Powered by chatwoo.com

LEGAL MBA

Nowa jakość edukacji prawników na polskim rynku

Data rozpoczęcia:
03.03.2018
Data zakończenia:
10.06.2018

Program

Dzień I
Sobota
3 marca 2018

MODUŁ 1 - LEGAL PROJECT MANAGEMENT

09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Prawnik jako Project Leader czyli rola prawnika w zarządzaniu projektem biznesowym

Patrycja Sznajder, Kierownik Zakładu Zarządzania Projektami, Akademia Leona Koźmińskiego

 • Koordynacja, zarządzanie czy kształtowanie – rola prawnika w projekcie
 • Wyzwania i ograniczenia stojące przed prawnikiem zarządzającym projektem biznesowym
10:30

Przerwa na kawę

10:50

Prawnik jako zarządzający ryzykiem w projekcie. Analiza obszarów ryzyka prawnego

Jacek Pawłowski, Partner, radca prawny, kancelaria PwC Legal

 • Jak skutecznie opisać ryzyko prawne w projekcie? Zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym a projekcie biznesowym
 • Podział kompetencji pomiędzy wewnętrzny dział prawny a kancelarię współpracującą na projekcie
 • Rola prawnika w projekcie a podejmowanie decyzji na temat ryzyka biznesowego wynikającego z przeprowadzonych analiz projektu
 • Jak zarządzać, monitorować i kontrolować ryzyko w projekcie? Metody ograniczania ryzyka prawnego
12:20

Przerwa na lunch

13:20

Harmonogramowanie, budżetowanie, mapowanie i ewaluacja projektu – techniki i narzędzia

Liliana Zużewicz-Masny, Starszy menedżer, Zespół Zarządzania Ryzykiem dla sektora finansowego, PwC

 • Szybka realizacja zadań a odpowiedzialność prawnika – jak efektywnie zaplanować czas projektu?
 • Metody wyznaczania i rozliczania celów, za pomocą których zwiększymy wydajność projektu
 • Jak efektywnie zarządzać budżetem, by zachować rentowność projektu prawnego?
 • Skuteczne metody mapowania w projekcie prawnym
 • Aplikacje, oprogramowania i rozwiązania, które pomogą zarządzać projektami w Twojej firmie
 • W jaki sposób zbudować system bieżących zatwierdzeń? Narzędzia elektroniczne do zarządzania dokumentacją i czasem
 • Jak zmierzyć wpływ działań działu prawnego na sukces całego projektu biznesowego?
 • Co wpływa na ocenę efektywności projektu prawnego? Jakie KPI możesz stosować?
16:00

Podsumowanie

Dzień II
Niedziela
4 marca 2018
09:00

Poranna kawa

09:30

Legal Project Management – jak pokonać bariery projektowe w zmiennym otoczeniu prawnym

Anna Kurzydłowska, Adiunkt, PMP® PRINCE2® Practitioner, SCPM, Ekspert Zarządzania, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Czym jest projekt prawny? Projekty a inne formy organizacji pracy
 • Specyfika projektu prawnego – najważniejsze etapy zarządzania projektami w dziale prawnym
 • Praktyczna analiza metodyk projektowych możliwych do wykorzystania w projekcie prawnym
10:30

Projekt prawny jako integralna część zarządzania projektami biznesowymi – Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

Za pomocą jakich technik zintegrujesz projekt prawny z pozostałymi działaniami Twojej firmy?

 • Analiza projektów biznesowych, w których kluczową rolę odgrywa dział prawny. Jak włączyć prawników w duże projekty biznesowe?
 • W jaki sposób efektywnie osadzać projekt prawny w strategii firmy?
 • Jak biznes wpływa na decyzje prawne? Jak zrealizować projekt nie blokując biznesu?
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Zarządzanie zespołem projektowym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Dobór członków zespołu projektowego.
 • Dynamika zespołu projektowego.
 • Komunikacja w zespole projektowym.
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Zarządzanie zespołem projektowym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Konflikt w zespole, konflikt między zespołami.
 • Wdrażanie metodyki projektowej w zespole prawników.
 • Budowanie autorytetu lidera zespołu.
15:00

Podsumowanie i zakończenie modułu 1.

Dzień III
Piątek
23 marca 2018

MODUŁ 2 - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W PRACY PRAWNIKA

Tomasz Konieczny, Partner, dział rynków kapitałowych i raportowania finansowego, PwC , Astrid Zakrzewska, Trener Akademii PwC

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Podstawowe regulacje w zakresie raportowania finansowego

 • Przepisy prawa w odniesieniu do rachunkowości i sprawozdawczości
 • Sprawozdanie finansowe wg różnych standardów rachunkowości
 • Wymogi raportowe organizacji, w tym rodzaje raportowania (finansowe, zarządcze i podatkowe)
  • Podstawowe różnice
  • Odbiorcy
  • Raporty jednostkowe i skonsolidowane
  • Raportowanie roczne i śródroczne
 • Informacje o przedsiębiorstwie poza sprawozdaniem finansowym, w tym raporty finansowe i pozafinansowe
 • Dostępność sprawozdań finansowych
 • Badanie sprawozdań finansowych oraz opinia i raport audytor
16:30

Przerwa na kawę

17:00

Najważniejsze terminy i zasady dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości

 • Podstawowe terminy: aktywa, pasywa, zobowiązania, kapitał własny, wydatki, wpływy, przychody, koszty
 • Główne zasady rachunkowości
  • Kontynuacji działania
  • Memoriału oraz współmierności kosztów i przychodów
 • Istota i rodzaje operacji gospodarczych
 • Zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków, korekty błędów
19:00

Podsumowanie

Dzień IV
Sobota
24 marca 2018
09:00

Poranna kawa

09:30

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – cz. 1

Bilans, czyli obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

 • Struktura bilansu/główne kategorie
 • Warunki ujmowania najważniejszych pozycji (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne, zapasy, należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, podatek dochodowy odroczony)
 • Zasady wyceny pozycji bilansowych
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – cz. 2

Rachunek zysków i strat, czyli wyniki działalności przedsiębiorstwa

 • Struktura rachunku zysków i strat
 • Przychody, koszty, wynik finansowy
 • Układ kalkulacyjny i porównawczy
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych

 • Idea rachunku przepływów pieniężnych
 • Jak to możliwe, że zyskowne przedsiębiorstwa upadają
 • Struktura rachunku przepływów pieniężnych – podstawowe rodzaje działalności

Ruch kapitałów, czyli zmiany w majątku właścicieli

 • Poszczególne kategorie kapitałów (ujmowanie i wycena)
 • Kapitały a dywidenda
14:15

Przerwa na lunch

15:00

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – cz. 3

Informacja dodatkowa jako integralna część sprawozdania finansowego

Powiązania pomiędzy składnikami sprawozdania finansowego

Manipulacja informacją finansową

 • Kreatywna rachunkowość
 • Błędy lat poprzednich
 • „Windows’ dressing”

Kluczowe obszary współpracy prawnicy – dział finansowy w organizacji

17:00

Podsumowanie

Dzień V
Niedziela
25 marca 2018
09:00

Poranna kawa

09:30

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego cz.1

 • Czytanie sprawozdania finansowego, analiza wstępna
 • Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Ocena sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności na podstawie sprawozdania finansowego cz. 2

 • Analiza wskaźnikowa
  • Rentowność
  • Wydajność (efektywność)
  • Płynność
  • Wypłacalność
  • Zadłużenie
 • Zalety i ograniczenia analizy finansowej
13:30

Przerwa na lunch

14:30

Podsumowanie i zakończenie modułu 2.

Dzień VI
Piątek
13 kwietnia 2018

MODUŁ 3 - DIGITAL & IT SECURITY – PRAWNIK W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Metody budowania świadomości Digital & IT Security wśród pracowników przedsiębiorstwa

Agnieszka Modras, Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej, Bank Pocztowy S.A., Przewodnicząca Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, FCA-Group Bank Polska S.A.

