ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja

Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
06.06.2023
End date:
19.09.2023

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

Tomasz Wróblewski

Senior Manager w Olesiński i Wspólnicy. Adwokat, specjalista ds. compliance i zrównoważonego rozwoju.

Odpowiada za rozwój praktyki compliance w OW. W swojej dotychczasowej karierze doradzał spółkom wchodzącym w skład największych polskich i europejskich grup kapitałowych.

Specjalizuje się również w doradztwie prawnym związanym z rynkami kapitałowymi. Wspiera strategicznie organy dużych spółek kapitałowych oraz ich działy HR i IR. Doradzał m.in. spółkom notowanym na GPW w Warszawie, w tym z indeksu sWIG80, ENERGIA, CHEMIA, MEDIA i innych.

Współpracuje ze spółkami publicznymi w szczególności w zakresie relacji inwestorskich, realizacji obowiązków informacyjnych i kreowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (IR Compliance). Wspiera przedsiębiorców w kreowaniu polityk compliance oraz wdrażaniu procedur służących zapewnieniu zgodności (w tym whistleblowing).

W doradztwie bardzo ważna jest dla niego idea zrównoważonego rozwoju – aktywnie promuje dobre raportowanie niefinansowe oraz inwestowanie w duchu ESG. Wierzy w rozwój ekonomii współdzielenia, a także rosnący wpływ LegalTech na branżę doradczą. Współtwórca WhistBoard, narzędzia IT służącego do obsługi zgłoszeń sygnalistów, które wykorzystuje uczenie maszynowe.

Ukończył certyfikowany kurs Compliance Officer.

Małgorzata Szewc

Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (stypendystka programu Tempus – Uniwersytet w Heidelbergu). Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowość i finanse publiczne oraz Administracja Europejska. Absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.
W latach 2006-2022 urzędnik mianowany w Ministerstwie Finansów – zajmowała się współpracą międzynarodową (KE, EFRAG, IASB) i unijnymi regulacjami w obszarze rachunkowości, rewizji finansowej i raportowania niefinansowego. Przez 16 lat reprezentowała Polskę w Komitecie Regulacyjnym ds. Rachunkowości (ARC działającym przy KE) odpowiedzialnym m.in. za opiniowanie standardów MSR/MSSF przyjmowanych do prawa UE, oraz w Grupie Roboczej Rady UE ds. prawa spółek (prace legislacyjne nad dyrektywą ws. sprawozdawczości mikroprzedsiębiorstw, rewizją dyrektyw ws. rachunkowości, dyrektywą ws. ujawniania informacji niefinansowych NFRD i ostatnio nad dyrektywą ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD).

Magda Andrejczuk

Manager Group ESG & Sustainability w Allegro

Z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem związana zawodowo od 2010 roku. W Allegro od września 2020 roku zajmuje się wdrożeniem i realizacją strategii CSR & sustainability oraz raportowaniem ESG, współpracując z różnymi obszarami biznesowymi firmy w zakresie ESG. Odpowiada również współpracą z partnerami zewnętrznymi, takimi jak UN Global Compact czy SBTi. Jest członkinią Grupy Odpowiedzialny e-commerce działającej przy Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów. W latach 2017-2020 pracowała w Agorze, gdzie zajmowała się komunikacją, CSR, kodeksem etyki i raportowaniem. Wcześniej związana z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, m.in. jako menedżerka Programu Partnerstwa i koordynatorka Karty Różnorodności. Jest współprowadzącą na studiach podyplomowych dot. CSR i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka socjologii i ekonomii. Pasjonatka startupów, szczególnie zrównoważonych.

Beata Faracik

Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Ekspertka ds. biznesu i praw człowieka

Prawniczka, ekspertka ds. praw człowieka i biznesu. Współzałożycielka i aktualna prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Advisor for CEE region w Global Business Initiative for Human Rights. Łączy doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z doświadczeniem w sektorze prywatnym i w organizacjach pozarządowych w Polsce i Wielkiej Brytanii, oraz działalności doradczej skierowanej na wsparcie firm w prowadzeniu działalności w sposób zgodny z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka, w tym wdrażaniu procesów należytej staranności dot. praw człowieka.

