Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V dyrektywy AML

Start date:
30.09.2020
End date:
30.09.2020

Description

V dyrektywa AML weszła w życie 9 lipca 2018 r. Na jej implementację mieliśmy czas do 10 stycznia 2020 r.
Jak to wygląda dziś? Czy zostały stworzone w ramach Unii Europejskiej warunki do sprawnej i transparentnej wymiany informacji służącej zwiększeniu skuteczności przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
Praktyczna wiedza na temat wdrażania i dostosowania procedur AML do obowiązujących wymogów.

Celem szkolenia będzie:

 • Szczegółowe omówienie obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 971) (dalej: ustawa AML) oraz wymogów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (dalej: V Dyrektywa AML), której głównym założeniem jest stworzenie w ramach Unii Europejskiej warunków do sprawnej i transparentnej wymiany informacji służącej zwiększeniu skuteczności przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Przedstawienie uczestnikom informacji na temat aktualnie obowiązujących wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak też praktycznych wskazówek związanych z implementacją i funkcjonowaniem procedur AML w instytucjach obowiązanych. 
 • Omówienie zadań i obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Omówienie mechanizmów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wykorzystujących nowe technologie oraz praktyczne problemy związane z wdrażaniem procedur AML przez instytucje obowiązane. 
 • Przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Korzyści:

Szkolenie pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V dyrektywy AML” pozwoli na zdobycie przez uczestników pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy na temat obecnie obowiązującego reżimu prawnego związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na poziomie krajowym oraz europejskim, w szczególności w zakresie obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane. Uczestnicy szkolenia uzyskają kompleksową wiedzę na temat wymogów i zmian wynikających z V Dyrektywy AML, których uwzględnienie jest kluczowe dla zapewnienia zgodności przyjętych lub planowanych procedur AML w instytucjach obowiązanych. Uzyskają praktyczne informacje na temat wdrażania i dostosowywania procedur AML do obowiązujących wymogów, a także wezmą  udział w case study oraz dyskusji po zakończeniu szkolenia. W trakcie szkolenia zostaną także szczegółowo omówione zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej oraz finansowej za naruszenie wymogów wynikających z ustawy AML

Odbiorcy:
Szkolenie jest dedykowane w szczególności:

 • członkom organów spółek kapitałowych
 • biegłym rewidentom, księgowym, 
 • osobom odpowiedzialnym za wdrażanie procedur AML oraz KYC w instytucjach obowiązanych, 
 • oficerom compliance, dyrektorom finansowym, pracownikom działów ryzyka operacyjnego, wewnętrznym prawnikom, 
 • pośrednikom w obrocie nieruchomościami, 
 • bankom i instytucjom finansowym, instytucjom płatniczym, instytucjom pożyczkowym, firmom i funduszom inwestycyjnym, bankom powierniczym, zakładom ubezpieczeń, pośrednikom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w ich wymianie, podmiotom prowadzącym działalność kantorową, fundacjom i stowarzyszeniom. 

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do nagranego szkolenia.
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Invited by

Agnieszka Spychała