Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji

Konferencja Naukowa – Kongres Restrukturyzacyjny

Start date:
09.12.2021
End date:
09.12.2021

r. pr. Paweł Kolczyński

Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Paweł Kolczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim i prowadzeniu procesów restrukturyzacji. Był członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (kadencja 2016–2019). Był Prezesem Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca m.in. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim i prowadzeniu procesów restrukturyzacji. Radca Prawny, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2012-2016 oraz Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w kadencjach 2016–2020 i 2020 -2024. W okresie 2016-2018 prezes zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A.
Wieloletni nauczyciel akademicki Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, SWPW w Płocku i PWSZ w Płocku.

prof. dr hab. Konrad Raczkowski

Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW

Profesor nauk ekonomicznych, dr hab. w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW. W latach 2012-2021 dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania w Gospodarce. W latach 2015-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Pełni/ł funkcje zarządcze, nadzorcze i doradcze w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) oraz Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE). Były wiceminister finansów (2015/2016).
W latach 2003-2013 był pracownikiem resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie (Visiting Fellow). Odbył trzyletni staż habilitacyjny nauk ekonomicznych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie (2006-2009). Jest stypendystą rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009), członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (VI kadencji), członkiem Royal Economic Society oraz British Academy of Management. Od 2012 speaker Cambridge International Symposium on Economic Crime Uniwersytetu Cambridge. Autor ponad 120 publikacji naukowych. Odznaczony złotym medalem Ministra Sprawiedliwości oraz złotą odznaką Ministra Finansów. Laureat nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów”.

dr hab. Jacek Jastrzębski

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Mam wykształcenie prawnicze (Wydział Prawa i Administracji UW, magisterium 2003) i ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa w Warszwie, magisterium 2004). W 2005 r. uzyskałem stopień doktora nauk prawnych, a w 2011 r. – doktora habilitowanego nauk prawnych. Ukończyłem także prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley (2018).
Posiadam uprawnienia adwokata (2007) oraz radcy prawnego (2011) i od wielu lat łączę działalność akademicką na Uniwersytecie Warszawskim z aktywnością zawodową.
Od 2018 r. pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej, przez ponad 10 lat, byłem zastępcą dyrektora departamentu prawnego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A.
Jestem także członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2018 r.).
Od 2013 r. jestem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego (obecnie profesora uczelni) w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, gdzie wcześniej byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta. Pełnię także funkcję zastępcy kierownika Katedry (od 2021 r.)
W mojej działalności naukowej zajmuję się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku kapitałowego. Jestem autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych. Moja rozprawa doktorska oraz habilitacyjne były nagrodzone w konkursie organizowanym przez redakcję czasopisma „Państwo i Prawo”. Występowałem, także w roli prelegenta, panelisty lub moderatora, w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Aktualnie moje zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie umów, w szczególności odpowiedzialności umownej, i na wpływie międzynarodowych standardów kontraktowych na rozwój prawa umów. Zajmuje się także prawem rynku finansowego oraz zagadnieniami prawnymi transakcji fuzji i przejęć (M&A).
Byłem promotorem 7 wypromowanych doktorów nauk prawnych, a dwie z prac doktorskich przygotowanych pod moją opieką zdobyły nagrody lub wyróżnienia w prestiżowych konkursach ogólnopolskich.

dr Beata Lubos

Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

dr Beata Lubos, ekonomistka, uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Gospodarki Światowej, gdzie prowadziła badania dotyczące polityki innowacyjnej krajów nordyckich. Od 2004 r. związana zawodowo z resortem gospodarki, aktualnie Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Odpowiedzialna za projektowanie strategii i programów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności gospodarki, rozwój przemysłu i zieloną transformację. Opowiada również za przygotowywanie założeń aktów prawnych, analiz oraz instrumentów wsparcia realizujących cele polityki innowacyjnej i przemysłowej państwa. W zakres jej obowiązków wchodzi również współpraca z UE, OECD i ONZ w dziedzinie innowacyjności i przemysłu oraz utrzymywanie relacji bilateralnych z wybranymi krajami w tej dziedzinie.

dr hab. Anna Hrycaj

sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością
Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”.

r.pr. Marzena Zalewska

Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, transakcjach typu M&A, procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz nadzorze właścicielskim spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa, spółek giełdowych oraz grup kapitałowych. Obecnie Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach którego min. realizowane są zadania związane z udzielaniem pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, nadzorem właścicielskim oraz inwestycyjnym. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego w zakresie dotyczącym finansowania restrukturyzacji. Autorka i współautorka publikacji min. monografii „Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska”, Wyd. Beck (2021).