Swoim doświadczeniem eksperckim dzieli się często na forum międzynarodowym. Współpracowała m.in.: z Parlamentem Europejskim (PE) - przygotowując analizy na jego zlecenie oraz występując na posiedzeniach różnych (pod)Komisji; z Komisją Europejską, dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy; z UNDP (jest współautorką analizy Scoping study 18 państw regionu ECIS); z Duńskim Instytutem Praw Człowieka, Heuni, czy Global Witness. Wielokrotnie zabierała także głos jako panelistka na Regionalnym Forum ONZ dla Europy Wschodniej i Azji Centralnej oraz na Forum ONZ ds. biznesu i praw człowieka w Genewie, największym wydarzeniu poświęconemu tej tematyce na świecie, oraz organizowała na nim sesje tematyczne we współpracy z Grupą Roboczą ONZ ds. biznesu i praw człowieka.
Regularnie współpracuje przy projektach badawczych na zagranicznych uczelniach wyższych jak m.in. Uniwersytet w Oslo czy Adam Smith Business School na University of Glasgow. Aktualnie jest badaczką w projekcie dot. implementacji Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka realizowanym przez School of Management na University of St. Andrew’s.

W latach 2018-2022 Koordynatorka Grupy Roboczej ds. Osób Świadczących Pracę w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze ds. Funduszy i Rozwoju Regionalnego (wcześniej: ds. Innowacji i Rozwoju) oraz członkini Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego. Członkini Grupy Roboczej ds. Zrównoważonych Finansów powołanej przez Ministerstwo Finansów.

Autorka wielu publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim. Guest editor wydania specjalnego Business & Human Rights Journal (Cambridge University Press) poświęconego sytuacji w EŚW. Posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla odbiorców ze wszystkich trzech sektorów.
Członkini Rady Doradczej Amnesty International Polska oraz Rady Społeczno-Biznesowej przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wymieniona w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako jedna z „50 Kobiet Polskiego CSR 2013” oraz na liście 25 polskich liderek zrównoważonego rozwoju wg. magazynu „Forbes Women” w 2021 r.

Ukończyła studia magisterskie w zakresie Prawa (UAM), Europeistyki (UAM), studia podyplomowe LL.M. z zakresu Praw Człowieka i Własności Intelektualnej (Raoul Wallenberg Institute, Uniwersytet w Lund i World Intellectual Property Organization Worldwide Academy; WIPO WA Fellow) a także podyplomowe studia badawcze. Jest instruktorką jazdy konnej.

Paweł Grabowski

Wiodący weryfikator emisji GHG w ramach EU ETS, DNV, specjalista ds. unijnej polityki klimatyczno-energetycznej

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarach ochrony środowiska oraz EU ETS w sektorach paliwowym i energetycznym. Jego działalność i zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z:
• monitorowaniem i raportowaniem informacji i danych na potrzeby rozliczania emisji gazów cieplarnianych i przydziałów darmowych uprawnień do emisji,
• wpływem zapisów polityk klimatyczno-energetycznych i wymagań EU ETS na funkcjonowanie zakładów przemysłowych,
• zarządzaniem emisjami do powietrza,
• implementacją zapisów dokumentów BREF oraz wymagań konkluzji BAT,
• zastosowaniem zagadnień business intelligence (bazy i modele danych, interaktywne raporty) w szeroko pojętej ochronie środowiska.
Nasz ekspert uczestniczy w pracach badawczych i działaniach regulacyjnych prowadzonych w ramach organizacji reprezentujących przemysł zarówno w kraju, jak i na szczeblu unijnym. Paweł Grabowski od kilku lat jest również prężnie działającym weryfikatorem EU ETS. Oprócz standardowych weryfikacji raportów dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych, weryfikował również wnioski o przydział darmowych uprawnień do emisji na lata 2021-2026, raporty o poziomach działalności (tzw. raporty ALC), wnioski o rekompensaty kosztów pośrednich emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych oraz obliczenia redukcji emisji gazów cieplarnianych we wnioskach o dofinansowanie z Funduszu Innowacyjności UE.
Paweł, w związku ze swoimi zainteresowaniami i doświadczeniem w w zakresie obliczeń emisji gazów cieplarnianych, aktywnie poszerza horyzonty, studiując normy i standardy dotyczące szacowania śladu weglowego organizacji i produktu.