 • Jak uświadomić personel nieinformatyczny o prawnych zagrożeniach wykorzystania urządzeń przenośnych
 • Jak prawnie chronić informacje, które pozostawiają Twoi pracownicy w sieci? Sposoby zabezpieczenia obiegu informacji w Twoim przedsiębiorstwie
 • Jakie informacje o zmianach prawnych powinni poznać Twoi pracownicy
16:30

Przerwa na kawę

17:00

Information Governance Program – jak wprowadzić ład informacyjny w Twojej firmie

Ewa Ciborowska, Dyrektor ds. prawno-korporacyjnych, Murapol S.A.

 • Czym jest Information Governance? Metody budowania Information Governance
 • Jak za pomocą Information Governance wykorzystać informacje i osiągnąć założone cele?
 • Nowoczesne narzędzia umożliwiające bezpieczne Information Governance
 • Korzyści i wyzwania wynikające z tworzenia ładu informacyjnego w Twojej firmie
19:00

Podsumowanie

Dzień VII
Sobota
14 kwietnia 2018
09:00

Poranna kawa

09:30

Najnowsze regulacje prawne a wdrażanie wymaganych rozwiązań cyfrowych w Twojej firmie

dr Arwid Mednis, Lider praktyki TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, radca prawny, kancelaria PwC Legal

 • Ochrona danych osobowych
 • Formy i metody udzielania pomocy prawnej z użyciem nowoczesnych form komunikacji
 • Metody zapewniania bezpieczeństwa cyfrowego przez prawników
 • Procedury prawne przy wdrażaniu systemów Digital i IT Security
 • Digital & IT law update – najnowsze wymogi regulacyjne w obszarze Digital i IT Security
11:00

Przerwa na kawę

11:20

Jak zarządzać ryzykiem braku zgodności? Co znaczy nowoczesny compliance?

Piotr Rówiński, Partner, lider zespołu zarządzania ryzykiem, PwC

 • Umiejscowienie compliance w przedsiębiorstwie – podział ról i obowiązków
 • Koncepcje podejścia do zaprojektowania i wdrożenia funkcji compliance
 • Jak wdrożyć skuteczny i dostosowany do potrzeb organizacji proces compliance?
 • Warianty organizacji funkcji compliance - dział prawny a compliance
 • System kontroli wewnętrznej – jak wykorzystać inne działy, by zmniejszyć ryzyko compliance?
12:50

Przerwa na lunch

13:30

Claim Management – jak zabezpieczyć prawnie obieg informacji w Twojej firmie?

Mariola Więckowska, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Allegro

 • Ochrona danych osobowych a tajemnica przedsiębiorstwa – sposoby przechowywania danych osobowych
 • Jak zachować prawne procedury wewnętrzne podczas współpracy z klientem zewnętrznym?
 • Telekonferencje, tworzenie skryptów rozmów z partnerami zewnętrznymi – procedury prawne
 • Za pomocą jakich narzędzi zabezpieczyć prawnie dane osobowe i treści dokumentów Twoich klientów?
14:30

Cloud, Mobile, BYOD, social media … co prawnik powinien wiedzieć na temat współczesnej technologii?

Gerard Karp, Partner, lider zespołu TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, adwokat, PwC Legal

 • Prawne wymogi bezpieczeństwa dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych
 • Metody szacowania ryzyka prawnego związanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w Twojej firmie
 • Kadrowanie, wykorzystywanie filmów, publikacja zdjęć – jak archiwizować i przetwarzać dane pobrane z sieci?
 • Social Media z perspektywy działu prawnego – szanse i ryzyka prawne
 • Online Marketing, Cookies i śledzenie na Google Web – analiza regulacji prawnych
 • Jak zabezpieczać prawnie przetwarzanie danych osobowych w chmurach
 • Strategia Cloud - wybór odpowiedniego dostawcy z perspektywy działu prawnego
17:00