dr Konrad Trzonkowski

Dyrektor Zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Wykładowca akademicki, bankier inwestycyjny i korporacyjny z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych instytucjach finansowych tj. HSBC Investment Bank, Santander Bank, Bank BNP Paribas. Obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w której realizuje strategię finansowania podmiotów gospodarczych i ekspansji zagranicznej. Prof. Trzonkowski posiada tytuł MBA (Master of Business Administration), a także stopień naukowy Doktora nauk ekonomicznych, jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, finansowej i marketingowej, zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

adw. Maciej Geromin

Doradca restrukturyzacyjny

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny. Posiada bogate doświadczenie związane z obsługą małych i średnich przedsiębiorców, ale także międzynarodowych podmiotów gospodarczych, które nabył w renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie i Warszawie. Był członkiem i sekretarzem Zespołu Ministra Sprawiedliwości opracowującego zmiany w prawie upadłościowym, efektem których było m.in. uchwalenie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W latach 2015-2016 był też członkiem Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa gospodarczego.
Kilkakrotnie pełnił funkcję delegata Polski na sesjach V Grupy roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego. Jest autorem szeregu komentarzy i publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Równolegle realizuje się w roli dydaktyka. W latach 2015-2016 był wykładowcą na studiach podyplomowych Uczelni Łazarskiego na kierunkach: prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo egzekucyjne i windykacja należności. W latach od 2016 roku jest wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Wyższa Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, w tym czterech edycji dla sędziów i prokuratorów.

Cezary Kaźmierczak

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

W latach 80. podziemny wydawca i konspirator, odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych artykułów dotyczących Polski publikowanych w prasie podziemnej oraz na Zachodzie. Laureat Nagrody SDP im. Po Prostu za redagowanie pisma Metrum. W latach 1989-1996 w USA, gdzie był m.in. redaktorem naczelnym polonijnego Dziennika Chicagowskiego, Kuriera, a następnie pracował w agencji marketingowej. Po powrocie do Polski dyrektor sprzedaży Radia RMF FM, następnie założył firmę szkoleniową Midwest ITSE (1997), a w 2000 roku agencję MMT Management. Przez kilka lat osobiście przeprowadził setki szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz komunikacji. W latach 2005-2014 roku Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha. Od 2010 roku Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz od 2019 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute. Od 2018 roku Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Bartosz Sierakowski

Radca prawny oraz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, starszy partner w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Radca prawny oraz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, starszy partner w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych
artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in.
w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:
• „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” (Warszawa 2017, DGP)
• „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz”, red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman (Warszawa 2017, CH Beck),
• „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, (Warszawa 2016, Wolters Kluwer),
• „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz”, B. Sierakowski, P. Zimmerman (Warszawa 2020, CH Beck)

Prowadzi badania naukowe nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.

Bartosz Sierakowski ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

dr Piotr Kędzierski

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Wydziale XVIII Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w Wydziale XVIII Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doktor nauk prawnych. Wykładowca akademicki, prelegent na konferencjach naukowych. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, m.in. monografii pt. Powstanie i rejestracja sp. z o. o., której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy (spółki s-24), wyd. CH Beck 2019 oraz metodyki pt. Metodyka postępowania przedsiębiorcy w sprawach wierzytelności przeterminowanych pod red. P. Banasika i S. Morawskiej, wyd. CH Beck 2021.

r. pr. Karol Tatara

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz Członek INSOL Europe

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii. Uczestniczy także – w rozmaitych rolach – we wszystkich dostępnych po 01.01.2016 r. postępowaniach restrukturyzacyjnych (postępowanie sanacyjne, układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie układu).
Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz Członek INSOL Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego. Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian prawa restrukturyzacyjnego w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawnych aspektów niewypłacalności w raporcie Doing Business.
Gościnny wykładowca z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prowadzący zajęcia dla aplikantów z tego zakresu.
W uznaniu zaangażowania w restrukturyzację spółki giełdowej Miraculum S.A. został przez Rzeczpospolitą uznany za Najlepszego Prawnika Przedsiębiorstwa 2011.
Od roku 2015 r. otrzymuje indywidualną rekomendację w kategorii prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej, jak również otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal, a także w band 4 Restructuring / Insolvency rankingu Chambers Europe 2020 oraz 2021.