Ewelina Jabłońska-Gryżenia

Head of Sustainability, Grupa RABEN

Odpowiada za realizację i komunikację Strategii Zrównoważonego Rozwoju , Raportowanie wskaźników niefinansowych na poziomie Grupy, wdrożenie Polityki Środowisko-klimatycznej na poziomie Grupy, relacje z kluczowymi klientami Grupy Raben. Z obszarem ESG w dużych firmach związana od 6 lat. Walka o równouprawnienie kobiet, troska o klimat i bioróżnorodność, to nie tylko cele biznesowe ale przed wszystkim życiowe motto.

dr Paweł Kaczmarczyk

Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Chief Sustainability Officer w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp.k., Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation.

Współpracuje z DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jest koordynatorem projektu współfinansowanego z środków NCBiR w obszarze zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu transportem i redukcją emisji CO2 i NOx do atmosfery.
Wcześniejsze doświadczenie:
Dyrektor Zarządzający w Grupie ECDP, największej polskiej grupie doradczo-konsultingowej;
Dyrektor ds. Rozwoju w Konfederacji Lewiatan, największej polskiej organizacji pracodawców prywatnego biznesu, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Innowacji i Rozwoju
Pierwszy Sekretarz Kongresu Przedsiębiorczości reprezentującego 7 największych organizacji pracodawców w Polsce.
Doświadczenie zawodowe w doradztwie w zarządzaniu, rozwoju organizacji, realizacji strategii CSR, komunikacji dla takich firm jak: ABC-Czepczyński, Czepczyński Family Foundation, ECDP Group, Instal-Projekt, The Coca-Cola Company, JW Construction, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Opera Software ASA, Stabilo, Corex, Inwenta.
W swojej pracy naukowej i badawczej koncentruje się na nowoczesnych strategiach zarządzania, zarządzaniu organizacjami poprzez kulturę organizacyjną, zarządzaniu przez wartości.

Autor publikacji naukowych:
2017 Gwarancja ubezpieczeniowa w procedurze upadłościowej
2018 Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem
2020 Dysertacja doktorska: Wartości organizacji a zaangażowanie pracowników i sukces przedsiębiorstwa, promotor: prof. Bolesław Rok

Danuta Kędzierska

Social Compliance Expert Lead Auditor, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Certyfikowany audytor standardów odpowiedzialności społecznej. W TUV Rheinland odpowiada za usługi certyfikacji wg wymagań standardu SA8000. Recenzentka polskiego tłumaczenia normy SA800. Członkini KT PKN nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności oraz Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Piotr Kowalik

Of Counsel w polskim biurze Eversheds Sutherland, ESG, rynki kapitałowe, M&A

Prawnik na stanowisku Of Counsel w zespole rynków kapitałowych i M&A w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i zrównoważonymi inwestycjami, a szerzej ESG (Environmental, Social, Governance). Ten obszar łączy z prawem rynków kapitałowych oraz regulacjami dotyczącymi firm inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi i krajowymi kancelariami prawnymi oraz globalną firmą konsultingową.

