IT Executive Academy

Program edukacyjny dla Liderów IT

Start date:
09.04.2024
End date:
19.06.2024

8 000 zł per person + 23% VAT

order before 26 March

9 000 zł per person + 23% VAT

order after 26 March


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Tuesday
9 april 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Anita Marszałek, Project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Zarządzanie Projektami w IT cz. I

Piotr Pobikrowski, Wykładowca na kierunku „MBA dla branży IT” na PJATK, Menedżer i lider, doświadczony konsultant IT,

Wstęp do zarządzania projektami 
•    Definicje Projektu, Programu, Portfela, Zarządzania 
•    Obszary zarządzania w Projektach
         - Popularne metodyki Zarządzania Projektami
         - Kompetencje Kierownika Projektów
•    Organizacja pracy w Projekcie
•    Baza Wiedzy i dokumentacja projektowa

Wprowadzenie do Agile 
•    Koncepcja Agile
•    Manifest i 12 zasad Agile
•    Zwinne sposoby pracy w projekcie – Kanban vs Scrum

11:00

Przerwa

11:10

Zarządzanie Projektami w IT cz. II

Piotr Pobikrowski, Wykładowca na kierunku „MBA dla branży IT” na PJATK, Menedżer i lider, doświadczony konsultant IT,

Analiza Biznesowa
•    Metody pozyskiwania wymagań
•    Wybrane techniki opisu wymagań
•    Notyfikacja procesów w BPMN 2.0

Planowanie i Harmonogram
•    Podstawy ścieżki krytycznej
•    Planowanie harmonogramu prac
•    Planowanie w metodykach zwinnych

12:20

Przerwa

12:30

Zarządzanie Projektami w IT cz. III

Piotr Pobikrowski, Wykładowca na kierunku „MBA dla branży IT” na PJATK, Menedżer i lider, doświadczony konsultant IT,

Zarządzanie Interesariuszami
•    Identyfikacja interesariuszy projektu
•    Analiza wpływu
•    Angażowanie interesariuszy

Zarządzanie Komunikacją
•    Podstawy komunikacji
•    Planowanie komunikacji projektowej
•    Konsolidacja komunikacji i interesariuszy

14:00

Przerwa

14:10

Zarządzanie Projektami w IT cz. IV

Piotr Pobikrowski, Wykładowca na kierunku „MBA dla branży IT” na PJATK, Menedżer i lider, doświadczony konsultant IT,

Zarządzanie Ryzykiem
•    Podstawy analizy ryzyka
•    Plan zarządzania ryzykiem
•    Identyfikacja ryzyka
•    Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie Zespołem
•    Modele budowania zespołów projektowych
•    Dobór sposobu zarządzania do metodyki projektu
•    Kluczowe czynniki wpływające na pracę zespołu

Dobre praktyki vs patologie projektowe
 

15:30

Zakończenie

Day II
Tuesday
16 april 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Anita Marszałek, Project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Zwinne Zarządzanie Organizacją (ZZO) cz. I

Piotr Pobikrowski, Wykładowca na kierunku „MBA dla branży IT” na PJATK, Menedżer i lider, doświadczony konsultant IT,

Wprowadzenie do Agile – podejście ZZO
•    Koncepcja Agile
•    Manifest i 12 zasad Agile
•    Definicja zwinności organizacji

Zwinne sposoby pracy w projekcie - podejście ZZO
•    Kanban
•    SCRUM
•    Podejście Lean jako optymalizacji

Nexus jako sposób skalowanie SCRUM na organizację

COBIT 5 w zakresie  IT Goverment w Organizacji Zwinnej
 

11:30

Przerwa


 

11:45

Zwinne Zarządzanie Organizacją (ZZO) cz. II

Piotr Pobikrowski, Wykładowca na kierunku „MBA dla branży IT” na PJATK, Menedżer i lider, doświadczony konsultant IT,

AgileSHIFT – framework zwinnej transformacji organizacji
•    Podstawy, Role, Pryncypia
•    Workflow
•    Techniki, Praca iteracyjna

13:30

Przerwa

13:45

Zwinne Zarządzanie Organizacją (ZZO) cz. III

Piotr Pobikrowski, Wykładowca na kierunku „MBA dla branży IT” na PJATK, Menedżer i lider, doświadczony konsultant IT,