Anna Stankiewicz

Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Przewodnicząca VI Wydziału Gospodarczego

Anna Stankiewicz, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od siedemnastu lat sędzia upadłościowy. Od 01 grudnia 2017r. pełni funkcję Przewodniczącego VI Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Swoje długoletnie doświadczenie orzecznicze wraz ze zdobytą wiedzą przekazuje prowadząc wykłady w Izbie Notarialnej w Gdańsku, a także biorąc udział w konferencjach oraz projektach naukowych.

dr Piotr Stanisławiszyn

Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Doktor nauk prawnych (2004), absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu (2002), adiunkt i pełniący obowiązki Kierownika w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004, 2007–2019), obecnie adiunkt i Kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2019), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji "Państwa i Prawa" na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), członek prezydium Sekcji INSO Instytutu Allerhanda w Krakowie (2020), współorganizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych podatkowi akcyzowemu i prawu celnemu (IX edycji w latach 2007 – 2020), autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych, uczestnik ponad 130 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa finansowego (ponad 100 wygłoszonych referatów i komunikatów)

Jerzy Sławek

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny z pierwszą w Polsce wydaną licencją Ministra Sprawiedliwości nr. 2. Jest specjalistą praktykiem w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Od kilku kadencji jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Brał czynny udział w pracach komisji do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Sprawował szereg funkcji zarządczych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych a także kompensacji stoczni Gdynia i stoczni Szczecińskiej Nowa. Jest dziekanem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Zbigniew Wiśniewski

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji oraz Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wieloletni pracownik administracji państwowej z bogatym doświadczeniem w realizacji interdyscyplinarnych projektów z zastosowaniem rozwiązań teleinformatycznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Warszawskiej.
Więcej na: https://www.linkedin.com/in/zbigniew-wiśniewski-60491210a/

Grzegorz Mróz

Wicedyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości

Grzegorz Mróz – prawnik, zastępca dyrektora departamentu IT do spraw zarządzania procesami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nadzoruje prace rozwojowe w obszarze rejestrów i usług sądowych. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się usprawnianiem i informatyzacją usług publicznych oraz procesów związanych z zarządzaniem i dochodzeniem należności. Przedstawiciel głównego użytkownika w projekcie Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Emil Szczepanik

Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi, Departament Zawodów Prawniczych, Ministerstwo Sprawiedliwości

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
od 2005 do 2013 r. orzekający w wydziale upadłościowym. Od 2013 r. oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego.
Uczestniczył w pracach nad ustawą – Prawo restrukturyzacyjne.
W latach 2017 – 2019 r. członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do opracowania propozycji zmian przepisów w zakresie upadłości osób fizycznych; opiekun merytoryczny projektów dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego opracowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości; uczestnik prac legislacyjnych nad dyrektywą restrukturyzacyjną i upadłościową.
Od maja 2020 – naczelnik Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi.
Reprezentant Ministerstwa Sprawiedliwości w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Regulatorów Upadłości (IAIR) z siedzibą w Londynie oraz w pracach V grupy roboczej UNCITRAL (ONZ) ds. prawa upadłościowego.
Członek Judicial Wing w ramach INSOL Europe oraz CERIL(Conference on European Restructuring and Insolvency Law).

Dr hab. Joanna Kruczalak Jankowska

Kierownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Joanna Kruczalak– Jankowska, profesor nadzwyczajny UG - Kierownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
W latach 2017-2019 kierowała projektem naukowym ACURIA Projekt ACURIA – ‘Assessing Courts' Undertaking of Restructuring and Insolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement’. Projekt ACURIA był programem badawczym realizowanym przez cztery państwa europejskie tj. Holandię, Polskę, Portugalię oraz Włochy. Projekt został sfinansowany z Programu Unii Europejskiej Sprawiedliwość (2014-2020) – Justice Programme (2014-2020). W wyniku badań przeprowadzonych m.in. przy wykorzystaniu metod ekonomicznej analizy prawa, powstała publikacja Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: dobre praktyki, bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce.
W latach 2017-2020 kierowała także projektem realizowanym na UG pt. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacji w małych i średnich przedsiębiorstwach”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Zbigniew Miczek

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie V Wydział Gospodarczy, moderator panelu "Restrukturyzacja sądowa w dobie pandemii"

Zbigniew Miczek

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie (od 1998 roku), W latach 2006 – 2007 oddelegowany do pracy asystenta sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. W latach 2017 - 2020 delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie. w Ukończył wyższe studia prawnicze (UMCS Filia w Rzeszowie 1994 r.) oraz studia podyplomowe Ekonomia, finanse i zarządzanie w procesie upadłościowym (SGH 2009 r.). Aktualnie jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie. Od 2017 jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowanego
Uczestniczył w pracach zespołów: Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego, Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej i Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się̨ na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, przyczynach niewypłacalności, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy z organami władzy publicznej, wpływem postępowań sądowych na efektywność prowadzenia biznesu oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.