Wspiera klientów we wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju i uwzględniania w działalności aspektów ESG, szczególnie w zakresie wpływu nowych regulacji z obszaru zrównoważonego finansowania i raportowania na projekty inwestycyjne i finansowanie.

Monika Kulik

Ekspertka ds. Komunikacji i CSR, Orange Polska, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od kilkunastu lat w praktyce i teorii zajmuje się tematami CSR, zrównoważonego rozwoju i ESG.
W Orange Polska, firmie będącej liderem CSR w Polsce, jest zaangażowana w tworzenie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy, raportowanie pozafinansowe, proces dialogu z interesariuszami oraz realizację programów z zakresu integracji cyfrowej i zarządzania różnorodnością.
Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najdłużej działającej w Polsce organizacji w kompleksowy sposób zajmującej się zrównoważonym rozwojem.

Bartosz Kwiatkowski

Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

Prawnik z 12 letnim doświadczeniem zawodowym specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, prawie antykorupcyjnym i przejrzystości życia publicznego. Dyrektor Fundacji Frank Bold, wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, członek Rady Programowej Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie oraz wspólnik w kancelarii radców prawnych Frank Bold.
Ekspert prawny polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych.
Autor licznych opracowań, analiz prawnych i poradników dla obywateli i obrońców praw obywatelskich z zakresu przejrzystości życia publicznego, odpowiedzialności przedsiębiorców, raportowania niefinansowego oraz ochrony środowiska, w tym m.in. autor polskiego rozdziału w przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej opracowaniu Study on due diligence requirements through the supply chain. Part III, country reports (2020), współautor The state of sustainability reporting in the Visegrad Region (2020) oraz redaktor Podstawowej analizy obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw (2020). Lider w Europie Środkowo-Wschodniej projektu Improving climate and sustainability corporate disclosure policies to enable sustainable finance finansowanego przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną.
Wykładowca podczas warsztatów z zakresu zagadnień prawnych dotyczących jakości powietrza dla urzędników oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka dla pracowników KPK OECD z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Autor zawiadomień w ramach procedury KPK OECD dotyczących naruszenia wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska, w tym zagadnień związanych z jakością powietrza, zmianami klimatycznymi oraz raportowaniem niefinansowym.

Magdalena Obłoza

Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

Odpowiedzialna m.in. za raportowanie niefinansowe, współpracę międzysektorową i partnerstwa banku w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju oraz komunikację.
Wcześniej związana z firmą szkoleniowo-doradczą, gdzie prowadziła projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu dla największych firm w Polsce m.in. w firmach ubezpieczeniowych, paliwowo-gazowych, budowlanych, produkcyjnych, finansowych oraz z branży odzieżowej. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu CSR, komunikacji i raportowania niefinansowego.
Karierę zawodową rozpoczynała w największej agencji PR na polskim rynku gdzie była odpowiedzialna za projekty komunikacyjne zarówno dla klientów komercyjnych jak
i instytucji publicznych.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, podyplomowych studiów Manager CSR na Collegium Civitas. Stypendystka Ecole Supérieure du Commerce Extérieur w Paryżu. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania, gdzie prowadzi badania w obszarze raportowania ESG.

Olga Petelczyc

Arete Audit. CEO Arete Audit,

Olga Petelczyc, Arete Audit. CEO Arete Audit, której celem jest wpieranie organizacji w rozwoju zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz we wzmacnianiu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Olga jest certyfikowaną audytorką. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów audytowych oraz doradczych. Zarówno w kraju jak i zagranicą. Od 20stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i doradztwa w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. Od 2020 r. prowadzi szkolenia z ESG dla firm, audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów, współpracuje w tym zakresie m.in. z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.
Autorka webinarów „Audittalks przy kawie”, które łączą tematy audytu i ESG.
Ekspertka Climate Leadership Programme powered by UN, w ramach którego współpracuje z firmami realizującym projekty w obszarach zrównoważonego rozwoju. Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego. Ekspertka w ramach grupy roboczej ds. raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów. Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR (od 2017 r.). Współtwórczyni programu i wykładowca w ramach studiów podyplomowych ESG w praktyce na SANS oraz wykładowcą na studiach podyplomowych m.in. na Collegium Civitas, Koźmińskim, UW, PG.

