PRZEDSIĘBIORCA PRZED UOKIK: RYZYKA, POSTĘPOWANIE, SANKCJE

Najnowsze trendy orzecznicze w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce

Start date:
22.05.2018
End date:
23.05.2018

Krzysztof Kanton

radca prawny, partner, kancelaria Sołtysiński Kawecki Szlęzak

Specjalista w zakresie prawa konkurencji. Doradza w postępowaniach wyjaśniających oraz antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz postępowaniach przed sądami powszechnymi w zakresie praktyk ograniczających konkurencję. Współautor projektu wytycznych Prezesa UOKiK w sprawie kontroli koncentracji. Wielokrotnie rekomendowany w dziedzinie prawa konkurencji w rankingu Practical Law Company/Global Counsel 3000. Uczestniczył w szeregu audytów środowiskowych dokonywanych w związku transakcjami M&A. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego prawników specjalizujących się w prawie konkurencji i prawie energetycznym - Energy Law Group.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Gessel, Koziorowski

Ekspert z zakresu prawa konkurencji, łączący doświadczenie zdobyte zarówno w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i kancelarii prawnej.
Przez wiele lat pracowała w UOKiK prowadząc sprawy z zakresu nadużywania pozycji dominującej, zawierania porozumień ograniczających konkurencję czy kontroli koncentracji.
Po odejściu z Urzędu kierowała praktyką ochrony konkurencji w Kancelarii GESSEL. Była wielokrotnie rekomendowana jako wiodący prawnik (highly recommended) w dziedzinie prawa antymonopolowego przez Practical Law Company w Global Counsel 3000 oraz przez Chambers Europe w Europe’s Leading Lawyers for Business. Wyróżniona także w rankingu kancelarii dziennika „Rzeczpospolita” w 2009 roku.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wróciła w 2014 r., pełniąc przez kolejne 3 lata funkcję Wiceprezesa Urzędu kierującego pracami 3 Departamentów – Kontroli Koncentracji, Ochrony Konkurencji oraz Prawnego. Do zakresu jej obowiązków należała m.in. egzekucja polskiego i unijnego prawa konkurencji, a także prezentowanie stanowiska Urzędu przed innymi organami państwowymi w Polsce (m.in. sejm, senat) i Brukseli (m.in. udział w pracach ECN). Nadzorowała w UOKiK opracowywanie wytycznych i wyjaśnień, ułatwiających przedsiębiorcom stosowanie prawa konkurencji. Propagowała także wdrażanie przez przedsiębiorców programów compliance.
Jako ekspert z dziedziny prawa konkurencji jest autorem publikacji prasowych oraz prelegentem licznych konferencji, warsztatów i szkoleń.

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Radca Prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Była wieloletnim pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie specjalizowała się w sprawach z zakresu ochrony konsumentów i kierowała zespołem do spraw telekomunikacji i mediów. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelariach, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Prowadziła wiele spraw z zakresu ochrony interesów konsumentów, które zakończyły się precedensowymi rozstrzygnięciami – na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, włącznie z postępowaniem przed Sądem Najwyższym. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach z zakresu ochrony konsumentów, między innymi jako przedstawiciel Polski w grupach roboczych Komisji Europejskiej oraz w projektach grantowych w ramach unijnej sieci Consumer Protection Cooperation. Była również zaangażowana w procesy legislacyjne z zakresu prawodawstwa polskiego i unijnego (między innymi udział w przygotowaniu krajowych rozwiązań prawnych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO2012 w Polsce oraz w pracach nad Europejską Agendą Cyfrową i Jednolitym Rynkiem Cyfrowym UE). Poza prawem konsumenckim Agnieszka prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa konkurencji, a także zaangażowana jest w sprawy dotyczące konsumenckich aspektów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa telekomunikacyjnego, prawa reklamy, ochrony danych osobowych, prawa pocztowego i przewozowego. Agnieszka ma duże doświadczenie w projektach dla sektora e-commerce. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Prawa Amerykańskiego – programu University of Florida Levin College of Law przy Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, Agnieszka jest mediatorem wyspecjalizowanym w prowadzeniu spraw gospodarczych.

Marta Kupczak-Strzelecka

Senior Counsel, Attorney-at-law, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Przed dołączeniem do zespołu Prawa Antymonopolowego SK&S w lutym 2006 r. pracowała przez 3,5 roku w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, najpierw jako case handler, a następnie jako naczelnik Wydziału Telekomunikacji i Mediów w Departamencie Ochrony Konkurencji. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej została – jako reprezen¬tant UOKIK - członkiem Media Working Group oraz tzw. contact person ds. sektora mediów w ramach sieci organów anty¬monopolowych państw członkowskich UE – European Competition Network. Reprezentowała także UOKIK w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej przy podejmowaniu decyzji w sprawach nadużywania pozycji dominującej i koncentracji przedsiębiorstw. Od marca 2005 r. do stycznia 2006 r. pracowała w Kancelarii Prawnej „Grynhoff, Woźny i Wspólnicy sp. k.” jako samodzielny prawnik, gdzie była autorką pierwszego – zakończonego sukcesem – wniosku o zastosowanie interim measures wobec operatora telekomunikacyjnego w postępowaniu przed Prezesem UOKiK.

