Zarządzanie motywacją i dobrostanem pracowników

Start date:
09.11.2023
End date:
10.11.2023

Description

W dzisiejszych czasach bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej pracownicy oczekują od swoich pracodawców zadbania o ich zdrowie psychiczne i dobrostan. Coraz więcej firm wdraża szereg działań z obszaru wellbeingu i zdrowia psychicznego, by przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. 
Jednak okazuje się, że programy edukacyjne i owocowe czwartki nie rozwiązują wszystkich palących problemów. Jak pokazują badania Gallupa z 2020 r., jednym z kluczowych elementów wpływających na wypalenie zawodowe pracowników, jest to, jak są traktowani przez swoich przełożonych.

Menedżerowie swoimi postawami i zachowaniami mogą skutecznie zapobiegać wypaleniu podwładnych, jak również przyczyniać się do powstawania tego zjawiska, często robiąc to zupełnie nieświadomie.

Szkolenie, ma na celu uświadomienie jak najskuteczniej można dziś motywować pracowników do działania, jednocześnie pomagając im lepiej radzić sobie ze stresem, presją czasu i wysokimi wymaganiami. 

Bowiem rolą współczesnego menedżera jest być liderem ale też i coachem, które widzi, rozumie i reaguje na problemy o podłożu psychologicznym swoich podwładnych.

Biorąc udział w szkoleniu: 

•    zyskają Państwo wiedzę na temat wypalenia zawodowego i jego przyczyn
•    nauczą się Państwo je rozpoznawać i przeciwdziałać mu na jak najwcześniejszym etapie
•    dowiedzą się Państwo jakimi postawami, kompetencjami i umiejętnościami mogą budować poczucie dobrostanu swoich pracowników
•    dostaną Państwo wskazówki jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu u siebie i swoich pracowników
•    poznają Państwo zasady zarządzania przez cele i najnowocześniejsze metody motywowania pracowników.

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
•     Szkolenie prowadzone jest w formule online w czasie rzeczywistym.
•     Treści merytoryczne poparte będą doświadczeniami Prelegentów i pracą własną uczestników.
•     Zaplanowane są warsztaty, z aktywnym udziałem Uczestników, przewidziana jest praca w grupach, omawianie wypracowanych treści na forum, praca na realnych przykładach Uczestników i Prelegentów, moderowane dyskusje, burza mózgów, sesje pytań i odpowiedzi i inne aktywne metody pracy. 

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Agnieszka Spychała