Podsumowanie

Dzień VIII
Niedziela
15 kwietnia 2018
09:00

Poranna kawa

09:30

Rozegrajmy swoją partię z hakerami - współczesne metody ataków na infrastrukturę teleinformatyczną przedsiębiorstwa

Tomasz Sawiak, Wicedyrektor, Zespół Cyber Security, PwC

 • Współczesne zarażenia i skuteczne metody ataków stosowane przez intruzów
 • Najważniejsze ataki w ostatnich latach
 • Kim są nieznani sprawcy i jakie metody stosują?
 • Jak wygląda proces ataku?
 • Jak mierzyć poziom świadomości pracowników na zagrożenia?
 • Co zrobić, aby być przygotowanym od strony techniczno-organizacyjnej i prawnej?
 • Dlaczego można uzyskać dostęp do chronionej aplikacji bez loginu i hasła?
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Architektura bezpieczeństwa IT dla prawników

Tomasz Sawiak, Wicedyrektor, Zespół Cyber Security, PwC , Wojciech Szulc, Dyrektor, Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC

 • Omówienie najważniejszych systemów zabezpieczeń ochrony przed wyciekiem danych (mechanizmy prewencyjne, detekcyjne, reakcyjne). 
 • Mechanizmy, które generują/zabezpieczają informacje, które przydać się mogą w postępowaniach wyjaśniających
 • Mechanizmy typu: systemy detekcji włamań, systemy ochrony przed wyciekiem DLP, system antywirusowe /dlaczego są nieskuteczne/, systemy monitorowania logów SIEM, Systemy do zarządzania ryzykiem GRC itp.
13:30

Przerwa na lunch

14:30

Podsumowanie i zakończenie modułu 3.

Dzień IX
Piątek
11 maja 2018

MODUŁ 4 - PRAWNIK JAKO LIDER I MENEDŻER

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

„Twardy” HR czyli najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska biznesowego/prawnego cz.1

Sławomir Paruch, Radca Prawny, Partner, Raczkowski Paruch

16:30

Przerwa na kawę

17:00

„Twardy” HR czyli najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska biznesowego prawnego cz.2

Sławomir Paruch, Radca Prawny, Partner, Raczkowski Paruch

19:00

Podsumowanie

Dzień X
Sobota
12 maja 2018
09:00

Poranna kawa

09:30

Zastosowanie psychologii osobowości w zarządzaniu zespołem prawników

Tomasz Sęk, Prawnik-ekonomista, menedżer, analityk, absolwent IESE MBA

 • Pojęcie osobowości i jej wymiary
 • Wykorzystanie wiedzy o osobowości w pracy prawnika – menedżera - lidera
 • Wykorzystanie narzędzi psychometrycznych w formowaniu i zarządzaniu zespołem prawników.
 • Rozpoznawanie osobowości - warsztaty
 • Wykorzystanie wiedzy o osobowości w komunikacji w zespole prawników
12:30

Przerwa na lunch

13:30

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie

(sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

 • Praca zdalna, rozmowy przy kawie – czyli jak angażować i motywować wymagających pracowników metodami coachingowymi?
 • Psychologiczne narzędzia pozytywnego wspierania twoich podwładnych – innowacyjne podejście psychologii pozytywnej.
 • Siła motywacji wewnętrznej i zagrożenia motywowania nagrodami zewnętrznymi.
 • Jak wzbudzić motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracownika – praktyczne wskazówki.
17:00

Podsumowanie

Dzień XI
Niedziela
13 maja 2018
09:00

Poranna kawa

09:30

Work-life balance i zarządzanie ścieżką kariery dla prawników

Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta

 • Jak stworzyć plan rozwoju dla prawników i zwiększyć efektywność całego działu?
 • W jaki sposób skutecznie doceniać Twoich pracowników i rozpoznać ich potrzeby?
 • Jak stworzyć ścieżkę kariery dla pracowników dostosowaną do ogólnych celów biznesowych firmy?
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Work-life balance i zarządzanie ścieżką kariery dla prawników

Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta

 • W jaki sposób przyporządkować strukturę firmy, by wspierała rozwój Twoich pracowników?
 • Jak dostosować utalentowanego pracownika do zmieniających się warunków w biznesie?
13:30

Przerwa na lunch

14:30

Podsumowanie i zakończenie modułu 4.