Małgorzata Modzelewska de Raad

adwokat, partner, kancelaria Modzelewska & Paśnik

Adwokat z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, doświadczony pełnomocnik procesowy. Od lat prowadzi liczne sprawy antymonopolowe przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Wiele prowadzonych przez nią spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami Sądu Najwyższego. Regularnie rekomendowana przez międzynarodowe informatory prawnicze, zajmująca wysokie miejsca w rankingach branżowych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie antymonopolowym. Na co dzień doradza w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej, porozumień wertykalnych (dystrybucja i umowy handlowe) oraz porozumień horyzontalnych. Pracuje z wieloma liderami rynkowymi w sektorach: motoryzacyjnym, farmaceutycznym, FMCG, sprzedaży detalicznej oraz wydawniczym, chemicznym oraz telekomunikacyjnym. Jest wykładowcą i szkoleniowcem, a także autorką wielu publikacji na temat różnych aspektów prawa konkurencji w krajowych periodykach naukowych. Wykłada prawo konkurencji dla studentów MBA Politechniki Warszawskiej i studentów studiów podyplomowych prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Maria Mrówka

Wspólnik, Instytut Prawa i Konkurencji

ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996 - 2009 była pracownikiem Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów. Od 1999 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie - od 2005 roku dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, do której kompetencji należy m.in. przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym przedsiębiorców oraz praktykom nadużywania przez przedsiębiorców dominującej pozycji rynkowej, a także przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. Do końca 2008 roku Delegatura zajmowała się również postępowaniami z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorców.
Wielokrotnie występowała przez sądem ochrony konkurencji i konsumentów, sądem apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym jako pełnomocnik Prezesa UOKiK w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
Jest współautorką Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Piotr Paśnik

adwokat, partner, kancelaria Modzelewska & Paśnik

Reprezentuje klientów przed polskim i wspólnotowym organem ochrony konkurencji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji w tym – w sprawach z zakresu kontroli koncentracji – i regulacji sektorowych. Jego doświadczenie obejmuje udział w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej, zawierania porozumień horyzontalnych i wertykalnych. Rekomednowany przez informator Chambers jako specjalista w sektorach regulowanych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców przez organy regulacyjne. Piotr reprezentuje również przedsiębiorców w sporach gospodarczych oraz postępowaniach karnych gospodarczych. Szkoli klientów z różnych aspektów prawa konkurencji.

Andrzej Springer

Radca prawny, BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer Sp.j.

Absolwent WPiA UAM w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i radcowską, został wpisany na listę radców prawnych oraz adwokatów. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
Sprawował funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej oraz członka Komisji Licencyjnej ds. Ekstraklasy i Sądu Arbitrażowego przy PZPN. Pełnił funkcję arbitra trybunałów arbitrażowych ad hoc w Wiedniu oraz przy Sądzie Arbitrażowym KIG. Arbiter Sądu Polubownego przy PZPN.
Otrzymał rekomendację jako ceniony praktyk w zakresie dispute resolution oraz arbitrażu według prestiżowego rankingu Chambers.
W latach 2001 – 2009 związany był z jedną z największych polskich kancelarii, od roku 2005 jako jej wspólnik, kierujący departamentem procesowym. W roku 2009 został jednym z założycieli i wspólników zarządzających Kancelarii BWHS.
Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego dla przedsiębiorstw m.in. z sektora finansów, budownictwa i telekomunikacji. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spornych przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi (KIG, arbitraż ad hoc) oraz postępowań przed Prezesem UOKiK. Prowadził wiele precedensowych spraw sądowych (m.in. z zakresu prawa marketingu i reklamy oraz związanych z uzyskiwaniem odszkodowania z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji). Doradzał przy zawieraniu i wykonywaniu umów związanych z pozyskiwaniem i obsługą klientów masowych, opracowywaniu wzorców umownych oraz prowadzeniu ogólnopolskich kampanii reklam porównawczych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców przed Prezesem UOKiK w sprawach związanych z postępowaniami dotyczącymi naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – z sukcesem zakończył wiele postępowań wyjaśniających, uzyskiwał decyzje zobowiązujące (bez orzekania kary), jak też orzeczenia sądów uchylające decyzję UOKiK lub nałożoną w niej karę.