Strategie ESG w logistyce

Start date:
18.04.2023
End date:
18.04.2023

Description

Zintegrowane podejście do kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego staje się wyróżnikiem etycznego, społecznie i środowiskowo odpowiedzialnego biznesu. Dlatego UE regularnie podnosi wymagania wobec firm działających na terenie UE oraz wobec uczestników łańcuchów wartości zapewniających tym firmom prowadzenie działalności. Rosną wymagania dotyczące dekarbonizacji – w trosce o klimat. Ponadto oczekuje się, że europejski model prowadzenia biznesu będzie sprzyjać dobrostanowi wszystkich interesariuszy – włącznie z pracownikami. 

Działania te stwarzają szanse na wzrost odporności (rezyliencji) oraz efektywności nie tylko biznesu, ale całej gospodarki. W szczególności kluczowa jest w tym kontekście kwestia dekarbonizacji. 

Logistyka ma szczególne uwarunkowania, jeśli chodzi o dekarbonizację (problem napędów pojazdów) oraz kwestie społeczne i korporacyjne (działalność prowadzona jest w sposób rozproszony, z udziałem wielu partnerów łańcuchów dostaw). Jednocześnie to właśnie sektor TSL (transport-spedycja-logistyka) ponosi odpowiedzialność za bardzo wysoką emisję gazów cieplarnianych (około 25%). Dlatego oczekiwania w zakresie dekarbonizacji w odniesieniu do logistyki są coraz wyższe. Stanowi to ogromne wyzwanie dla podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze.

Szkolenie ma na celu pokazać relacje strategii ESG i strategii biznesowej (rozwoju), ze szczególnym naciskiem na konieczność osadzenia kwestii ESG wewnątrz strategii biznesowej. 

Uczestnicy po szkoleniu będą: 
•    wiedzieć, na czym polega istota podejścia ESG, jak ma się do systemu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami,
•    umieć jak przygotować się do wdrażania regulacji dotyczących dekarbonizacji w logistyce, 
•    mieć świadomość znaczenia ESG w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Istotnym elementem szkolenia będzie pokazanie możliwości finansowania niezbędnych zmian oraz przedstawienie uwarunkowań prawnych realizowanych zmian. Nie zabraknie także odwołań do najlepszych praktyk. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami tworzenia strategii ESG w logistyce oraz przygotować do współuczestnictwa w przygotowywaniu, prowadzeniu i monitoringu strategii ESG, a zwłaszcza przedsięwzięć związanych z dekarbonizacją logistyki.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•   Prezesów i Właścicieli 
•   Dyrektorów ds. strategii i rozwoju biznesu
•   Managerów szczebla strategicznego 
•   Przedstawicieli działów logistyki
•   Specjalistów w zakresie zarządzania strategicznego, środowiskowego i HR
•   Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia
 

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej (Zoom), wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Zaplanowany został godzinny warsztat dot. dekarbonizacji
•    Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska