Implementacja dyrektywy Omnibus – nowe reguły w transakcjach z konsumentami

Start date:
26.04.2022
End date:
26.04.2022

Dorota Karczewska

Partner w zespole prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, członek zespołu ESG

Ekspert w dziedzinie prawa konsumenckiego i prawa konkurencji (rekomendacja w The Legal 500 EMEA). Dwukrotnie znalazła się w gronie „50 najbardziej wpływowych prawników” w Polsce według rankingu Dziennika Gazety Prawnej. W „Rankingu kancelarii prawniczych 2020” dziennika Rzeczpospolita uzyskała rekomendację indywidualną w dziedzinie „Sprawy konsumenckie.”
W latach 2014-2019 pełniła funkcję wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym pracowała łącznie 21 lat. Jako wiceprezes UOKiK była odpowiedzialna za pion konsumencki, w tym m. in. za egzekwowanie prawa konsumenckiego. Nadzorowała również działania Inspekcji Handlowej.
Uczestniczyła w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym i europejskim, m. in. w pracach nad
dyrektywą Omnibus. Współpracowała z rzecznikami konsumentów, organizacjami konsumenckimi oraz organami należącymi do sieci na rzecz ochrony konsumentów.,
Brała również udział w spotkaniach szefów urzędów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów w Unii Europejskiej w ramach Sieci Polityki Konsumenckiej (Consumer Protection Network - CPN) i była członkiem Komitetu do Spraw Europejskich.
Aktualnie doradza formom m.in. z sektorów: e-commerce, handlu tradycyjnego, finansowego, energetycznego.

Anna Grzybowska

Członek zespołów prawa konkurencji i prawa konsumenckiego oraz ESG

Doradza klientom z branży e-commerce, finansowej i energetycznej w sprawach związanych z polskim i unijnym prawem konsumenckim m.in. dotyczących tworzenia i weryfikacji wzorców umownych, kształtowania procesów sprzedażowych i reklamacyjnych, przygotowywania i oceny materiałów marketingowych.
Wspierała również przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony konkurencji, w tym w zakresie porozumień antykonkurencyjnych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wymiany informacji między przedsiębiorcami.
Bierze udział w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zarówno z zakresu prawa konsumenckiego (przeciwdziałanie wykorzystywaniu klauzul abuzywnych), jak i ochrony konkurencji (nadużywanie przewagi kontraktowej).

Przygotowuje szkolenia z zakresu praw konsumentów m.in. w zakresie podstaw prawa konsumenckiego, rękojmi, gwarancji, rozszerzenia ochrony przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą.

Aleksandra Mariak

adwokat, członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego

Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK w sprawach z obszaru prawa konsumenckiego (naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, klauzule abuzywne), w tym w procesie uzgadniania treści zobowiązań. Doradza przedsiębiorcom w zakresie zapewnienia zgodności ich działalności z krajowym i unijnym prawem konsumenckim i ochrony konkurencji. Ma praktyczne doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań przewidzianych Dyrektywą Omnibus, m.in. w zakresie dostosowania sposobu weryfikacji i moderowania opinii konsumenckich, uwidaczniania obniżek cen oraz implementacji szczególnych obowiązków nałożonych na dostawców internetowej platformy handlowej.

Aleksandra Hyla

Członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego

Doradza klientom z branży e-commerce i finansowej w sprawach związanych z polskim i unijnym prawem ochrony konsumentów m.in. w zakresie klauzul niedozwolonych czy naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Wspólnie z zespołem bierze udział w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prowadzi szkolenia dotyczące obowiązków przedsiębiorców działających w obrocie konsumenckim.

Aktualnie pracuje nad pracą doktorską z zakresu realizacji standardu zrównoważonego rozwoju w prawie konsumenckim. Autorka publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego i prawa konsumenckiego. Doktorantka i stypendystka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Magdalena Zielińska-Kuć

Członek zespołu prawa własności intelektualnej & TMT oraz zespołu Italian Desk

W swojej codziennej pracy Magdalena doradza podmiotom gospodarczym działającym w branży spożywczej, w szczególności w aspektach związanych z oznakowaniem, dystrybucją i reklamą środków spożywczych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami nadzoru rynku w sprawach dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności, w tym przed . IH, IJHARS, IS, WIOŚ. Magdalena doradza również podmiotom z branży farmaceutycznej.
Reprezentowała klientów w sporach sądowych dotyczących międzynarodowych umów handlowych czy nieuczciwych praktyk handlowych.
Jako członek zespołu Italian Desk, wspiera przedsiębiorców włoskojęzycznych w prowadzeniu biznesu w Polsce. Jest członkiem AIGLI, Legalmondo i UIA – AgriFood Law Commission.

Marta Warzańska

Członek zespołu prawa ochrony środowiska, prawa karnego w biznesie oraz zespołu IP

Wspiera Klientów z sektora spożywczego w toku kontroli i postępowań prowadzonych przez m.in. IJHARS. Doradzała producentowi preparatu do dalszego żywienia niemowląt w zakresie oznakowania produktu oraz stosowania oświadczeń żywieniowych. Brała udział w projektach z zakresu ochrony środowiska, w szczególności związanych z gospodarowaniem odpadami. Pisze projekty opinii w zakresie prawa karnego, prawa ochrony środowiska oraz projekty opinii dla klientów z branży spożywczej. Absolwentka studiów prawniczych oraz administracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Piotr Popielarski

jest specjalistą w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawnych aspektów jakości i znakowania wyrobów

Doradza klientom w zakresie regulacji dotyczących procesu produkcji i cyklu życia wyrobów (w tym w szczególności wyrobów budowlanych), począwszy od zasad wprowadzania wyrobów na rynek i wymagań jakościowych wyrobów, poprzez regulacje dotyczące zachowania ciągłości działania i relacji z organami nadzoru rynku, aż po kwestie związane z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową. Ponadto świadczy pomoc prawną na rzecz producentów w takich kwestiach, jak postępowania kontrolne i administracyjne dotyczące jakości produktów, znakowania i dokumentacji, a także podczas audytów zgodności z przepisami dotyczącymi produkcji i/lub gospodarki odpadami. Piotr doradza również podmiotom z sektora TSL (transport-spedycja-logistyka), w szczególności w kwestiach regulacyjnych oraz w trakcie postępowań sądowych.