Łukasz Kozakiewicz

Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Zastępca przewodniczącego VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział prawa Administracji i Ekonomii
Od 2010r. Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (od 2011r. w VI Wydziale Gospodarczym rozpoznającym sprawy gospodarcze oraz upadłościowe i restrukturyzacyjne)
Od 2017r. zastępca przewodniczącego VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Jadwiga Dobrowolska

Sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu, VI Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Orzekała najpierw w sprawach układowych i upadłościowych.
Po utworzeniu w 2003r. Sekcji Upadłościowo- Naprawczej, orzekała w sprawach układowych i upadłościowych dotyczących przedsiębiorców. Obecnie sekcja nosi nazwę Sekcji do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, orzeka w tych sprawach.
W 2007r. ukończyła dwu-semestralne studia podyplomowe w zakresie Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Prawa i Administracji.
W 2015r. ukończyła dwu- semestralne studia podyplomowe w zakresie „ Finanse i ekonomia dla sędziów" na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Zarządzania.
W 2018r. ukończyła dwu- semestralne studia podyplomowe w zakresie Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego i Finansów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, z wynikiem bardzo dobrym.
Posiada certyfikat ukończenia kursów w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi i organizacją pracy w wymiarze sprawiedliwości w ramach projektu „ Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości".
Pełni funkcję patrona dla aplikantów sędziowskich, adwokackich i radcowskich.
Zdobyła patent żeglarza i czas wolny spędza na pięknych mazurskich jeziorach. Interesuje się muzyką , w tym muzyką poważną a zwłaszcza twórczością Fryderyka Chopina.

dr hab., r. pr. Rafał Adamus

Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego na UO

Prof. UO dr hab. Rafał Adamus, od 2011 roku pracownik Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny od 2003 roku, arbiter w sądownictwie polubownym, autor niemal 400 publikacji naukowych, specjalizuje się w prawie o niewypłacalności.

dr hab. Arkadiusz Radwan

Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Prezes Instytutu Allerhanda, Współdyrektor Centrum Prawa Spółek i Ładu Korporacyjnego na Uniwersytecie Babeşa i Bolyaiego w Klużu (Cluj-Napoca).

