Sygnalista w firmie coraz bliżej – nowe obowiązki, zagrożenia, szanse

Start date:
30.03.2021
End date:
30.03.2021

Description

Instytucja sygnalisty, tj. osoby zgłaszającej nieprawidłowości dotyczące firmy, pojawiła się wraz z rozwojem systemów compliance. Mają one zapewniać zgodność funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami, regułami, wytycznymi. W tym kontekście sygnaliści, odgrywają niezwykle ważną rolę, stanowiąc bardzo często podstawowe i pierwsze źródło informacji o pojawiających się problemach. Jednocześnie jednak, są oni narażeni na działania niepożądane, w tym np. odwet lub zemsta ze strony przełożonego. 

Wobec powyższego dostrzeżono konieczność zwiększenia ochrony prawnej sygnalistów. Na poziomie europejskim opracowana, a następnie przyjęta została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. 

Państwa członkowskie UE mają 2 lata na implementację stosownych rozwiązań do swoich systemów prawnych. 

Termin ten upływa w grudniu tego roku. Czasu jest coraz mniej, a obowiązków związanych z nową osobą w firmie dużo!

W Polsce ochrona sygnalistów ma dotychczas charakter rozproszony, tzn. że przewidują ją jedynie poszczególne regulacje. Brakuje natomiast rozwiązań systemowych, co sprawia, że w większości przypadków sygnaliści nie korzystają z ochrony prawnej. Jednakże konieczność implementacji wspomnianej dyrektywy sprawia, że należy już myśleć i planować konkretne rozwiązania.

Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
- zagadnieniami dotyczącymi sygnalistów, 
- przedstawienie możliwych rozwiązań, 
- wskazanie na ewentualne konsekwencje wynikające z braku stosownych regulacji. 

Podstawowym założeniem jest zwiększenie świadomości prawnej uczestników szkolenia na temat instytucji sygnalisty. 

Ponadto chcemy w sposób przystępny i kompleksowy odpowiedzieć na najważniejsze pytania, tj.
- czy muszę wprowadzać system ochrony sygnalisty w firmie?
- co mi grozi jeżeli tego nie zrobię?
- ile to kosztuje?
- jakie czynniki wpływają na skuteczność wewnątrzfirmowych kanałów do zgłaszania nadużyć? 
- jak powinien wyglądać przebieg wewnętrznego postępowania wyjaśniającego? 

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:
- uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat instytucji sygnalistów. 
- zdiagnozowanie swoje potrzeby wynikających z prowadzonej przez nich działalności. 
- określenie podstawowych ryzyka związanych z funkcjonowaniem sygnalistów, a także stwierdzenie czy i jakie działania są konieczne do podjęcia w firmie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
- Właścicieli przedsiębiorstw
- Prezesów zarządu
- Członków zarządu i rad nadzorczych
- Managerów działów HR
- Prokurentów
- Compliance oficer
- Prawników

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie szkolenia, przekażemy nagranie z całego szkolenia.

Invited by

Agnieszka Spychała