Najczęstsze błędy w projektach B+R finansowanych ze środków publicznych

Start date:
14.09.2022
End date:
14.09.2022

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 31 August

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 31 August


No. of participants

+ 23% VAT

Edyta Niemyska

kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Specjalizuje się funduszach unijnych, prawie zamówień publicznych, prawie pomocy publicznej oraz prawie konkurencji.
Doradza inwestorom, właścicielom i operatorom infrastruktury, podmiotom wykonującym usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), w tym w sektorach regulowanych, sektorze transportu, mediach czy w projektach PPP, beneficjentom korzystającym z pomocy publicznej, ze środków unijnych oraz przedsiębiorcom, działającym w sektorach regulowanych.
Wspiera klientów przy planowaniu, pozyskiwaniu i stosowaniu instrumentów wsparcia inwestycyjnego, w transakcjach obejmujących m.in. relokację działalności, obciążenia lub przeniesienia subsydiowanych aktywów, nabycia udziałów (akcji), wydzielenia części przedsiębiorstwa lub ograniczenia zakresu działalności (downsizing), jak również w procesach restrukturyzacyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz przed organami udzielającymi wsparcia ze środków publicznych, jak i organami nadzorującymi (w tym, m.in. NCBiR, PARP, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ).
Od 2004 roku pełni funkcję reprezentującego Polskę eksperta prawnego Your Europe Advice przy Komisji Europejskiej. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień publicznych.

Kinga Rochalska

kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy spółka komandytowa.

Specjalizuje się w funduszach unijnych oraz sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane. Ponadto doradza w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, w szczególności realizacji procesu budowlanego.
Prowadzi postępowania dla podmiotów korzystających ze środków unijnych, w szczególności przygotowuje zapytania ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności oraz wspiera beneficjentów przy postępowaniach dotyczących zwrotu dofinansowania.
W ramach praktyki zamówień publicznych świadczy kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne i sprawne uzyskiwanie oraz udzielanie zamówień publicznych. Zajmuje się przygotowaniem i analizą dokumentacji zamawiającego, pomocą zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia, a także obsługą procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą czy sądami okręgowymi.
Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień publicznych.