Implementacja dyrektywy ECN+

najważniejsze zmiany w prawie konkurencji w 2023 r.

Start date:
14.06.2023
End date:
14.06.2023

Anna Sekinda-Maicka

Radca Prawny, Zastępca Dyrektora w Departamencie Ochrony Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji od blisko 20 lat. Autorka lub współautorka publikacji poświęconych prawu ochrony konkurencji, w tym Komentarza do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod redakcją C. Banasińskiego i E. Piontka. Prelegentka na konferencjach, szkoleniach.

Adwokat Małgorzata Modzelewska de Raad

wspólnik w kancelarii Modzelewska&Paśnik

Adwokat z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Od lat prowadzi liczne sprawy antymonopolowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Wiele prowadzonych przez nią spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami Sądu Najwyższego. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie antymonopolowym. Na co dzień doradza w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej, porozumień wertykalnych (dystrybucja i umowy handlowe) oraz porozumień horyzontalnych. Wspomaga przedsiębiorców w trakcie przeszukań i kontroli organów antymonopolowych. Pracuje z wieloma liderami rynkowymi w sektorach: farmaceutycznym, FMCG, sprzedaży detalicznej oraz wydawniczym, chemicznym oraz telekomunikacyjnym.
Praktyka Małgorzaty Modzelewskiej obejmuje wiele spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji, prawa reklamy, nieuczciwych praktyk rynkowych, jak również spraw odszkodowawczych związanych z naruszeniami prawa ochrony konkurencji (private enforcement). Pomaga też przedsiębiorcom prowadzić działalność gospodarczą w zgodzie z prawem konsumenckim.
Jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi oraz sądami arbitrażowymi (m.in. według reguł ICC, UNCITRAL oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej). Jest również arbitrem wyznaczanym w krajowych i międzynarodowych sporach rozstrzyganych w sądach arbitrażowych.
Od 2007 roku wielokrotnie rekomendowana przez Chambers&Partners (Band1), Legal500, Reczpospospolitą, European Legal Experts. Jest wykładowcą i szkoleniowcem, a także autorką wielu publikacji na temat różnych aspektów prawa konkurencji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych. Jest współautorką publikacji: Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska - Polska, wyd. Wolters Kluwer, 2018 oraz Komentarza do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod red. Prof. T. Skocznego, Wyd. 2, CH Beck, 2014.
Małgorzata Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz członkiem afiliatem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (Wydział Zarządzania) Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada prawo konkurencji dla studentów MBA Politechniki Warszawskiej i studentów studiów podyplomowych prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Piotr Paśnik

wspólnik w kancelarii Modzelewska&Paśnik

Adwokat specjalizujący się w prawie konkurencji oraz regulacjach sektorowych. Doradza przedsiębiorcom z sektora telekomunikacyjnego, chemicznego i energetycznego. Zdobywał doświadczenie jako in-house, jak również w międzynarodowych kancelariach prawnych. Reprezentuje klientów przed polskim i wspólnotowym organem ochrony konkurencji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowych. Jego doświadczenie obejmuje udział w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej, zawierania porozumień horyzontalnych (na rynku telefonii mobilnej) i wertykalnych. Reprezentował z sukcesem klienta telekomunikacyjnego w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie pytania prejudycjalnego.
Ma znaczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców przez organy regulacyjne. Prowadził kilkanaście tego rodzaju spraw zakończonych sukcesem. Reprezentował klienta w sprawach regulacyjnych, gdzie nałożono rekordowo wysokie kary pieniężne (338 mln i 100 mln zł), które następnie zostały uchylone prawomocnymi wyrokami. Uzyskał precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego, co do trybu nakładania kar przez Prezesa UKE skutkujące uchyleniem wielu kar nałożonych przez ten organ regulacyjny na przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Piotr jest doświadczonym procesualistą: prowadzi spory gospodarcze oraz postępowania karne gospodarcze. Od lat jest rekomendowany przez Chamber&Partners Europe (Band3). Wykłada regulacje i prawo konkurencji na studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW.

