KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2021 – NOWELIZACJA USTAWY I JEJ KONSEKWENCJE

Start date:
28.04.2021
End date:
28.04.2021

Timeline

Day I
Wednesday
28 april 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Zmiany w k.s.h. - przyczyny i uzasadnienie

Marcin Barłog, radca prawny, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    potrzeba szerszego niż dotychczas prawnego uregulowania tzw. prawa holdingowego;
•    postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, pojawienie się stanów faktycznych wymagających regulacji, niewystarczające przepisy k.s.h. dot. stosunku dominacji i zależności;
•    wprowadzenie definicji grupy spółek oraz całego rozdziału poświęconego holdingom;
•    regulacje zwiększające efektywność rad nadzorczych – brak realnych mechanizmów pozwalających skutecznie funkcjonować tym organom;
•    wprowadzenie obowiązku lojalności członków organów;
•    zmiany w zakresie odpowiedzialności członków organów oraz w przepisach karnych;
•    pozostałe zmiany „porządkowe” – kadencja a mandat, protokołowanie posiedzeń;
•    dodatkowe zmiany w ustawie o KRS i prawie upadłościowym.

11:00

Przerwa

11:10

Ochrona sygnalistów w grupie kapitałowej

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów zgłaszania nieprawidłowości;
•    system zgłaszania nieprawidłowości w ramach grup kapitałowych;
•    rola rady nadzorczej w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
 

12:10

Przerwa

12:20

Nowe uregulowania w zakresie prawa holdingowego

Marcin Barłog, radca prawny, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    definicja grupy spółek – kwalifikowany stosunek dominacji i zależności;
•    ułatwienia w zarządzaniu grupą spółek przez spółkę dominującą – wiążące polecenie jako narzędzie sprawnego zarządzania holdingami;
•    ochrona interesów spółek zależnych;
•    ochrona interesów spółki dominującej i całego holdingu;
•    ochrona wierzycieli spółek zależnych;
•    ochrona mniejszościowych wspólników spółek zależnych;
•    ochrona członków organów spółek zależnych;
•    pytania i wątpliwości odnośnie do nowych regulacji;

13:20

Przerwa

13:30

Przebicie zasłony korporacyjnej w ramach odpowiedzialności karnej organów spółek kapitałowych wchodzących w skład grup kapitałowych

Adw. Piotr Karlik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    zjawisko przebicia zasłony korporacyjnej;
•    kryteria przebicia zasłony korporacyjnej;
•    konsekwencje związane z przebiciem zasłony korporacyjnej;
•    relacje między spółkami zależnymi;
•    ochrona przed zjawiskiem przebicia zasłony korporacyjnej;
 

14:10

Przerwa

14:20

Zarządzanie ryzykiem - relacja między członkami zarządu a radą nadzorczą

Marcin Barłog, radca prawny, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    obowiązek zarządu udzielania określonych informacji radzie nadzorczej;
•    prawo rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;
•    doradca rady nadzorczej i postępowanie kwalifikacyjne;
•    zgoda na zawarcie transakcji o znaczącej wartości ze spółką dominującą, spółką zależną oraz spółką powiązaną;
•    obowiązek lojalności;
•    pozostałe zmiany w zakresie kadencji i mandatu członków organów;
•    przepis intertemporalny;
•    pytania i wątpliwości odnośnie do nowych regulacji;
 

15:05

Przerwa

15:15

Nowe zasady odpowiedzialności karnej organów spółek kapitałowych

dr Łukasz Pilarczyk, Adwokat, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    nowelizacja k.s.h. z perspektywy zasad odpowiedzialności prawa karnego;
•    przypisanie odpowiedzialności członkom rad nadzorczych;
•    relacja między członkami zarządu a członkami rad nadzorczych;
•    delegowanie ryzyka odpowiedzialności karnej;
•    compliance a odpowiedzialność karna;
 

16:00

Sesja pytań

16:30

Zakończenie szkolenia