Implementacja dyrektywy ECN+

najważniejsze zmiany w prawie konkurencji w 2023 r.

Start date:
14.06.2023
End date:
14.06.2023

Description

Ustawa zmieniająca ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest obecnie w podpisie prezydenta. Celem zmian jest implementacja unijnej dyrektywy 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. , która nadaje organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego („dyrektywa ECN+”). 

Razem z Kancelarią Modzelewska i Paśnik przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zmiany wynikające z implementacji dyrektywy ECN+: możliwość przypisania spółce-matce odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji przez spółkę-córkę, zmiany w zakresie ustalania wysokości kar pieniężnych za praktyki ograniczające konkurencję oraz naruszenia proceduralne, uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) oraz praw i obowiązków przedsiębiorców w ramach przeszukań prowadzonych przez organ. 

Szkolenie będzie skupiało się na praktycznych aspektach ww. zagadnień, w szczególności, prowadzący podejmą próbę wyjaśnienia kwestii, które mogą nastręczać trudności interpretacyjnych. Wyjątkowym gościem szkolenia będzie Pani Anna Sekinda-Maicka, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która podczas 50-cio minutowego wykładu przedstawi warunki skorzystania przez przedsiębiorców z programu łagodzenia kar („program leniency”). 

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:

 • na jakich zasadach spółka-matka będzie odpowiadać za antykonkurencyjne działania spółki-córki,
 • jakie będą przesłanki ustalania wysokości kar pieniężnych oraz maksymalne kary za antykonkurencyjne praktyki oraz naruszenia proceduralne; 
 • na jakich warunkach przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwolnienie z kary pieniężnej bądź jej obniżenie w ramach programu leniency,
 • na jakich zasadach Prezes UOKiK będzie mógł prowadzić przeszukania u przedsiębiorców, jakie organ będzie miał uprawnienia, jakie prawa i obowiązki będą mieli przeszukiwani przedsiębiorcy – w tym, w jakim zakresie będzie przysługiwała ochrona tajemnicy zawodowej adwokatów i radców prawnych. 

W związku z tym uczestnicy będą umieć:

 • identyfikować obszary ryzyka antymonopolowego wynikającego z pełnienia przez spółkę-matkę nadzoru korporacyjnego nad spółką zależną;
 • oszacować wysokość sankcji za udział w praktykach antykonkurencyjnych oraz za naruszenia proceduralne;
 • wstępnie ocenić, czy przedsiębiorca spełnia warunki udziału w programie łagodzenia kar;
 • identyfikować obszary ryzyka związanego z prowadzeniem przez Prezesa UOKiK przeszukania u przedsiębiorcy. 

Po szkoleniu uczestnicy będą mieli świadomość:

 • w jakich obszarach powinni podjąć działania prewencyjne w celu ograniczenia ryzyka antymonopolowego (np. przez dostosowanie procedur wewnętrznych do nowych przepisów), 
 • jak ocenić swoją sytuację oraz jakie kroki można podjąć w przypadku, chociażby nieumyślnego naruszenia prawa konkurencji, 
 • kiedy konieczne może się okazać zasięgnięcie specjalistycznej porady prawnej.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

 • osoby pełniące funkcje zarządzające lub kierownicze (np. członek zarządu, dyrektor oddziału, dyrektor sprzedaży)
 • prawników wewnętrznych działów prawnych 
 • prawników z kancelarii zewnętrznych obsługujących przedsiębiorców.

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom na bieżąco, w trakcie wykładów, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii
 • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących


Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

 
 

Invited by

Agnieszka Spychała