Najważniejsze zmiany w prawie konsumenckim w 2023 roku w związku z implementacją dyrektyw: Omnibus, towarowej i cyfrowej.

Start date:
23.03.2023
End date:
23.03.2023

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Radca Prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Była wieloletnim pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie specjalizowała się w sprawach z zakresu ochrony konsumentów i kierowała zespołem do spraw telekomunikacji i mediów. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelariach, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Prowadziła wiele spraw z zakresu ochrony interesów konsumentów, które zakończyły się precedensowymi rozstrzygnięciami – na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, włącznie z postępowaniem przed Sądem Najwyższym. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach z zakresu ochrony konsumentów, między innymi jako przedstawiciel Polski w grupach roboczych Komisji Europejskiej oraz w projektach grantowych w ramach unijnej sieci Consumer Protection Cooperation. Była również zaangażowana w procesy legislacyjne z zakresu prawodawstwa polskiego i unijnego (między innymi udział w przygotowaniu krajowych rozwiązań prawnych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO2012 w Polsce oraz w pracach nad Europejską Agendą Cyfrową i Jednolitym Rynkiem Cyfrowym UE). Poza prawem konsumenckim Agnieszka prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa konkurencji, a także zaangażowana jest w sprawy dotyczące konsumenckich aspektów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa telekomunikacyjnego, prawa reklamy, ochrony danych osobowych, prawa pocztowego i przewozowego. Agnieszka ma duże doświadczenie w projektach dla sektora e-commerce. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Prawa Amerykańskiego – programu University of Florida Levin College of Law przy Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, Agnieszka jest mediatorem wyspecjalizowanym w prowadzeniu spraw gospodarczych.

Małgorzata Modzelewska de Raad

adwokat, partner, kancelaria Modzelewska & Paśnik

Adwokat z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, doświadczony pełnomocnik procesowy. Od lat prowadzi liczne sprawy antymonopolowe przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Wiele prowadzonych przez nią spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami Sądu Najwyższego. Regularnie rekomendowana przez międzynarodowe informatory prawnicze, zajmująca wysokie miejsca w rankingach branżowych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie antymonopolowym. Na co dzień doradza w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej, porozumień wertykalnych (dystrybucja i umowy handlowe) oraz porozumień horyzontalnych. Pracuje z wieloma liderami rynkowymi w sektorach: motoryzacyjnym, farmaceutycznym, FMCG, sprzedaży detalicznej oraz wydawniczym, chemicznym oraz telekomunikacyjnym. Jest wykładowcą i szkoleniowcem, a także autorką wielu publikacji na temat różnych aspektów prawa konkurencji w krajowych periodykach naukowych. Wykłada prawo konkurencji dla studentów MBA Politechniki Warszawskiej i studentów studiów podyplomowych prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

dr Artur Salbert

Radca prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik

Artur ma bogate doświadczenia w doradztwie na rzecz przedsiębiorców działających w sektorach regulowanych.
Specjalizuje się w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, prowadził sprawy z zakresu: sporów międzyoperatorskich, analizy rynków właściwych, kosztów dostępu telekomunikacyjnego, kosztów usług detalicznych, ofert ramowych, umów IT, jak również pomaga w przygotowaniu umów dotyczących współpracy międzyoperatorskiej, umów dystrybucyjnych, projektów cenników i regulaminów. Swoje bogate doświadczenie w dziedzinie telekomunikacji uzyskał w czasie blisko pięcioletniej pracy w firmie telekomunikacyjnej świadczącej usługi w sieci ruchomej. Artur doradzał również innym przedsiębiorcom działającym w sektorach regulowanych, w szczególności – w sektorze transportowym i pocztowym.
Ma również znaczące doświadczenie w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
W swojej praktyce procesowej – Artur reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.
Informator Chambers Europe (2012 i 2013) wymienia Artura Salberta w gronie wyróżniających się doradców w obszarze TMT.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jest częstym prelegentem na konferencjach związanych z problemami rynków regulowanych.