Dzień XII
Piątek
8 czerwca 2018

MODUŁ 5 - PR FOR LAWYERS, CZYLI PRAWNIK W OTOCZENIU ZAWODOWYM – SZTUKA KOMUNIKACJI I BUDOWANIA MARKI WŁASNEJ PRAWNIKA

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Monitorowanie i zarządzanie wizerunkiem prawnika w świecie on i offline

Szymon Kwiatkowski, Założyciel Marketing Prawa, Marketing Manager

 • Budowanie marki osobistej czyli jak efektywnie promować swój wizerunek wśród innych?
 • Jak sprawdzić na jakim jesteś etapie rozwoju osobistego i zawodowego?
 • Techniki pozycjonowania wizerunku prawnika w środowisku biznesowym
 • Działania komunikacyjne, za pomocą których wyeksponujesz mocne strony Twojej osobistej marki
 • Mierniki on i offline określające jakość wizerunku prawnika
16:30

Przerwa na kawę

17:00

Przywództwo i budowanie autorytetu prawnika

Jakub Kurasz, Ekspert ds. komunikacji zewnętrznej i relacji z interesariuszami publicznymi Dyrektor ds. komunikacji PwC Polska

 • Jak świadomość własnego etapu rozwoju potencjału osobistego i zawodowego wpływa na innych pracowników?
 • Metody budowania marki osobistej w przedsiębiorstwie
 • W jaki sposób poznać i zrozumieć swój styl przywódczy
 • Rola lidera a marka firmy – jak pozycja Twojego przedsiębiorstwa wpływa na Twój autorytet
19:00

Podsumowanie

Dzień XIII
Sobota
9 czerwca 2018
09:00

Poranna kawa

09:30

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi

Beata Tadla, Dziennikarka radiowa i telewizyjna

 • Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych i jakie są ich skutki?
 • Jak skutecznie rozwijać i doskonalić swoje umiejętności? Narzędzia wpływające na wzrost jakości autoprezentacji
 • Najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych – jak ich unikać?
12:30

Przerwa na lunch

13:30

Sztuka komunikacji z mediami tradycyjnymi i mediami digital (sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem narzędzi: nagrania, viedo i in.)

Cezary Szymanek, Redaktor naczelny portalu rp.pl

 • Co lubimy a co nam przeszkadza? Perspektywa dziennikarza
 • Skuteczne kanały komunikacji
 • Jakie treści publikować i jak je dopasować do odpowiedniego kanału, by zwiększać zaangażowanie i popularność w mediach on i offline
 • Twoja marka + techniki dziennikarskie czyli o czym należy pamiętać tworząc kontent w mediach tradycyjnych i digital
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Work-life balance i zarządzanie ścieżką kariery dla prawników

Marta Kopeć, Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni

 • W jaki sposób przyporządkować strukturę firmy, by wspierała rozwój Twoich pracowników?
 • Jak dostosować utalentowanego pracownika do zmieniających się warunków w biznesie?
18:00

Podsumowanie i zakończenie

Dzień XIV
Niedziela
10 czerwca 2018
09:00

Poranna kawa

09:30

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

 • W jaki sposób poprowadzić rozmowę zgodnie ze swoimi celami i założeniami?
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji podczas prowadzenia negocjacji
 • Jak radzić sobie z emocjonalnymi zrachowaniami naszych rozmówców?
12:00

Przerwa na kawę

12:30

Uroczyste zakończenie Legal MBA – wręczenie dyplomów