OCHRONA KNOW HOW PO 09.06.2018 R.

Jak skutecznie chronić sekrety firmy

Start date:
17.10.2018
End date:
17.10.2018

Marcin Ajs

Junior Associate w zespole przestępczości gospodarczej w warszawskim biurze Bird & Bird

Specjalizuje się prawie karnym, w tym prawie karnym gospodarczym oraz w postępowaniu karnym.
Junior Associate w zespole przestępczości gospodarczej w warszawskim biurze Bird & Bird.
Doradza klientom od 2014 roku. Specjalizuje się w sprawach karnych, w szczególności w karnych aspektach obrotu gospodarczego. Wspiera klientów w zakresie programów compliance dotyczących regulacji antykorupcyjnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych. Na swoim koncie ma udział w postępowaniach dotyczących korupcji w sektorze publicznym, wyłudzeń podatku VAT, czy też naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
Ma doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych z różnych segmentów gospodarki w zakresie prawa korporacyjnego i prawa pracy.
Przed dołączeniem do Bird & Bird współpracował z renomowaną warszawską kancelarią prawną prowadząc doradztwo na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności oraz przeprowadzając badania due diligence.
Doświadczenie zdobywał również udzielając porad prawnych pro bono w Sekcji Karnej i Cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej przy Akademii Leona Koźmińskiego, a także odbywając praktyki w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Goleniowie.
Jest Absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także studia na Uniwersytecie Justusa Liebiega w Gießen (Niemcy), gdzie uczestniczył w programie poświęconym zagadnieniom międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa spółek.
Jest aplikantem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Pracuje w języku polskim i angielskim.

Marcin Alberski

Associate w międzynarodowym zespole prawa konkurencji oraz w zespole Tech & Comms w Kancelarii Bird & Bird

Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji na rynkach regulowanych i tych opartych na prawach własności intelektualnej.
Associate w międzynarodowym zespole prawa konkurencji oraz w zespole Tech & Comms w polskim biurze Bird & Bird.
Doradza klientom od 2011 roku, specjalizując się w międzynarodowym prawie ochrony konkurencji oraz w zagadnieniach własności intelektualnej.
Marcin pracuje dla klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym dla branży mediowej, internetowej, telekomunikacyjnej, life sciences, IT oraz sektora spożywczego. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy wielu projektach, włączając kontrakty handlowe, postępowania z zakresu ochrony konkurencji, spory patentowe, jak również zarządzanie kanałami dystrybucji, brand management oraz transakcje fuzji i przejęć (due diligence).
Doradza także w zakresie programów compliance z zakresu ochrony konkurencji oraz uczestniczy w postępowaniach z zakresu zmów przetargowych.
Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych zagranicznych kancelariach prawnych. Odbył także praktykę w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na Uniwersytecie Genewskim (Szwajcaria) oraz na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen (Niemcy), gdzie uczestniczył w programie poświęconym zagadnieniom prawa konkurencji i własności intelektualnej w sektorze life sciences.
Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych o specjalizacji Ekonomia w prawie konkurencji na Uniwersytecie King's College w Londynie.
Pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.

Mateusz Dubek

Adwokat, Senior Associate, Bird & Bird

Jest ekspertem w dziedzinie własności intelektualnej i rozwiązywania sporów.
Senior Associate w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird
Doradza klientom od 2009 roku. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie autorskim, oraz ochronie dóbr osobistych, w szczególności w sprawach spornych z tego zakresu. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Ma doświadczenie w doradzaniu klientom z wielu sektorów gospodarki, takich jak farmacja, telekomunikacja, e-commerce, nieruchomości, budownictwo oraz surowce naturalne.
Wspiera klientów w zakresie opracowywania i wdrażania kompleksowych strategii ochrony własności intelektualnej, zarządzania portfolio praw własności intelektualnej oraz strukturyzowaniu transakcji IP w taki sposób, aby maksymalizować korzyści klienta i minimalizować ryzyko sporów prawnych.
W sytuacjach kryzysowych zapewnia doradztwo przedprocesowe, wskazuje na rozwiązania zaspakajające interesy klienta, negocjuje i pomaga klientom zawierać ugody. Wspiera klientów w ściganiu naruszycieli ich praw. Opracowuje kompleksowe strategie procesowe oraz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych. Doprowadził do zawarcia korzystnych ugód zarówno przed wszczęciem sporu sądowego, jak i w jego trakcie oraz już po wydaniu wyroku.
Doradza w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada również doświadczenie w sporach sądowych wynikających z prawa ochrony konkurencji (private enfocement). W tym zakresie doradzał klientom z sektora telekomunikacyjnego pozwanym o odszkodowanie wynikające z rzekomego nadużywania pozycji dominującej na właściwym rynku.
Jego obszar specjalizacji obejmuje ponadto m.in. ochronę inwestycji zagranicznych na podstawie prawa międzynarodowego, prawo upadłościowe oraz spory budowlane i nieruchomościowe.
Przed dołączeniem do Bird & Bird przez wiele lat pracował w zespole postępowań sądowych i rozwiązywania sporów warszawskiego biura renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009). Studiował na University of Glasgow (2007-2008) jako stypendysta Komisji Europejskiej oraz ukończył z wyróżnieniem dwuletni kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany przez University of Cambridge (2010). Ukończył z wyróżnieniem prestiżowe studia LL.M. in Comparative and International Dispute Resolution na Queen Mary University of London (2012).
Od 2014 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.
Pracuje w języku polskim i angielskim.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Gessel, Koziorowski

