Strategie ESG w logistyce

Start date:
18.04.2023
End date:
18.04.2023

1 450 zł per person + 23% VAT

order before 5 April

1 650 zł per person + 23% VAT

order after 5 April


No. of participants

+ 23% VAT

Robert Tomanek

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert ESG w zespole EcoGreen.

Polski ekonomista z bogatym doświadczeniem praktycznym oraz dorobkiem naukowym.
Wiedzę i doświadczenie zarządcze zdobywał m.in. jako zastępca dyrektora (1992-1997) oraz doradca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP (1997-2004), W latach 2014-2016 pełnił obowiązki członka i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice S.A. W latach 2017-2019 zasiadał w Radzie Nadzorczej Węglokoks S.A. na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady, a następnie przewodniczącego Komitetu Audytu. W okresie 04.07.2019- 21.01.2020 członek Rady Nadzorczej JSW SA. Od stycznia 2020 do października 2020 członek Komisji Nadzoru Finansowego powołany przez Prezydenta RP. W latach 2020-2021 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W latach 2008-2020 prorektor i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Od 1998 roku zrealizował samodzielnie bądź we współautorstwie ponad 30 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym. Autor i współautor ponad 195 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 18 monografii.
Wykształcenie: studia ukończył w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1987), tam uzyskał stopnie doktora (1995) i doktora habilitowanego (2003). Absolwent programu Personal Leadership Academy w ICAN w Warszawie (2019). Posiada certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń dot. ESG, dekarbonizacji, zrównoważonego rozwoju (wydane przez PFR, PARP, Forbes).

Agnieszka Skorupińska

Partner w kancelarii CMS | Liderka Praktyki ds. Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej | Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Adwokat z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym oraz Partnerka i Liderka Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wiceprzewodnicząca Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Agnieszka Skorupińska doradza także w zakresie ESG, w tym raportowania niefinansowego oraz Taksonomii.
Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, zmian klimatycznych (climate change) w tym kwestie związane z emisją CO₂ (EU ETS), gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.
Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.
Najbardziej prestiżowy ranking kancelarii prawnych Chambers & Partners wskazuje Agnieszkę Skorupińską jako prawnika rekomendowanego w dziedzinie prawa ochrony środowiska (Band 2), a ranking Legal 500 jako tzw. „Rising Star” w dziedzinie prawa ochrony środowiska dla sektora energetycznego i zasobów naturalnych. W 2014 roku Agnieszka Skorupińska została wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.
Praktyka kierowana przez Agnieszkę Skorupińską jest klasyfikowana w tzw. Band 2 w rankingu Chambers & Partners, natomiast w 2018 roku była rekomendowana w kategorii „prawo ochrony środowiska” w Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”.

Barbara Kos

Doktor habilitowana (nauki ekonomiczne), profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej w latach 2016-2020 i Dziekan Wydziału Ekonomii w latach 2008-2016. Autorka lub współautorka około 170 recenzowanych prac naukowo-badawczych z czego: 46 wydano w języku angielskim w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wykonawca w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kierowała zespołami lub uczestniczyła w zespołach realizujących inne projekty naukowo-badawcze. Uczestniczyła jako ekspert i prelegent w wielu panelach eksperckich np. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Główne zainteresowania naukowe to: funkcjonowanie rynku usług TSL w aspekcie ekonomicznym, prawnym, przestrzennym, organizacyjnym i technicznym; problematyka mobilności miejskiej; zarządzanie mobilnością; innowacje i kierunki rozwoju sektora TSL; nowoczesne systemy informacyjno-komunikacyjne (ICT) w TSL; procesy integracji w sektorze TSL a także unijna i krajowa polityka transportowa
Wykształcenie: studia ukończyła w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1981), tam uzyskała stopnie doktora (1990) i doktora habilitowanego (1999) Absolwentka programu The Strategic Leadership Academy w ICAN w Warszawie (2019).

Anna Mercik

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wieloletnia główna specjalistka ds. projektów Unii Europejskiej w strukturach podmiotów odpowiedzialnych za organizację publicznego transportu zbiorowego (Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także Zarząd Transportu Metropolitalnego) na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odpowiedzialna za opracowywanie analiz strategicznych i ekonomicznych, dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wsparcia projektów ze środków Unii Europejskiej, wsparcie merytoryczne zespołów projektowych w zakresie zarządzania, rozliczeń finansowych i monitorowania inwestycji. W okresie od września 2020 do czerwca 2021 Członek Rady Nadzorczej Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Ma uprawnienia audytora wewnętrznego na podstawie egzaminu złożonego przed Ministrem Finansów. Legitymuje się certyfikatem z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation.

Do jej głównych obszarów zainteresowań badawczych należą ekonomika transportu, finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, narzędzia oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, efektywności wydatków na inwestycje, polityka zrównoważonego rozwoju, niskoemisyjność i zeroemisyjność.

Magda Andrejczuk

Sustainability & ESG Senior Expert, Allegro

Z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem związana zawodowo od 2010 roku. W Allegro od września 2020 roku zajmuje się wdrożeniem i realizacją strategii CSR & sustainability oraz raportowaniem ESG, współpracując z różnymi obszarami biznesowymi firmy w zakresie ESG. Odpowiada również współpracą z partnerami zewnętrznymi, takimi jak UN Global Compact czy SBTi. Jest członkinią Grupy Odpowiedzialny e-commerce działającej przy Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów. W latach 2017-2020 pracowała w Agorze, gdzie zajmowała się komunikacją, CSR, kodeksem etyki i raportowaniem. Wcześniej związana z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, m.in. jako menedżerka Programu Partnerstwa i koordynatorka Karty Różnorodności. Jest współprowadzącą na studiach podyplomowych dot. CSR i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka socjologii i ekonomii. Pasjonatka startupów, szczególnie zrównoważonych.

Grzegorz Krawczyk

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Autor ekspertyz dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie m.in: analizy kosztów działalności, organizacji transportu publicznego i równoważenia mobilności miejskiej. Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie oceny projektów z obszaru transport miejski, Członek Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.