Powered by chatwoo.com

TAKTYKI I TECHNIKI PROWADZENIA SPORÓW SĄDOWYCH

Data rozpoczęcia:
13.12.2017
Data zakończenia:
14.12.2017

Prelegenci

Michał Babicz

Adwokat, Partner Zarządzający, FilipiakBabicz

Jest ekspertem w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości oraz zabezpieczania interesów zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów, występujących we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w szeroko pojętej branży budowlanej. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie medycznym oraz w prawie nowych technologii. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji.

Dr Barbara Jelonek-Jarco

Adwokat, partner w Kubas Kos Gałkowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Autorka artykułów, glos oraz monografii z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie upadłościowym. Ekspert z zakresu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Swoją praktykę koncentruje również na obszarach prawa spółek i prawa gospodarczego prywatnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych, szczególnie nieruchomościowych i deweloperskich, w tym w strategicznym doradztwie dla inwestorów zagranicznych i grup kapitałowych w zakresie obrotu nieruchomościami. W swojej karierze zawodowej zajmowała się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw obejmującą przygotowywanie transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, analizę ich stanu prawnego oraz negocjacje umów. Bierze udział w sporach sądowych, w tym międzynarodowych, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi, jak również występuje w charakterze doradcy (of counsel) w toku licznych postępowań, w tym międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, także z zakresu sporów opartych na BIT (Bilateral Investment Treaties). Wiele z tych postępowań ma charakter precedensowy. Była zaangażowana w szereg postępowań sądowych, w tym na zlecenie jednej z największych firm telekomunikacyjnych w sporze o przejęcie kontroli nad operatorem telefonii komórkowej. Wspomaga Klientów w strategicznym doradztwie oraz negocjacjach zarówno na etapie poprzedzającym rozpoczęcie sporu sądowego, jak i w jego trakcie. Prowadzi długofalowe projekty w sprawach korporacyjnych i handlowych. W ramach swojej praktyki prowadziła liczne postępowania administracyjne i sądowo administracyjne.

Jarosław Kołkowski

Partner, Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2000-2016 roku był członkiem zespołu warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Weil, Gotshal & Manges, w tym w latach 2011-16 jako partner w zespole prawa procesowego i arbitraży.Od stycznia 2017 roku wspólnik w Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy, odpowiedzialny za rozbudowę praktyki procesowej kancelarii oraz portfela klientów sektora energetyczno-paliwowego. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz prawie korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych.Brał udział w najbardziej prestiżowych postępowaniach sądowych i arbitrażowych na polskim rynku w ostatniej dekadzie. Wiele z tych postępowań zakończyło się w sposób precedensowy, mając wpływ na rozwój praktyki prawa w Polsce. Reprezentował z sukcesem m.in. J&S Energy S.A. przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych dotyczących nałożenia najwyższej w historii pojedynczej kary administracyjnej w wysokości 462 mln PLN, która ostateczne została w całości odzyskana przez spółkę, a obecnie trawa spór o należne odsetki w wysokości 140 mln PLN; Vivendi S.A. w szeregu różnych postępowań dotyczących sporu o udziały w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (operatora telefonii Era), w tym przełomowym postępowaniu przed Sądem Najwyższym, które pozwoliło na ugodowe załatwienie sporu; PKP Cargo S.A. w sporze z UOKiK dotyczącym nałożonych w postępowaniu antymonopolowym kar; PGE S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A. i Węglokoks S.A. jako akcjonariuszy Polkomtel S.A, w sporze arbitrażowym wszczętym przez Vodafone Americas Inc.; a także PGNiG S.A. w dwóch postępowaniach arbitrażowych przeciwko OAO Gazprom w sporach dotyczących cen dostarczanego do Polski gazu.Jarosław Kołkowski posiada znaczące doświadczenie we współpracy z największymi spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Reprezentował takie podmioty jak Elektrim S.A., Stomil Olsztyn S.A., Vistula S.A., PBG S.A., Eurocash S.A. oraz ich akcjonariuszy w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.Jarosław Kołkowski był wielokrotnie rekomendowany w dziedzinie prawa procesowego przez prestiżowe międzynarodowe ranking takie jak Chambers & Partners, The Legal 500, and PLC Which Lawyer?