Ekspert z zakresu prawa konkurencji, łączący doświadczenie zdobyte zarówno w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i kancelarii prawnej.
Przez wiele lat pracowała w UOKiK prowadząc sprawy z zakresu nadużywania pozycji dominującej, zawierania porozumień ograniczających konkurencję czy kontroli koncentracji.
Po odejściu z Urzędu kierowała praktyką ochrony konkurencji w Kancelarii GESSEL. Była wielokrotnie rekomendowana jako wiodący prawnik (highly recommended) w dziedzinie prawa antymonopolowego przez Practical Law Company w Global Counsel 3000 oraz przez Chambers Europe w Europe’s Leading Lawyers for Business. Wyróżniona także w rankingu kancelarii dziennika „Rzeczpospolita” w 2009 roku.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wróciła w 2014 r., pełniąc przez kolejne 3 lata funkcję Wiceprezesa Urzędu kierującego pracami 3 Departamentów – Kontroli Koncentracji, Ochrony Konkurencji oraz Prawnego. Do zakresu jej obowiązków należała m.in. egzekucja polskiego i unijnego prawa konkurencji, a także prezentowanie stanowiska Urzędu przed innymi organami państwowymi w Polsce (m.in. sejm, senat) i Brukseli (m.in. udział w pracach ECN). Nadzorowała w UOKiK opracowywanie wytycznych i wyjaśnień, ułatwiających przedsiębiorcom stosowanie prawa konkurencji. Propagowała także wdrażanie przez przedsiębiorców programów compliance.
Jako ekspert z dziedziny prawa konkurencji jest autorem publikacji prasowych oraz prelegentem licznych konferencji, warsztatów i szkoleń.

Arkadiusz Matusiak

Kieruje praktyką przestępczości gospodarczej w polskim biurze Bird & Bird

Jest ekspertem prawa karnego i postępowania karnego.
Kieruje praktyką przestępczości gospodarczej w polskim biurze Bird & Bird
Arkadiusz Matusiak specjalizuje się w sprawach karnych. Jest adwokatem z szesnastoletnim doświadczeniem zawodowym.
Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w strukturach prokuratury państwowej. Był m.in. Prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Wydziale ds. walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Prowadził i nadzorował najpoważniejsze śledztwa w Polsce, prowadzone przez Policję, CBŚ, ABW i CBA.
Brał udział w największych sprawach karnych ostatnich lat, w tym w sprawie dotyczącej niegospodarności oraz przywłaszczenia mienia w kwocie nie mniejszej niż 260 milionów złotych, wyłudzenia podatku VAT w kwocie 100 mln zł oraz w sprawach przeciwko najbardziej brutalnym zorganizowanym grupom przestępczym w Polsce.
Jego doświadczenie obejmuje udział w kilku tysiącach procesów sądowych, w których reprezentował klientów zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych, w tym po stronie pokrzywdzonych i oskarżonych. Ma na swoim koncie udział w kilkudziesięciu procesach korupcyjnych w tym przeciwko funkcjonariuszom Policji i wojska, w sprawach dotyczących korupcji urzędników państwowych w tym MON i MOŚ (korupcja przy udzielaniu koncesji na gaz łupkowy w Polsce, korupcja przy budowie dróg i węzłów komunikacyjnych w Warszawie).
Przed podjęciem służby w prokuraturze był funkcjonariuszem inspekcji celnej, gdzie współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a obecnie jest ekspertem OLAF.
Doradza międzynarodowym korporacjom działającym w Polsce w zakresie tworzenia i wdrażania procedur antykorupcyjnych oraz prowadził szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje korporacje w postępowaniach karnych dotyczących nieuczciwych praktyk na szczeblach zarządu i kadry kierowniczej.
Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, organów ochrony prawnej oraz dostępu do informacji publicznej. Asystent na Uczelni Łazarskiego w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego oraz wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uczelni Łazarskiego.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu zwalczania zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Pracuje w języku polskim i angielskim.