Management 3.0 – zwinny styl zarządzania|
•    Modele zarządzania
•    Pryncypia 
•    Strategie i Techniki

Dobre praktyki i najczęstsze przeszkody w zwinnym zarządzaniu
 

15:30

Zakończenie

Day III
Wednesday
24 april 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Anita Marszałek, Project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Finanse dla IT Executives

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA DFS CZELEJ ZAKRZEWSKA

Wprowadzenie
•    Podstawowa terminologia
•    Sprawozdania finansowe: elementy i główne zasady ujmowania poszczególnych pozycji

Wydatek kapitałowy a wydatek operacyjny
•    Różnice
•    Ujmowanie i wpływ na wyniki
•    Finansowanie wydatków kapitałowych - leasing
 

10:45

Przerwa

11:00

Ujmowanie kosztów projektów IT

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA DFS CZELEJ ZAKRZEWSKA

•    Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
•    Rachunek kosztów działań
 

12:15

Przerwa

12:30

Budżetowanie a projekty IT

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA DFS CZELEJ ZAKRZEWSKA

•    Metody sporządzania budżetu (w tym: przyrostowe; od zera)
•    Wybór metody budżetowania na projektów IT
•    Ocena realizacji budżetów (odchylenia; analiza wskaźnikowa)
 

13:50

Przerwa

14:00

Wprowadzenie do oceny projektów inwestycyjnych

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA DFS CZELEJ ZAKRZEWSKA

•    Koszty istotne do podejmowania decyzji
•    Metody oceny:
•    Księgowe
•    Oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych.
 

15:30

Zakończenie

Day IV
Wednesday
8 may 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Anita Marszałek, Project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Leadership w IT cz. I

Adrian Sasin, Senior IT Manager, Założyciel Szkoły Kierowników IT, Wykładowca na MBA IT,

1. Manager i lider, czyli o roli jaką pełnimy i jaką powinniśmy pełnić
2. Grupa oraz zespół – konieczne elementy oraz codzienne praktyki wzmacniające jedność i zaangażowanie w zespołach (rozproszonych)
 

10:50

Przerwa

11:00

Leadership w IT cz. II

Adrian Sasin, Senior IT Manager, Założyciel Szkoły Kierowników IT, Wykładowca na MBA IT,

3. Fazy rozwoju zespołu B. Tuckmana oraz mity z tym związane

4. Dokąd dążyć jako lider 
•    5 poziomów przywództwa J.Maxwella
 

12:00

Przerwa

12:15

Feedback w pracy lidera

Adrian Sasin, Senior IT Manager, Założyciel Szkoły Kierowników IT, Wykładowca na MBA IT,

•    ćwiczenia i case study
 

13:15

Przerwa

13:25

Macierz zarządzania zespołem

Adrian Sasin, Senior IT Manager, Założyciel Szkoły Kierowników IT, Wykładowca na MBA IT,

14:25

Przerwa

14:35

Wspólny element wszystkich teorii przywództwa

Adrian Sasin, Senior IT Manager, Założyciel Szkoły Kierowników IT, Wykładowca na MBA IT,

15:30

Zakończenie

Day V
Tuesday
14 may 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Anita Marszałek, Project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

IT Governance dla managerów

Krzysztof Bryła, Manager i lider, ekspert i trener oraz mentor w obszarach bezpieczeństwa i IT

Teoria dotycząca IT Governance 
1.    Definicja i znaczenie IT Governance 
•    Definicja: Wprowadzenie do koncepcji IT Governance, objaśnienie kluczowych aspektów i elementów. 
•    Znaczenie dla organizacji: Omówienie korzyści biznesowych i strategicznych wynikających z efektywnego zarządzania IT Governance.
2.    Podstawowe zasady i cele
•    Podstawowe zasady: Przedstawienie kluczowych zasad, jak transparentność, odpowiedzialność i strategiczne podejście.
•    Cele IT Governance: Omówienie głównych celów, takich jak generowanie wartości biznesowej, minimalizacja ryzyka i optymalizacja zasobów IT
 

10:30

Przerwa

10:40

Najważniejsze ramy zarządzania IT

Krzysztof Bryła, Manager i lider, ekspert i trener oraz mentor w obszarach bezpieczeństwa i IT

•    COBIT, ITIL, ISO/IEC 38500: Szczegółowe omówienie tych ram zarządzania IT, ich założeń, różnic i zastosowań praktycznych. 

11:40

Przerwa

11:50

Business Case'y

Krzysztof Bryła, Manager i lider, ekspert i trener oraz mentor w obszarach bezpieczeństwa i IT

•    Studium przypadku 1: 
a)    Problemy z IT Governance w organizacji (1 godzina) 
b)    Analiza skutków złego zarządzania IT: Przedstawienie scenariusza problematycznego, analiza konsekwencji braku lub niewłaściwego IT Governance. 
c)    Dyskusja nad rozwiązaniami: Interaktywna sesja, gdzie uczestnicy dyskutują nad potencjalnymi rozwiązaniami, strategiami naprawczymi. 
•    Studium przypadku 2: Skuteczne wdrożenie IT Governance (1 godzina) 
a)    Przykłady udanych implementacji: Prezentacja modelowych przykładów wdrożenia efektywnego IT Governance. 
b)    Omówienie korzyści: Analiza osiągniętych korzyści i efektów wdrożenia poprawnego zarządzania IT. 
 

13:45

Przerwa

14:00

Krzysztof Bryła, Manager i lider, ekspert i trener oraz mentor w obszarach bezpieczeństwa i IT

•    Studium przypadku 3: 
a)    Adaptacja IT Governance w dynamicznym środowisku biznesowym (1 godzina) 
b)    Zastosowanie IT Governance w zmieniającym się środowisku: Prezentacja studium przypadku, gdzie IT Governance był adaptowany do dynamicznych potrzeb organizacji. 
•    Rozważanie elastyczności i innowacyjności: Dyskusja nad strategiami dostosowawczymi IT Governance do zmian rynkowych. 
•    Studium przypadku 4: 
a)    Implementacja IT Governance w firmie startowej (1 godzina) 
b)    Specyfika IT Governance w startupie: Analiza tego, jak nowe przedsiębiorstwa wdrażają IT Governance. 
c)    Dyskusja nad wyzwaniami i możliwościami: Interaktywne omówienie trudności oraz potencjalnych rozwiązań dla startupów w kontekście IT Governance. 
 

16:00

Sesja dyskusyjna

Krzysztof Bryła, Manager i lider, ekspert i trener oraz mentor w obszarach bezpieczeństwa i IT

Podsumowanie i wnioski: Podsumowanie każdego przypadku, wydobycie głównych wniosków i strategii, a także otwarta dyskusja nad kwestiami, które pojawiły się podczas analizy case'ów.
 

16:30

Zakończenie

Day VI
Tuesday
21 may 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Anita Marszałek, Project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Powitanie, kwestie organizacyjne

Agata Brataniec, Trenerka biznesu, facylitatorka, certyfikowana konsultantka DISC D3, menedżerka.

09:45

Design Thinking i Sprint Design w IT

Agata Brataniec, Trenerka biznesu, facylitatorka, certyfikowana konsultantka DISC D3, menedżerka.

•    Design Thinking niejedno ma imię – 2 podejścia do Design Thinking
•    Sprint Design – proces krok po kroku
•    Kiedy korzystać z Design Thinking, a kiedy ze Sprint Design?
 

10:30

Sprint Design

Agata Brataniec, Trenerka biznesu, facylitatorka, certyfikowana konsultantka DISC D3, menedżerka.

•    co zadbać, by przeprowadzić efektywny proces Sprint Design
•    Checklista, co i jak przygotować do pracy stacjonarnej i zdalnej
 

10:45

Przerwa

11:00

Jak myśleć perspektywą klienta – praktyczne techniki (warsztat)

Agata Brataniec, Trenerka biznesu, facylitatorka, certyfikowana konsultantka DISC D3, menedżerka.

•    Mapa doświadczeń użytkownika/klienta
•    Mapa empatii (2 rodzaje)
•    Struktura wywiadów z użytkownikami/klientami
 

12:30

Przerwa

13:00

Jak szybko generować i oceniać pomysły - praktyczne techniki (warsztat)

Agata Brataniec, Trenerka biznesu, facylitatorka, certyfikowana konsultantka DISC D3, menedżerka.

•    Burza mózgów i burza pytań
•    Crazy8
•    Macierz APM
 

14:15

Przerwa

14:30

Sesja pytań i odpowiedzi

Agata Brataniec, Trenerka biznesu, facylitatorka, certyfikowana konsultantka DISC D3, menedżerka.

14:45

Przerwa

15:00

Szybkie prototypowanie

Agata Brataniec, Trenerka biznesu, facylitatorka, certyfikowana konsultantka DISC D3, menedżerka.

•    Cel i zakres prototypu
•    Szybkie prototypowanie (warsztat)
 

15:15

Podsumowanie i wnioski

Agata Brataniec, Trenerka biznesu, facylitatorka, certyfikowana konsultantka DISC D3, menedżerka.

15:30

Zakończenie

Day VII
Wednesday
22 may 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Anita Marszałek, Project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Wystąpienia publiczne dla liderów IT - Moc Twoich słów

Agata Jakóbczak, CEO Akademii Face

  • Podstawowe zasady wystąpień publicznych w pigułce
  • Wystąpienia dobre i złe - przykłady
  • Ćwiczenia w grupach - autoprezentacja
10:30

Przerwa

10:40

Jak nie zgubić odbiorców?

Agata Jakóbczak, CEO Akademii Face

•    Konstrukcja komunikatu - struktura drzewa logicznego.
•    Ćwiczenie w grupach

11:40

Przerwa

11:50

Mocny początek, silne zakończenie, opowieści to emocje. Do kogo mówimy?

Agata Jakóbczak, CEO Akademii Face

•    Ćwiczenie w grupach

12:40

Przerwa

12:50

Ciało też mówi

Agata Jakóbczak, CEO Akademii Face

•    Praktyczne wskazówki i tipy - na scenie i online
•    Trema, wpadki – jak je odwrócić na własną korzyść? Przydatne ćwiczenia logopedyczne i oddechowe.

13:30

Wystąpienia online - zasady i dobre praktyki

Agata Jakóbczak, CEO Akademii Face

13:30

Nie twórz „slajdumentów

Agata Jakóbczak, CEO Akademii Face

  • Sztuka wizualizacji. Jak przedstawiać fakty i dane liczbowe.
14:00

Przerwa

14:30

Pitch Deck- Co chcą usłyszeć inwestorzy, a kiedy mówią „nie”?.

Agata Jakóbczak, CEO Akademii Face

  • Jak skutecznie przekoać do swojego pomysłu? 10 wskazówek i praktyczne doświdczenie.
  • Ćwiczenie w grupach

 

15:30

Podsumowanie szkolenia, pytania

Agata Jakóbczak, CEO Akademii Face

16:00

Zakończenie

Day VIII
Wednesday
5 june 2024
09:30

Trasformacja cyfrowa/ AI w IT - program w opracowaniu

Borys Stokalski, Przedsiębiorca, inwestor, menadżer, edukator i konsultant. Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Day IX
Tuesday
18 june 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Anita Marszałek, Project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Zarządzanie własnością intelektualną w IT

Alicja Tulkis, Radca Prawny w Kancelarii IT

Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej

•    Pojęcie utworu w prawie polskim i unijnym, wraz ze wskazaniem źródeł
•    prawa.
•    Kryteria uznania wytworu intelektualnego za utwór.
•    Prawa przysługujące twórcy: autorskie prawa osobiste i majątkowe.
•    Pola eksploatacji utworu - z uwzględnieniem prawa własności w
•    Metaverse.
•    Czy pomysł jest objęty ochroną prawa autorskiego?

Dyskusja: Prawo przyszłości. Sztuczna inteligencja jako autor (AI ACT).
 

11:00

Przerwa

11:15

Prawo autorskie w IT

Ewelina Szydłowska-Kędziera, Prezes Zarządu w Kancelarii IT

•    Prawo własności intelektualnej w umowach branżowych. Aspekty
•    prawne i praktyczne.
•    Korzystanie z oprogramowania: licencje i sublicencje.
•    Przekazanie praw autorskich: umowy, forma zawarcia, pola
•    eksploatacji.
•    Utwory pracownicze i umowy B2B z programistami.
•    Problematyka korzystania z oprogramowania Open Source
 

12:45

Przerwa

13:00

Zabezpieczenie praw własności intelektualnej

Igor Sumara, Adwokat w Kancelarii IT

•    Ochrona know-how w firmie.
•    Proces patentowania oprogramowania i technologii.
•    Rejestracja znaku towarowego: ryzyka rejestracji i braku ochrony.
•    Postępowania w przypadku naruszenia (case study: plagiat i nieuczciwe praktyki rynkowe - kopiowania produktów firmy).
•    Zabezpieczenie własności intelektualnej w umowach w modelu SaaS i w przypadku wdrażania systemów na infrastrukturze klienta
 

14:15

Przerwa

14:30

Audyt praw własności intelektualnej

Ewelina Szydłowska-Kędziera, Prezes Zarządu w Kancelarii IT , Alicja Tulkis, Radca Prawny w Kancelarii IT , Igor Sumara, Adwokat w Kancelarii IT

•    Problematyka branżowych umów wewnętrznych i zewnętrznych.
•    Legalne sposoby na korzystanie z cudzej twórczości.
•    Weryfikacja prawa własności do programu komputerowego
•    stworzonego przez firmę.
•    Ochrona prawna i finansowa przed naruszeniami własności
•    intelektualnej.
•    Zarządzanie ryzykiem związanym z własnością intelektualną.
•    Lista kontrolna do przeprowadzenia audytu wewnętrznego dla uczestników szkolenia.
 

16:00

Zakończenie

Day X
Wednesday
19 june 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Anita Marszałek, Project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Bezpieczeństwo dla managerów IT

Krzysztof Bryła, Manager i lider, ekspert i trener oraz mentor w obszarach bezpieczeństwa i IT

•    Podstawy Bezpieczeństwa Informacji 
•    Definicja i znaczenie bezpieczeństwa informacji 
•    Fundamentalne aspekty ochrony danych i systemów 
 

10:30

Przerwa

10:40

Krzysztof Bryła, Manager i lider, ekspert i trener oraz mentor w obszarach bezpieczeństwa i IT

•    Cyberbezpieczeństwo: Zagrożenia i Metody Ochrony 
•    Najważniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni: ataki, malware, phishing 
•    Metody ochrony: szyfrowanie, firewalle, monitoring 
 

11:40

Przerwa

12:00

Studium przypadków

Krzysztof Bryła, Manager i lider, ekspert i trener oraz mentor w obszarach bezpieczeństwa i IT

1.    Atak Phishingowy na Firmę X
•    Analiza przypadku ataku phishingowego na firmę, identyfikacja zabezpieczeń, które mogłyby zapobiec takiemu incydentowi 

2.    Atak Ransomware na Systemy Krytyczne 
•    Przegląd przypadku ataku ransomware na systemy krytyczne, strategie przywracania działania systemów oraz plany zapobiegania w przyszłości 

3.    Wykorzystanie Słabych Haseł w Ataku Hakerskim 

4.    Badanie ataku opartego na słabych hasłach, strategie zwiększania świadomości pracowników w zakresie tworzenia silnych haseł 
 

13:45

Przerwa

14:00

Krzysztof Bryła, Manager i lider, ekspert i trener oraz mentor w obszarach bezpieczeństwa i IT

5.    Wykorzystanie IoT w Ataku na Sieć Firmy X
•     Omówienie incydentu z wykorzystaniem urządzeń IoT w celu zaatakowania sieci firmy oraz zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości 

6.     Zabezpieczenia w Środowisku Pracuj W Domu (WFH)
•    Analiza przypadku naruszenia bezpieczeństwa w środowisku pracy zdalnej i strategie zabezpieczeń dla pracowników pracujących w domu 
 

15:45

Podsumowanie i Dyskusja

Krzysztof Bryła, Manager i lider, ekspert i trener oraz mentor w obszarach bezpieczeństwa i IT

•    Podsumowanie głównych zagadnień i wniosków wyniesionych z przypadków 

Otwarta dyskusja, wymiana doświadczeń i refleksje uczestników na temat zastosowania w praktyce omawianych koncepcji i strategii
 

16:30

Zakończenie