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

of counsel kancelarii Modzelewska&Paśnik

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014). Doktorat uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji UW. Wykładowca akademicki, specjalizującym się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Wykłada m.in. dla słuchaczy Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w INP PAN oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych na Wydziale Zarządzania UW. Prowadziła również szkolenia i warsztaty dla sędziów na zlecenie Academy of European Law (Trier), Uniwersytetu Katolickiego w Porto, Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych oraz kolegiów redakcyjnych periodyków naukowych z zakresu prawa konkurencji: "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny".
Dorobek naukowy Agaty Jurkowskiej-Gomułki obejmuje szereg publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa konkurencji jak i prywatnoprawnych narzędzi wdrażania prawa konkurencji (private enforcement). Jest autorką monografii „Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia” (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013). Jest współautorką cenionych na rynku publikacji prawniczych, w tym m.in.: "Komentarza do ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, Warszawa 2018: Komentarza do Prawa pocztowego, Warszawa 2018, "Komentarza do ustawy o ochrony konkurencji i konsumentów" pod red. T. Skocznego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009 (wyd. 1) i Warszawa 2014 (wyd. 2). Agata współrealizowała również prawnokonkurencyjne projekty badawcze, w tym :Competition Law: Comparative Private Enforcement & Consumer Redress in the EU (projekt realizowany w latach 2011-2012 pod kierownictwem prof. B. Rodgera), The Sound of Silence in the European Administrative Law (projekt realizowany pod auspicjami European Group of Public Administration w latach 2018-2019).
Do dorobku dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki odwołuje się w swoich rozstrzygnięciach zarówno UOKiK, jak i sądy rozpoznające sprawy z zakresu ochrony konkurencji.

Aneta Sakowicz

radca prawny, kancelaria Modzelewska&Paśnik

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia LL.M. na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu, w Niemczech oraz podyplomowe studium z zakresu prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią, pracowała w Departamencie Ochrony Konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w warszawskiej kancelarii. W UOKiK prowadziła postępowania wyjaśniające i antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w sektorach farmaceutycznym i mediów. Uczestniczyła w przeszukaniach i kontrolach prowadzonych przez UOKiK u przedsiębiorców, w tym jako kierownik zespołu przeszukującego. W kancelarii zajmowała się kompleksową obsługą prawną klientów z branży FMCG, e-commerce, dystrybucji prasy, usług kurierskich i usług marketingowych.
Jako przedstawiciel Polski, uczestniczyła w pracach grup roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) poświęconych porozumieniom wertykalnym (ECN Working Group on Vertical Restraints) oraz sektorowi farmaceutycznemu i ochrony zdrowia (ECN Pharma & Health Subgroup). Jako przedstawiciel Polski brała również udział w międzynarodowych warsztatach kartelowych (Cartel Workshop) w Brazylii organizowanych w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN) oraz w warsztatach dla organów ochrony konkurencji z regionu środkowej i wschodniej Europy prowadzonych przez przedstawicieli urzędu ochrony konkurencji Stanów Zjednoczonych (FTC – Eastern European Competition Workshop). Obecnie doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

Irena Gajewska

radca prawny, kancelaria Modzelewska&Paśnik

Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Paris 1-Pantéon-Sorbonne i Uniwersytecie Pau we Francji.
Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią, przez 9 lat zajmowała się publicznoprawnym egzekwowaniem prawa konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W UOKiK prowadziła postępowania wyjaśniające i antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w sektorze przemysłu i usług. Uczestniczyła jako kierownik zespołu w licznych przeszukaniach prowadzonych przez UOKiK u przedsiębiorców. Zastępowała Prezesa Urzędu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym w Warszawie i Sądem Najwyższym.

Jako przedstawiciel Polski, uczestniczyła w pracach grup roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) i Komitetu Konkurencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Prowadziła również szkolenia dotyczące działań UOKiK w obszarze ochrony konkurencji. Obecnie doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.