jej funkcja
•    Podstawy powołania biegłego sądowego w sprawach wad budowlanych
•    Przebieg postępowania w przedmiocie zabezpieczenia dowodu
•    Zastosowanie opinii biegłego wydanej w postępowaniu o zabezpieczenie dowodu
•    Wpływ instytucji zabezpieczenia dowodu na polubowne rozwiązanie sporów budowlanych

 

16:00

Zakończenie szkolenia