Robert Pochyluk

Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000

Ekspert ds. ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania energią z ponad 25 letnim doświadczeniem. W latach 1995 – 2005 pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej (Centrum Ochrony Środowiska) a następnie właściciel i dyrektor firmy doradczej eko-net.pl dostarczającej usługi w zakresie obsługi przedsiębiorstw w zakresie zarządzania środowiskowego, zarządzania energią i bezpieczeństwem pracy. Pomysłodawca i właściciel platformy do tworzenia dedykowanych rejestrów wymagań prawnych regulis.pl. Ponadto:
• przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym 207 (Zarządzanie Środowiskowe) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO.org).
• członek zespołu do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi (Zarządzenie Ministra Środowiska nr 64 z 17 czerwca 2008 r.).
• koordynator prac technicznych grup roboczych przy Ministerstwie Środowiska w realizacji projektów „Pomoc Polsce we wdrożeniu Dyrektywy IPPC”
• ekspert kluczowy w projektach pomocy technicznej UE dla Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i wdrażania dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków.

Milena Olszewska-Miszuris

Prezeska Zarząd WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

Praktyczka wycen, storytellingu, analizy oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: FCCA (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez International Sustainability Standards Board (poprzednio Sustainability Accounting Standards Board).
Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i zrównoważonego rozwoju, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. Jest członkinią zarówno Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych jak i jego Komisji Rewizyjnej. Jest aktywną członkinią rad nadzorczych – przewodniczy pracom Komitetu Audytu STS Holding S.A. oraz zasiada w radzie nadzorczej 11 bit studios S.A. Prowadzi gościnne wykłady na studiach podyplomowych m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie czy Uczelni Łazarskiego – w tej ostatniej pełni również funkcję ekspertki w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Aktywnie działa na polu ESG: jest Ambasadorką Chapter Zero Poland i zasiada w Radzie Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych. Milena jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek.
Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dekadę była analityczką spółek giełdowych. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych).

dr hab. Robert Sroka

Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY. W latach 2009–2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w Zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR. Przewodniczył również pracom Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Autor i współautor licznych raportów poświęconych ESG, które można pobrać ze strony www.robertsroka.pl oraz książek „Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu” oraz „Etyka i prawa człowieka w biznesie”.

Magdalena Sułek-Domańska

Managerka ds. zrównoważonego rozwoju i relacji społecznych w Global Cosmed S.A. (produkcja kosmetyków i chemii gospodarczej, export na 40 rynków, spółka giełdowa)

Wdraża zasady odpowiedzialności biznesu, odpowiadając za raportowanie zasad zrównoważonego rozwoju na polską Giełdę Papierów Wartościowych, wdrażając ideę odpowiedzialnej produkcji i produktu. Jest liderką Rady ds. ESG - ciało doradczo-wykonawcze przy Zarządzie firmy, prowadzi Grupy Robocze (m.in. ds. Polityki klimatycznej, Kodeksu etyki, łańcucha dostaw, bioróżnorodność etc.) i jednocześnie szeroko promuje idee związane z odpowiedzialnością biznesu w środowisku biznesowym.
Od lat zarządza także obszarem komunikacji korporacyjnej, lokalnej, wewnętrznej, kryzysowej, prowadzi konsultacje społeczne inwestycji oraz liczne programy zaangażowania społecznego i gospodarki obiegu zamkniętego. Tworzyła międzysektorowe inicjatywy tj. Koalicja 5 frakcji (5frakcji.pl), koalicja BHP, rozwiązania z obszaru innowacji społecznych. Laureatka wielu nagród w tym EFFIE, IPRA Golden World Award, Sustainable Award i Ludzie, którzy zmieniają biznes. Angażuje się w działania z obszaru zrównoważonego marketingu.
Skuteczna, praktyczna i kreatywna, doświadczenie zdobywała w pracy w m.in. w firmie doradczej PwC, UNDP, Danone i ENERIS (największej polskiej firmie ochrony środowiska) tworząc produkty łączące cele biznesowe i społeczne.

Ewa Szlachetka

Partner w polskim biurze Eversheds Sutherland, Head of M&A and Capital Markets

Adwokat i Partner kierujący zespołem fuzji i przejęć oraz praktyką rynków kapitałowych w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, w tym przejęć spółek publicznych oraz w restrukturyzacji grup kapitałowych. Obsługuje transakcje prowadzone przez fundusze typu private equity i venture capital. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z regulacjami dotyczącymi kwestii ESG, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego i zarządzania. Ma prawie 20 lat doświadczenia zawodowego w doradztwie dla biznesu, zdobytego w pracy w renomowanych kancelariach prawnych.

Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa spółek oraz rynków kapitałowych, w tym przejęciom spółek publicznych oraz metodom obrony przed wrogim przejęciem.

Paweł Zaczyński

Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

Posiada wieloletnie doświadczenie w audycie na stanowiskach menedżerskich zdobyte w PwC i Deloitte. Od 2013 roku pracuje w Zespole Audytu Grant Thornton. Nadzoruje prace zespołów realizujących usługi w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych w tym spółek giełdowych i Banków.
Tytuł magistra Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i marketingu zdobył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom ACCA – The ACCA Diploma in International Financial Reporting. Reprezentował KIBR w Komitecie ds. Sektora Publicznego przy Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Członka Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, od 2022 jest Członkiem Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN. Jest autorem publikacji i komentarzy prasowych dotyczących m.in. badania sprawozdań finansowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, ustawy o NBP.
Wybrani klienci: Shoper, Ipopema Securities, Bank Polskiej Spółdzielczości, Plus Bank, Getin Noble Bank, Skarbiec TFI, SGB Bank, Indykpol, Circle K Polska, Najwyższa Izba Kontroli, United Beverages, Interia.

Patrycja Żupa-Marczuk

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

Od 14 lat związana z Energopomiarem. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie zagadnień emisyjnych, jak również dostosowania obiektów energetycznych i przemysłowych do wymogów dyrektywy IED i konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP. Współautorka wielu koncepcji dla modernizacji i budowy instalacji oczyszczania spalin dla sektora energetycznego. Autorka raportów oraz sprawozdań z pomiarów eksploatacyjnych instalacji ochrony środowiska. Współautorka specyfikacji technicznych, studiów techniczno-ekonomicznych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla budowy i modernizacji instalacji oczyszczania spalin w energetyce. Współautorka opracowań w zakresie udzielania odstępstw od wymagań konkluzji BAT. Zajmuje się doradztwem w zakresie taksonomii UE.
Prowadzi prelekcje i szkolenia w tematyce wymogów prawnych i technicznych w zakresie ochrony środowiska, w tym kwestii środowiskowych i technicznych w obszarze taksonomii UE, dostosowania przedsiębiorstw do dyrektywy IED, konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP. Autorka publikacji w ww. tematyce.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

dr Gabriela Gospodarek

Associate w zespole prawa pracy, Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w prawie pracy. Zajmuje się również prawem nowych technologii oraz prawem ochrony danych osobowych.
Jest doktorem nauk prawnych, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa zatrudnienia, komentatorką prasową (m.in. Gazety Prawnej), recenzentką najlepszego krajowego czasopisma naukowego z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, członkiem międzynarodowych sieci zrzeszających prawników zajmujących się prawem pracy, prelegentką na krajowych i zagranicznych konferencjach, wykładowcą akademickim (od 2018 r. prowadzi zajęcia z prawa pracy dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).