Arkadiusz Michalak

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej

radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney, absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również szkoły prawa amerykańskiego organizowane przez m.in. Columbia Law School oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa własności przemysłowej. W latach 2002-2005 pracownik departamentu prawnego Philip Morris Polska S.A. W latach 2006-2010 związany z kancelarią Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Sprawował również funkcję Dyrektora Działu Prawnego giełdowej spółki Synthos S.A. jednej z największej spółek chemicznych w kraju należącej do Michała Sołowowa jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę radcowską i rzecznikowską w ramach kancelarii Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej. Założyciel Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H.Grocjusza (www.ipcentrum.pl). Ekspert prawny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz uczestnik grupy roboczej dot. prawa autorskiego przy Ministerstwie Kultury. Biegły w postępowaniach karnych z zakresu naruszeń praw autorskich. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, znaków towarowych, prawa patentowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i współautor komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz redaktor komentarza do prawa własności przemysłowej z 2016 r. Arkadiusz specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną i transferem własności intelektualnej, prawie patentowym, prawie reklamy, IT oraz wdrażaniem projektów typu research & development i tworzeniem centrów innowacji. Członek AIPPI (The International Association for the Protection of Intellectual Property). Prelegent licznych konferencji i warsztatów z zakresu prawa własności intelektualnej organizowanych przez m.in. Infor Media Polska Sp. z o.o., i Institute for International Research oraz komentator wybranych spraw z zakresu własności intelektualnej dla mediów, w tym Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej,Polsat News, TVN CNBC Business czy portalu Wirtualna Polska.

Elżbieta Modzelewska-Wąchal

Radca prawny, Kancelaria Centrum Prawa Konkurencji

Prawem konkurencji zajmuje się nieprzerwanie od 1987 r., od 1990 r. w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), początkowo jako dyrektor Departamentu Orzecznictwa, od lutego 1996 r. do końca 2001 r. jako wiceprezes Urzędu odpowiedzialna na zagadnienia konkurencji, w tym pomocy publicznej. W okresie od 1998 r. do końca 2001 r. była członkiem Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialna za obszary negocjacyjne „Polityka konkurencji” (obejmujący anti-trust i pomoc publiczną) oraz „Ochrona konsumentów i zdrowie”. Wykładowca na uczelniach wyższych. Jest współautorką ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 2000 i autorką licznych publikacji z dziedziny prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Jest laureatką lub rekomendowanym prawnikiem w wielu polskich i zagranicznych rankingach prawników i kancelarii prawnych, w tym organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Forbs”.
Zakres specjalizacji Elżbiety Modzelewskiej-Wąchal obejmuje w szczególności:
pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa konkurencji, w tym anti-trust, M&A, nieuczciwą konkurencję,
sprawy dotyczące pomocy publicznej, sprawy „konsumenckie”, doradztwo w sprawach pomocy publicznej,
pomoc prawną z zakresu zamówień publicznych, prawo własności intelektualnej, rynków regulowanych, prawa gospodarczego.
Doradza ona wielu wiodącym na rynku przedsiębiorcom różnych branż, od przemysłu paliwowego, poprzez rynek usług pocztowych, transport kolejowy, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł spożywczy, media, wydawnictwa, kolportaż, wielkie sieci handlowe, do przemysłu materiałów budowanych. Świadczy pomoc prawną jednostkom samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwom komunalnym. Prowadzi wiele spraw sądowych o charakterze precedensowym, wytyczających kierunki orzecznictwa w sprawach konkurencji.

Aneta Pankowska

Radca Prawny, RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej (Uniwersytet Warszawski) oraz Psychologii Biznesu dla Menedżerów (Akademia Leona Koźmińskiego). Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych jak również w procesach gospodarczych, w tym z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Lureatka International Advisory Experts Award 2018: IP lawyer of the Year in Poland. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach (m.in. OIRP w Warszawie), autorka publikacji dot. prawa gospodarczego. Prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu "IP PROCESOWO" (www.pankowska.com.pl). Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim

Agnieszka Sztoldman

SMM Legal

Prawnik, eksper w prawie własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji, w szczególności w prawie patentowym. Aktualnie kieruje praktyką Własności Intelektualnej i Konkurencji w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych oraz kompleksowym doradztwie prawnym, zwłaszcza w sektorach farmaceutycznym, chemicznym i technologicznym. Akademicko związana z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Autorka pierwszej w Europie monografii kompleksowo omawiającej wyjątek Bolara w prawie patentowym pt. „Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego”.