Ryzyko pełnienia funkcji zarządczych w firmie po nowelizacji KSH 2022 r.

Start date:
27.06.2023
End date:
27.06.2023

dr Anna Grochowska-Wasilewska

Adwokat w Dziale Prawa Karnego

Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w reprezentacji Klientów w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Doradza Klientom korporacyjnym w zakresie compliance, a także w bieżącej działalności gospodarczej. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, nieuczciwej konkurencji oraz sporów korporacyjnych.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskie (summa cum laude). Łączy wykonywanie zawodu adwokata z pracą naukową i dydaktyczną. Adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obroniła, z wyróżnieniem, rozprawę doktorską pt. „Zakład ubezpieczeń jako podmiot uważany za pokrzywdzonego w procesie karnym”.
Posiada certyfikat Approved Compliance Officer. W latach 2021-2023 pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2021-2023 była członkiem International Fraud Group. Przed dołączeniem do Kancelarii była współliderką zespołu postępowań karno-gospodarczych w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii.

Piotr Karlik

Adwokat | Starszy prawnik | Menedżer Działu Prawa Karnego, Filipiak Babicz Legal

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

Natalia Panuś-Domiter

Radca prawny | Starszy prawnik | Tłumacz przysięgły j. angielskiego, Filipiak Babicz Legal

Specjalistka w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa korporacyjnego. Z powodzeniem prowadzi zespołem w transakcjach M&A.
Wspiera podmioty rynku, w szczególności międzynarodowe grupy kapitałowe, zapewniając im bieżącą obsługę w biznesie.
Doradza i prowadzi negocjacje w zakresie realizacji umów w obrocie gospodarczym.
Zarządza projektami dostosowującymi struktury grup kapitałowych do zmieniających się przepisów prawa, jak również w celu zapewnienia bezpiecznych rozwiązań adresujących potrzeby Klientów.
W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z sektora budowlanego, medycznego, spożywczego, IT, logistycznego i transportowego, a także e-commerce.
Doświadczenie w zakresie prawa zdobywała w kilku poznańskich kancelariach. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym w szczególności sporządzanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym oraz doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej, obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, uczestnictwo w projektach dotyczących badania stanu prawnego spółek, a także reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi.
Uczestniczka programu LAWYERLEX organizowanego przez European Lawyers Foundation, który daje możliwość poznania systemów prawnych państw członkowskich UE, stworzenia lub utrwalenia zdolności do tworzenia sieci transgranicznych oraz poprawy umiejętności i kompetencji prawnych i językowych.
Uczestniczka projektu OneNDA w ramach Fundacji LegalTech Polska, w wyniku którego powstała polska wersja umowy oneNDA - ustandaryzowanego wzoru umowy o zachowaniu poufności, a który stosowany może być w każdej branży.
Uczestniczka seminarium TRADATA2 organizowanego przez European Lawyers Foundation przy współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych i Consejo General de la Abogacía Española, którego głównym tematem jest szkolenie prawników, dotyczące instrumentów UE w zakresie ochrony dóbr osobistych.

Marzena Rosler-Borakiewicz

Radca prawny | Partner | Dyrektor Działu HR | Mediator sądowy | Compliance Officer, Filipiak Babicz Legal

Doradza przedsiębiorcom w stosowaniu przepisów prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości i standardy, na których budują swój biznes.
Reprezentuje Klientów przed sądami pracy w sprawach dotyczących m.in. odwołań od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, roszczeń o zapłatę odszkodowań, wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń i dodatków za pracę w godzinach nadgodzinach i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także w sprawach wypadków przy pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy i sporach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
Specjalizuje się także w problematyce zwolnień grupowych, zakazie konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa. Opracowuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy – m.in. regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, pracy w trybie home office, korzystania z mienia powierzonego przez pracodawcę, a także inne dokumenty z zakresu prawa pracy – umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, itp.
Zajmuje się również przygotowywaniem audytów procesów HR, identyfikując ryzyka związane z brakiem ich przestrzegania, w celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.
Pomaga Klientom zrozumieć i skutecznie wdrożyć mechanizmy – procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji (whistleblowing).
Sporządza liczne opinie prawne z zakresu prawa pracy – w tym dotyczące czasu pracy, rozwiązywania stosunku pracy, pracy w godzinach nadliczbowych oraz danych osobowych w prawie pracy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przemysław Szmidt

Adwokat | Partner | Starszy prawnik FILIPIAKBABICZ LEGAL

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych (gospodarczych), w tym w szczególności procesów w sprawach budowlanych, dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także zabezpieczenia hipotecznego.
Od początku działalności adwokackiej przedmiotem jego szczególnej uwagi i zainteresowania są procesy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu w związku z niewypłacalnością spółki.
Autor przyjętej do rozpoznania skargi kasacyjnej, obejmującej problematykę odpowiedzialności za zobowiązania sp. z o. o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej. Przygotował liczne publikacje związane z postępowaniem cywilnym, w tym europejskim postępowaniem cywilnym.
Redaktor bloga egzekucjaizabezpieczenia.pl