Prof. VMU posiada doświadczenie na kilku polach aktywności: pracy naukowej i dydaktycznej, praktyki adwokackiej, doradztwa strategicznego i legislacyjnego, zaangażowania społecznego, zarządzania organizacjami oraz działalności publicystycznej.
Obecnie jest dyrektorem Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, prezesem Instytutu Allerhanda, profesorem na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie a także współdyrektorem Centrum Prawa Spółek i Ładu Korporacyjnego na Uniwersytecie Babeşa i Bolyaiego w Klużu (Cluj-Napoca) i profesorem wizytującym na tym uniwersytecie. Jest także związany z Uniwersytetem LUISS Guido Carli w Rzymie, gdzie od kilku lat prowadzi wykłady w ramach międzynarodowego programu letniego. Od ponad 10 lat jest adwokatem, a od blisko 15 lat współpracuje jako of counsel z kancelarią Kubas Kos Gałkowski - Adwokaci.
Uprzednio był m.in. profesorem wizytującym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Hamburgu (PostDoc w Instytucie Ekonomicznej Analizy Prawa), postdoctoral fellow na Uniwersytecie Nowojorskim (Hauser Scholar w ramach NYU Global Law School Program), adiunktem w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i asystentem w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał także na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i w Społecznej Akademii Nauk. Prowadził także wykłady gościnne na uczelniach w Madrycie (UC3M), Maceracie (UNIMC), Chongqing (SWUPL), Lwowie (ЛНУІФ), Tarnopolu (ТНЕУ) i St. Pölten (FHH). Był także dyrektorem Departamentu Edukacji w Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.
Habilitację i doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim (odpowiednio w 2016 i 2003 r.), na którym wcześniej ukończył magisterskie studia prawnicze (2001 r.). Jest także absolwentem dwuletnich magisterskich studiów prawniczych na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie, na którym uzyskał stopień magister legum (LL.M., 2001). Odbył staże naukowe na Uniwersytetach w Bonn, Kolonii, Kilonii i Gandawie a także w Instytucie Maxa Plancka w Monachium (MPI SOC).
Od 2015 r. należy do rady doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law (CECL) – międzynarodowej sieci akademickiej zrzeszającej uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali i Rzymie. W 2020 r., na zaproszenie byłego wicekanclerza Austrii, dr. Erharda Buska, został członkiem Rady wiedeńskiego Instytutu Regionu Dunaju i Europy Środkowo-Wschodniej (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa – IDM).
Ukończył także dodatkowe kursy m.in. w Copenhagen Business School (Negotiation and Conflict Management, 2003), w Hertie School of Governance w Berlinie (Fundraising, 2010; Strategisches Management, 2007), w Instytucie Sobieskiego (warsztaty dziennikarsko-publicystyczne, 2007), w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, EUI (Academy of European Law, 2004), na Uniwersytecie w Jenie (Szkoła Prawa Anglo-Amerykańskiego, 2001) na Uniwersytecie Jagiellońskim (Studium Zarządzania i Biznesu, 1999), na uniwersytetach w Heidelbergu, Moguncji we współpracy z UJ (Szkoła Prawa Niemieckiego, 1999).
Jest częstym reprezentantem Polski w europejskich gremiach eksperckich i grupach roboczych. W 2014 r. został powołany przez Komisję Europejską do Informal Company Law Expert Group (ICLEG) – ciała doradczego KE działającego na przestrzeni lat 2014-2017, które między innymi przygotowało pakiet dyrektyw dotyczących mobilności spółek (Corporate Mobility Package), a także digitalizacji w prawie spółek. Wcześniej, w 2013 r., brał udział w pracach nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP) prowadzonych dla Komisji Europejskiej przez grupę ekspertów powstałą z rozszerzenia dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group). W latach 2006-2007, jako członek Legal Scholar Network przy ECGI, był zaangażowany w przygotowanie na zlecenie Komisji Europejskiej studium na temat proporcjonalności między własnością a kontrolą w spółkach publicznych (One Share, One Vote) a w latach 2016-2017 studium na temat ochrony praw wspólników mniejszościowych w UE. W latach 2010-14 i 2016-2020 r. służył jako ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek dla Komisji Prawnej PE (JURI).
Posiada także duże doświadczenie legislacyjne zdobyte w Polsce. W latach 2013-15 był członkiem Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, powołanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości. W 2015 r. został członkiem Zespołu ds. prawa gospodarczego utworzonego przez Ministra Gospodarki (następnie Rozwoju). W latach 2016-2017 był członkiem zespołu do spraw przygotowania projektu tzw. prostej spółki akcyjnej. W latach 2016-2017 był kierownikiem zespołu naukowców, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie założeń reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0).
Na przestrzeni minionych 15 lat uczestniczył konsultacjach publicznych wielu projektów aktów prawnych, aktów samoregulacyjnych oraz polityk regulacyjnych, m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szkolił kadry sektora publicznego i prywatnego, zarówno w kraju jak i za granicą. Oprócz licznych konferencji naukowych, był także częstym panelistą na konferencjach gospodarczych, jak choćby kilkukrotnie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
W latach 2007-2010 był redaktorem naczelnym „Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego” (C.H. Beck). Obecnie, od 2015 r. jest członkiem rady naukowej dwumiesięcznika „European Company Law” (Kluwer Law International), od 2018 r. członkiem redakcji kwartalnika „Głos Prawa – Przegląd Prawniczy Allerhanda”, a od 2019 członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.
Osobiście bądź instytucjonalnie jest zaangażowany w reformę prawa na Ukrainie i w Mołdawii. W 2014 r. był szefem międzynarodowego projektu zrealizowanego dla Delegacji UE w Kijowie, obejmującego ewaluację stanu obecnego i rekomendacje reformy ukraińskiego prawa spółek pod kątem jego dostosowania do acquis communautaire.
W 2013 r. był uczestnikiem Europejskiej Delegacji (European Delegation) na Harvard Project on Asian and International Relations w Dubaju (HPAIR2013) – wydarzenie zorganizowane przez Uniwersytet Harvarda we współpracy z American University of Dubai.
Angażuje się w dialog polsko-żydowski. Jest alumnem programu wymiany prowadzonego przez American Jewish Committee we współpracy z Forum Dialogu Między Narodami oraz programu studyjnego Project Interchange prowadzonego przez AJC. Był także lokalnym (Kraków) gospodarzem części wydarzeń w ramach programu studyjnego Facing History and Ourselves zorganizowanego dla amerykańskich Żydów.
Posiada także doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki oraz bogaty dorobek publicystyczny - wypowiada się na tematy prawne, gospodarcze i społeczno-polityczne. Przez kilka lat jego artykuły, felietony i komentarze ukazywały się regularnie w wiodących dziennikach – ogólnopolskich i regionalnych.
Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez Dziennik Gazeta Prawna za jednego z 50 najbardziejwpływowych prawników w Polsce (klasyfikowany odpowiednio na miejscach 24 i 40).

