SMART MBA - ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

PROGRAM MENEDŻERSKI DLA LIDERÓW JUTRA II edycja

Start date:
17.09.2021
End date:
19.11.2021

Description

Szanowni Państwo, 

dziennik „Rzeczpospolita" i ośrodek THINKTANK serdecznie zapraszają do udziału w II edycji specjalnego programu edukacyjnego, przygotowanego z myślą o przywódcach, liderach, kadrze zarządzającej, menedżerach, osobach, które chcą lepiej zarządzać w czasach „nowej normalności” a jednocześnie myślą o ekspansji na rynki międzynarodowe.

Smart MBA to połączenie wiedzy menedżerskiej z praktycznymi doświadczeniami liderów, wnioskami z trendów i obserwacjami wynikającymi z tego, co dzieje się na świecie w czasie ostatnich kilkunastu miesięcy. Smart MBA to kompleksowy program menedżerski nastawiony na inspirowanie.

Konsultantem naukowym jest prof. Andrzej Blikle, przedsiębiorca, ale także prof. informatyki i doświadczony wykładowca. Zespołem wykładowców kieruje dr Małgorzata Bonikowska, współtwórca i prezes ośrodka THINKTANK, europeista i komentator spraw międzynarodowych, a jednocześnie menedżer z 20-letnim doświadczeniem. Wśród Ekspertów przedstawiciele rynku krajowego i zagranicznego, menedżerowie, praktycy, doradcy i liderzy opinii.

Czas niepewności to czas Liderów.

Jak funkcjonować w obecnych czasach, kiedy nie wiadomo, co będzie za rok, ani nawet za miesiąc? Jak planować działania firmy kiedy dane się błyskawicznie dezaktualizują? Jak pracować z zespołem, złożonym z ludzi pełnych niepewności, niepokoju i frustracji? Dla menedżerów i liderów to czas próby, wyzwań, poszukiwania nowych rozwiązań. 

Przez ostatnie półtora roku naszą rzeczywistość nieustannie się przeobraża, zmieniają się nasze przyzwyczajenia, możliwości, standardy. Jest to czas rezygnacji z wielu dotychczas znanych rzeczy, a zarazem czas, w którym mamy szansę zacząć funkcjonować w zupełnie nowy sposób – czas przestawienia się na inne tory, znalezienia lepszych recept na codzienne życie, zorganizowanie pracy i procesów w naszych organizacjach, wprowadzenie nowych form działania, nowych produktów i usług. Zobaczmy w tym kryzysie szansę. Spróbujmy pomyśleć, jak inaczej możemy podejść do tego, co robimy. To szczególnie ważny czas dla menedżerów i liderów, bo oni określają cele w firmach, organizują pracę innym, są przywódcami. Im pewniejszy swoich decyzji lider, tym bezpieczniej czuje się z nim jego zespół. Skąd brać tę pewność? Czerpać z doświadczeń własnych i innych, uczyć się i rozumieć, poznawać i oswajać nowe, ryzykować i wyciągać wnioski, myśleć i obserwować.

Smart MBA jest odpowiedzią na wyzwania, z którymi styka się obecnie kadra zarządzająca. Przygotowaliśmy program, który pomaga zrozumieć procesy zachodzące w Europie i na świecie, prześledzić trendy, które formują rzeczywistość gospodarczą i wpływają na „nową normalność”, wymienić doświadczenia, obserwacje i dobre praktyki, a przede wszystkim znaleźć odpowiedzi co robić i jak działać.

To program dla wszystkich, którzy czują, że ich wiedza przestaje być wystarczająca, wymaga uzupełnienia i uporządkowania na nowo. 

Zróbmy to razem!

Korzyści, jakie daje SMART MBA:

• Otrzy­masz kon­kretną i prak­tyczną wie­dzę z zarzą­dza­nia i przy­wódz­twa w nie­sta­bil­nych czasach „nowej nor­mal­no­ści”;
• Uzy­skasz lep­szą orien­ta­cję w pro­ce­sach i wyda­rze­niach w Euro­pie i na świe­cie w gospodarce i poza nią;
• Dowiesz się jakie trendy ste­rują dziś roz­wo­jem biznesu i moty­wa­cją lide­rów z róż­nych części świata;

• Poznasz zasady dyplo­ma­cji eko­no­micz­nej i jej wpływu na biznes i eks­pan­sję zagra­niczną firm;
• Posze­rzysz wie­dzę o wpły­wie rewo­lu­cji tech­no­lo­gicz­nej na zarzą­dza­nie i dzia­ła­nia firm;
• Poznasz zagad­nie­nia zwią­zane z zarzą­dza­niem finan­so­wym i sytu­acją na międzynarodowych ryn­kach finan­so­wych;
• Uzy­skasz wie­dzę i inspi­ra­cje, które poma­gają two­rzyć i reali­zo­wać efek­tywne stra­te­gie działa­nia firm w cza­sie pan­de­mii;
• Poznasz mecha­ni­zmy, które wpły­wają na myśle­nie i dzia­ła­nie ludzi;
• Wzmoc­nisz umie­jęt­no­ści nego­cja­cyjne i media­cyjne;
• Nau­czysz się lepiej roz­wią­zy­wać kon­flikty mię­dzy ludźmi i orga­ni­za­cjami;
• Popra­wisz swoje umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyjne, zwłasz­cza w mediach spo­łecz­no­ścio­wych;
• Zdo­bę­dziesz nową per­spek­tywę dzia­ła­nia dzięki dys­ku­sjom i inte­rak­cjom z wykła­dow­cami i innymi uczest­ni­kami pro­gramu.

Terminy zjazdów:

  • 17–18.09.20201 – online FIRMA W GLOBALNYM ŚWIECIE
  • 01–02.10.2021 – online ZARZADZANIE FIRMĄ I LUDŹMI W NOWYCH CZASACH
  • 15–16.10.2021 – online KOMUNIKACJA I NOWE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU
  • 05–06.11.2021 – online PRZYWÓDZTWO W NOWEJ NORMALNOSCI
  • 19.11.2021 – sta­cjo­nar­ne* ZAKOŃCZENIE I ROZDANIE CERTYFIKATÓW

* Jeżeli na dwa tygo­dnie przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem wrę­cza­nia cer­ty­fi­ka­tów sytu­acja epide­miczna w kraju będzie pozwa­lała, aby spo­tkać się sta­cjo­nar­nie, prze­sta­wimy szcze­góły doty­czące spo­tka­nia.

 

 Praca zaliczeniowa:
•    Indywidualne spotkanie mentoringowe z wybranym mentorem.
•    Praca nad tekstem zaliczeniowym z Panią Katarzyną Młynek.

Organizacja:
Smart MBA odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

Smart MBA będzie miał formę interaktywną. Wszyscy będą się widzieli i słyszeli, dzięki czemu będzie ono miało bardzo praktyczny charakter. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy komputer z głośnikiem i kamerą oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska