Akademia Funduszy Unijnych 2024 r.

Start date:
19.02.2024
End date:
05.03.2024

3 390 zł per person + 23% VAT

order before 12 February

3 990 zł per person + 23% VAT

order after 12 February


No. of participants

+ 23% VAT

Agata Kowalczyk

Punkt Informacyjny w NCBR

Doświadczenie w obszarze obsługi klienta zdobywała w instytucjach państwowych. Od 2021 roku związana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jako specjalista w Punkcie Informacyjnym NCBR na co dzień wspiera wnioskodawców w całym procesie aplikacyjnym. Dzieli się informacjami zarówno o poszczególnych konkursach, jak i funkcjonowaniu ekosystemu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. Prowadzi indywidualne spotkania oraz szkolenia z zakresu ubiegania się o środki finansowe w ramach szerokiej palety programów realizowanych przez NCBR, w tym Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki i Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Dorota Szczygieł

Polskie Stowarzyszenie Ekspertów Funduszy Unii Europejskiej

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w obszarze audytu, prowadzeniu biura i nadzorowaniu funkcjonowania w sektorze administracji publicznej oraz biznesie. Współpracuję z jednostkami sektora finansów publicznych, zdobywając umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. Jestem również audytorem wewnętrznym, zajmującym się wdrażaniem, utrzymaniem, dokumentowaniem i audytowaniem standardów zarządzania jakością ISO. Prowadzę szkolenia z zakresu wsparcia funduszami UE, skupiając się również na szkoleniach aktywizujących zawodowo i branżowych. Dzięki umiejętnościom przeprowadzania analizy potrzeb, dostosowuję materiały i techniki szkoleniowe, aby zapewnić efektywność usług. Jako właściciel firmy posiadam również bogate doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Pracuję również jako doradca zawodowy, kreując i koordynując ścieżki kariery zawodowej oraz procesy rekrutacyjne, opierając się na kompetencjach. Realizuję swoje umiejętności w pisaniu, koordynowaniu i rozliczaniu wniosków dofinansowanych ze środków UE.

Jacek Łuczyński

Manager, Adwokat, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa konkurencji (pomocy publicznej), finansów publicznych i prawa podatkowego.
W praktyce doradczej koncentruje się na strategicznym planowaniu optymalnego wykorzystania środków pomocowych, w tym bezpiecznego łączenia pomocy publicznej z różnych źródeł (dotacje krajowe i unijne, zwolnienia podatkowe, preferencyjne pożyczki), przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami unijnego i krajowego prawa konkurencji, finansów publicznych, podatków i zamówień publicznych.
Reprezentuje klientów z sektora przemysłowego (w szczególności automotive, petrochemicznego, finansowego) w postępowaniach i negocjacjach m.in. z Komisją Europejską, ministerstwami, PAIH, strefami ekonomicznymi, NCBiR.
Brał udział we wdrażaniu polskich przepisów dotyczących zasad finansowania Ważnych Projektów o Znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (IPCEI).
Prowadzi postępowania notyfikacyjne przed Komisją Europejską w sprawie potwierdzenia zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, w szczególności w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej dla sektora automotive. Doradza również w postępowaniach notyfikacyjnych dotyczących zatwierdzenia pomocy publicznej (indywidualnej) w sektorze transportu morskiego.
Z sukcesem uczestniczył w notyfikacji do KE pomocy indywidualnej w ramach mechanizmu Important Projects of Common European Interests (IPCEI on Hydrogen).
Zrealizował kilkadziesiąt projektów wdrażających zachęty podatkowe w postaci zwolnień z podatku dochodowego w SSE/PIZ.
Wspiera klientów w procesie zapewnienia zgodności z regulacjami dotyczącymi konkurencji, podatków i finansów publicznych w zakresie zwolnień z CIT/PIT, zwolnień z podatku od nieruchomości, ulgi B+R, ulgi IP Box oraz dotacji krajowych i unijnych (compliance).
Doradzał w kilkudziesięciu kontrolach zewnętrznych pomocy publicznej oraz kontrolach podatkowych prowadzonych przez wewnętrzne organy skarbowe, Krajową Administrację Skarbową, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju oraz zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.
Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zwrotu środków publicznych, w tym pochodzących z funduszy strukturalnych (przed Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości).
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Był współpracownikiem dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Kamil Ciupak

Manager, Radca prawny, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

Od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem przede wszystkim w pomocy publicznej i regulacjach prawnych dotyczących funduszy unijnych.
Ma bogate doświadczenie, które zdobywał zarówno w instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym. Niemal cztery lata pracował w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Był głównym specjalistą w obszarze pomocy publicznej w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych na szczeblu krajowym (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i regionalnym (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).
Zajmował się pomocą publiczną dla portów lotniczych i morskich, przemysłu stoczniowego, energetyki (w tym odnawialnej) czy sportu. Prowadził projekty dotyczące pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz pomocy de minimis. Zajmował się również usługami w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), zwłaszcza w transporcie. Uczestniczył w licznych postępowaniach notyfikacyjnych przed Komisją Europejską, dotyczących pomocy publicznej dla tych sektorów.
W zakresie funduszy UE pomagał pisać wnioski o dofinansowanie oraz dbał, by projekty będące w realizacji były wdrażane zgodnie z prawem. Prowadził także postepowania administracyjne i sądowe (przed sądami administracyjnymi i powszechnymi) w sprawach związanych z funduszami unijnymi – np. dotyczących zaskarżania negatywnych wyników oceny wniosku o dofinansowanie czy korekt finansowych nałożonych na projekt.
Prywatnie fan sportu (zwłaszcza siatkówki), kotów (zwłaszcza czarnych), podróży, książek, teatru i dobrej kuchni.

Małgorzata Kańska

Punkt Informacyjny w NCBR

Magister ekonomii, specjalność: bankowość i finanse. Ukończyła także Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze bankowości detalicznej, gdzie pracowała jako doradca, a następnie manager oddziału.
Od 2022 roku związana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jako specjalista w Punkcie Informacyjnym NCBR wspiera wnioskodawców i beneficjentów swoją wiedzą o ofercie Centrum. Przybliża m.in. szczegóły naborów organizowanych w ramach programów Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego i Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Prowadzi spotkania informacyjne dotyczące aktualnych konkursów, zabiera głos podczas wydarzeń poświęconych możliwościom dofinansowania innowacyjnych projektów.

Mateusz Składanowski

Senior Consultant, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

Zajmuje się doradztwem prawnym związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy publicznych na działalność inwestycyjną. Specjalizuje się w funduszach strukturalnych UE oraz pomocy publicznej na B+R. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. Ponad 15 lat zajmuje się funduszami unijnymi. Już w czasie studiów uczestniczył we wdrażaniu pierwszej po akcesji Polski perspektywy finansowej UE. Prawie 9 lat pracował przy udzielaniu grantów na B+R. Pracował przy tworzeniu ram prawnych dla udzielania pomocy publicznej przez NCBR.

W swojej karierze zawodowej przygotowywał konkursy ze środków unijnych, skierowane do przedsiębiorców oraz organizacji badawczych. Pomaga znaleźć optymalne finansowanie inwestycji, przygotowuje wnioski o dofinansowanie oraz doradza w całym procesie realizacji projektów. Pracował przy pozyskaniu lub rozliczaniu środków z NCBR, PARP, NFOŚiGW, CUPT, Urzędów Marszałkowskich czy bezpośrednio z KE.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo. Ukończył organizowaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej Akademię Menadżerów Programowych w trakcie której miał okazję poznać ekosystem innowacji w Izraelu, Holandii czy USA. Biegle włada językiem angielskim.

W wolnym czasie czyta książki, ogląda filmy i chodzi do opery.