dr hab. Aleksander Jerzy Witosz

Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów, radca prawny

Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów, radca prawny. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym w szczególności z zakresu prawa spółek oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Współautor i redaktor komentarzy do Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego, współautor tomu 6 Systemu Prawa Handlowego „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe”. Prowadzi badania naukowe z zakresu prawa spółek i prawa insolwencyjnego. Współpracuje z kancelariami doradców restrukturyzacyjnych przygotowując opinie prawne z zakresu praktyki stosowania prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

dr Kamil Mroczka

Dyrektor Generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce oraz absolwent programu Executive MBA prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Katedrze Nauk o Państwie i Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny za prace Pionu Zarządzania i Organizacji oraz Pionu Innowacji i Technologii, a także za zapewnienie właściwego funkcjonowania, organizacji i ciągłości pracy Urzędu Komisji. Od blisko 15 lat związany z administracją rządową. Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Główne obszary badawcze to administracja publiczna, zarządzanie publiczne, podejmowanie decyzji i bezpieczeństwo państwa. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie.

dr hab. Roman Sobiecki

Prorektor ds. rozwoju SGH, Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji

Jest prorektorem ds. rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektorem Instytutu Rynków i Konkurencji. Wcześniej, w latach 2012-2020 pełnił funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.
Pan Roman Sobiecki jest autorem i współautorem ponad 70 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”). Jest również autorem i współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurowania firm.
Posiada duże doświadczenie w zakresie działalności eksperckiej i nadzoru właścicielskiego. W latach 2013-2015 był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, która działała przy Ministrze Gospodarki. Od 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Makarony Polskie SA. Wcześniej, m.in pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach S.A., członka rad nadzorczych: Ruch S.A., Banku PKO BP S.A., Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Od 2011 roku jest członkiem Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych, działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.

dr Rafał Kos

LL.M., Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie

Managing partner w kancelarii Kubas Kos Gałkowski, adwokat. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu transgranicznych sporów sądowych i postępowań grupowych. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie (od 2014). Powołany na Stałego Arbitra i Koncyliatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP (od 2020). Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju (2015). Obecnie członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Aktywów Państwowych: ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz ds. prawa koncernowego (2020). Członek polskiej delegacji na 73 oraz 74 sesję II Grupy Roboczej UNCITRAL – Dispute Resolution/Arbitration and Conciliation (2021).
Rekomendowany jako ekspert w dziedzinie arbitrażu przez Who's Who Legal, a także w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych zarówno przez Chambers and Partners jak i dziennik Rzeczpospolita. Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej (2015-2021) oraz The Board of Visitors przy Columbus School of Law na Catholic University of America w Waszyngtonie (od 2017). Wiceprzewodniczący rady nadzorczej PFR TFI (2018-2020).

redaktor Paweł Rochowicz

Prowadzący konferencję

Dziennikarz "Rzeczpospolitej" w dziale Prawo co Dnia. Z wykształcenia prawnik, co nie przeszkadza mu pisać o zagadnieniach prawnych językiem zrozumiałym i niekoniecznie naszpikowanym paragrafami. W ciągu ponad 20-letniej kariery dziennikarskiej zajmował się przede wszystkim tematami związanymi z prawem dotyczącym przedsiębiorców.

redaktor Mateusz Rzemek

Prowadzący referaty

Dziennikarz, redaktor papierowego wydania Rzeczpospolitej, prowadzący debaty, gospodarz wywiadów wideo w Telewizji Rzeczpospolitej.