Maciej Konarowski

Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Specjalizuje się prowadzeniu postępowań sądowych (zarówno cywilnych, karnych jak i administracyjnych), jak też i innych formach rozwiązywania sporów (arbitraż, mediacja). W zakresie jego zainteresowań znajdują się także prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii. W kancelarii KRK zajmuje się prowadzeniem postępowań spornych wynikłych na gruncie szeroko rozumianego prawa medycznego i farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny i prawa konkurencji.Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Maciej zdobywał praktykę pracując zarówno w mniejszych warszawskich kancelariach, jak i międzynarodowych korporacjach prawniczych. W ramach zdobywanego doświadczenia procesowego praktykował w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, pracował jako asystent sędziego oraz jako przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Maciej Konarowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Krzysztof Korwin-Kossakowski

Adwokat, Associate, Bird & Bird

Pracuje w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Bird & Bird. Specjalizuje się w dziedzinie rozwiązywania sporów. Od 2010 roku doradza Klientom w zakresie rozwiązywania sporów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych, w tym również w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym. Krzysztof ma doświadczenie w rozwiązywaniu sporów nieruchomościowych dla firm deweloperskich o zasięgu ogólnokrajowym oraz w postępowaniach o restytucje wywłaszczonych nieruchomości. Doradzał przy rozwiązywaniu szeregu sporów budowlanych, w tym również dla przedsiębiorstw z sektora elektronicznego i spożywczego. Brał udział w rozwiązywaniu sporów z zakresu własności intelektualnej, prowadzonych dla wiodącego producenta terminali transakcyjnych oraz sporów dotyczących zobowiązań europejskiego producenta systemów informatycznych. Doradza także w zakresie prawa transakcyjnego, m.in. w tworzeniu umów dotyczących świadczenia usług w modelu SaaS (System as a Service).

Joanna Kraus-Kolber

Advocaat (adwokat), Strelia

Pracuje jako adwokat w dziale postępowań sądowych i arbitrażowych belgijskiej kancelarii Strelia (Bruksela). Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych dotyczących (międzynarodowych) umów handlowych, takich jak umowy sprzedaży, umowy agencyjne, umowy o świadczenie usług. Jest ekspertem w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzenia wykonalności zagranicznych wyroków sądowych i prowadzenia egzekucji w Belgii na ich podstawie. Reprezentuje belgijskich i zagranicznych – także polskich – klientów z szeregu branż, m.in. energetycznej, motoryzacyjnej czy budowlanej. Występowała wielokrotnie jako sekretarz trybunałów arbitrażowych w ramach postępowań ICC, CEPANI oraz ad hoc. Jest członkiem niderlandzkojęzycznej rady adwokackiej w Brukseli oraz prawnikiem zagranicznym przy warszawskiej Radzie Adwokackiej. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Strelia, Joanna pracowała w międzynarodowej kancelarii w Antwerpii, w kancelariach w Niemczech i Polsce, a także w dziale in-house międzynarodowej spółki inwestycyjno-energetycznej w USA. Regularnie publikuje i prowadzi wystąpienia w zakresie międzynarodowego arbitrażu handlowego. Biegle posługuje się językami angielskim, niderlandzkim, niemieckim i francuskim.

dr Aneta Łazarska

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, adiunkt WPiA Uczelnia Łazarskiego

Paweł Malarecki

Kierownik Działu Prawnego, Budimex

Radca prawny, adwokat, absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego i LLM University of Liverpool. Kierownik działu prawnego Budimex Nieruchomości, kieruje wewnętrznymi zespołami prawnymi od 2006 roku.

Bartłomiej Niewczas

Counsel, Radca prawny, Bird & Bird

Kieruje praktyką rozwiązywania sporów polskim biurze Bird & Bird. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz arbitrażu. Wielokrotnie wspierał największe na rynku korporacje m.in. z branży budowlanej, motoryzacyjnej, energetycznej, chemicznej czy spożywczej. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie kreowania polityki i strategii prowadzenia sporów, reprezentuje Klientów w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Zajmuje się również negocjowaniem kontraktów (w tym infrastrukturalnych i budowlanych). Doświadczenie procesowe Bartłomieja Niewczasa obejmuje występowanie w kilkuset postępowaniach: przed Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi, przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniach arbitrażowych według reguł Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także arbitrażu ad hoc według reguł słuszności, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych wg reguł ICC i UNCITRAL, w postępowaniach z zakresu upadłości transgranicznej. Reprezentował przedsiębiorców oraz Skarb Państwa (jako pełnomocnik) w szeregu postępowaniach arbitrażowych. Funkcję szefa praktyki rozwiązywania sporów w warszawskim biurze Bird & Bird pełni od 2012 roku. W 2014 roku został wyróżniony przez brytyjski przewodnik „Guide to the World's Leading Lawyers - Construction and Real Estate", w kategorii "Budownictwo", plasując się w wąskim gronie 8 czołowych polskich specjalistów w tym obszarze.

Kamil Zawicki

Adwokat, Co-managing Partner, Kubas Kos Gałkowski

Jest zaangażowany w szereg precedensowych postępowań sądowych w branży energetycznej, dotyczących energii odnawialnej. Ekspert w zakresie międzynarodowych umów handlowych, procesów sądowych, w tym procesów inwestycyjnych i budowlanych oraz szeroko pojętego obrotu gospodarczego. Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju (2015). Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Rekomendowany Arbiter Sądu Arbitrażowego Lewiatan, członek Społecznej Rady ADR przy Ministerstwie Sprawiedliwości.