Nowelizacja kodeksu spółek handlowych 2022 (termin: 28.09, 04.10 oraz 05.10.2022)

- niebezpieczeństwa, zagrożenia i ryzyka oraz odpowiedzialność spółek kapitałowych, wspólników, akcjonariuszy, członków zarządów i rad nadzorczych

Start date:
28.09.2022
End date:
05.10.2022

1 650 zł per person + 23% VAT

order before 1 September

1 850 zł per person + 23% VAT

order after 1 September


No. of participants

+ 23% VAT

prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski

Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara

Adwokat - doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Katedry Prawa Gospodarczego oraz Podyplomowych Studiów Akademia Spółek). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (w kadencji 2015 – 2019, rozwiązanej w grudniu 2015 r.). Senior partner w Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara.
Przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor), University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), oraz Max – Planck – Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI). W ramach pracy naukowej prowadzonej za granicą odbył studia w zakresie amerykańskiego corporate governance u prof. R. Buxbauma (Boalt Hall School of Law, UC Berkeley) i porównawczego corporate governance u prof. K. J. Hopta (MPI, Hamburg). Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych (m.in. w Columbia University, Hong Kong Polytechnic University, New York University, Princeton, Stanford i Tokyo University).
Pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A, PLL LOT S.A., Polbank S.A. oraz Royal Bank of Scotland Polska S.A.. W latach 2013 – 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A Obecnie przewodniczący Rady Fundacji Energia dla Europy (FEDE).
W latach 2003-2015 wielokrotnie był powoływany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład stałego zespołu problemowego ds. prawa spółek. W trakcie prac tego zespołu był współautorem m. in.: projektu obszernej ustawy nowelizującej ksh,, projektu ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego spółkę europejską oraz projektu implementacji dyrektywy 2009/109/WE. Prof. Siemiątkowski był również pomysłodawcą oraz współautorem ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przyjętej przez Sejm, niemalże jednogłośnie, w 2015 r. Pełnił także funkcję doradcy prawnego społecznej akcji o dziejową sprawiedliwość (tzw. Apel 141), która w okresie pomiędzy lipcem 2020 r., a marcem 2021 r. doprowadziła do uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, umożliwiając „oskładkowanie” okresów działalności opozycyjnej, a przez to zwiększenie podstawy wyliczania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych byłych opozycjonistów.
Współautor i współredaktor czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis – w serii tzw. Wielkich Komentarzy. Współautor Systemu Prawa Prywatnego t. 16 – Prawo spółek osobowych oraz t. 17 – Prawo spółek kapitałowych.
W 2016 r. został umieszczony przez Dziennik Gazetę Prawną w „Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce” oraz nagrodzony „Złotym Paragrafem” – nagrodą przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa (za działania na rzecz prawa i gospodarki). W roku 2022 otrzymał nagrodę specjalną „Rzeczpospolitej” za Działalność pro bono na rzecz wolności mediów w Polsce.
W 2018, 2020, 2021 i 2022r. lider Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” w dziedzinie „prawo spółek i prawo handlowe”.

prof. Michał Romanowski

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

Profesor nauk prawnych od 2014 r., wykładowca prawa cywilnego, handlowego i rynków finansowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat i wspólnik-założyciel warszawskiej kancelarii Romanowski i Wspólnicy. W latach 2006-2015 (do jej likwidacji) członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w tym przewodniczący podkomisji ds. prawa spółek i podkomisji ds. prawa przedsiębiorców, z nominacji prof. dra Zbigniewa Radwańskiego. W ramach Komisji Kodyfikacyjnej odpowiadał m.in. za dostosowania polskiego prawa spółek do prawa UE. Autor stanowiska Komisji Kodyfikacynej w sprawie Planu Komisji Europejskiej wzmocnienia corporate governance w Unii Europejskiej. Twórca stosowanej w praktyce koncepcji organizacji biznesowej grup kapitałowych znanej pod nazwą Kodeksu Grupy Kapitałowej. Autor około 60 opinii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w sprawie europejskich projektów reform prawa spółek i prawa umów. Twórca koncepcji dematerializacji akcji w polskim prawie spółek. Ekspert polskiego Sejmu i Senatu, dawnej Rady Gospodarczej przy Premierze RP, a także Komisji Nadzoru Finansowego. Autor licznych projektów legislacyjnych z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa rynków finansowych. Twórca koncepcji funkcjonowania konglomeratów finansowych w prawie polskim, a także grup z sektorów regulowanych, w tym finansowego i paliwowo-energetycznego, a także z sektora wydobywczego. Autor około 200 publikacji naukowych, w tym pierwszego w Polsce tzw. Dużego Komentarza do Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, monografii i artykułów. Redaktor tomów Systemu Prawa Prywatnego (Prawo spółek – część ogólna oraz Prawo spółek osobowych). Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych na tematy związane z prawem spółek, prawem kontraktowym, prawem instytucji finansowych, prawem energetycznym, relacją między prawem polskim a prawem Unii Europejskiej, prawem konstytucyjnym i praw człowieka. W roku 2013 i 2022 został umieszczony przez dzienniku Gazetę Prawną w "Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce".