PRZEDSIĘBIORCA PRZED UOKIK: RYZYKA, POSTĘPOWANIE, SANKCJE

Najnowsze trendy orzecznicze w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce

Start date:
22.05.2018
End date:
23.05.2018

Timeline

Day I
Tuesday
22 may 2018
09:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

09:30

Wszczęcie postępowania przez Prezesa UOKIK i obowiązek współpracy

Małgorzata Modzelewska de Raad, adwokat, partner, kancelaria Modzelewska & Paśnik

 • Dotrzymywanie terminów odpowiedzi na zapytania Prezesa UOKIK – kary nałożone  za nieudzielenie informacji, nieumyślne nieudzielenie odpowiedzi oraz opóźnienie w udzieleniu informacji,
 • Postępowanie wyjaśniające i postępowanie antymonopolowe oraz SUZ (Szczegółowe Uzasadnienie Zarzutów) czyli czego i kiedy może spodziewać się przedsiębiorca,
 • Decyzja tymczasowa Prezesa UOKIK: zobowiązaniem przedsiębiorcy do zaniechania określonych działań – konsekwencje dla przedsiębiorcy aspekty praktyczne, omówienie praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK,
 • Efektywna obrona przed zarzutami Prezesa UOKIK - uprawnienia stron w postępowaniu,
 • Przypadki kiedy nie wszczyna się postępowania – upływ czasu oraz działanie innych organów: obligatoryjność i fakultatywność niewszczęcia postępowania - aspekty praktyczne,
 • Umorzenie postępowania i jego przyczyny
10:30

Przerwa na kawę

10:50

Zachowanie w trakcie kontroli i przeszukania pomieszczeń lub rzeczy. Obowiązki i prawa przedsiębiorcy, ograniczenie ryzyka otrzymania kary za utrudnianie kontroli

Piotr Paśnik, adwokat, partner, kancelaria Modzelewska & Paśnik

 • Zgrywanie i zabezpieczania e-maili oraz wszelkich dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej,
 • Wyrok SOKiK i jego konsekwencje: selekcja dowodów w siedzibie przedsiębiorcy i w obecności jego przedstawiciela,
 • Przeszukania pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy oraz pomieszczeń i rzeczy nienależących do przedsiębiorcy (członków zarządu) – podstawa prawna, osoby biorące udział w przeszukaniu, asysta policji, specjalisty IT, uprawnienia Organu,
 • Odpowiedzialność finansowa przedsiębiorcy za nieumyślne uniemożliwienie lub utrudnienie rozpoczęcia przeszukania:
  • Przedsiębiorcy,
  • Osoby pełniącej funkcje kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, osoby upoważnionej przez przeszukiwanego posiadacza lokalu mieszkalnego, pomieszczenia lub nieruchomości,  środka transportu.
  • Działania mogące zostać uznane za utrudniające przeszukanie UOKIK i konsekwencje naruszeń w tym zakresie (kary pieniężne nakładane na przedsiębiorcę i osoby fizyczne),
  • Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa oraz tajemnicy zawodowej adwokatów i radców prawnych, ochrona prywatności
12:00

Przerwa na Lunch

12:50

Kontrola koncentracji w świetle najnowszego orzecznictwa Prezesa UOKiK i organów unijnych

Krzysztof Kanton, radca prawny, partner, kancelaria Sołtysiński Kawecki Szlęzak

 • Przegląd najnowszych rozstrzygnięć merytorycznych UOKiK oraz Komisji Europejskiej w sprawach koncentracji na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy:
  • jakie koncentracje wzbudziły wątpliwości organów antymonopolowych?
  • jakie argumenty i środki zaradcze pomogły w uchyleniu wspomnianych obaw?
  • rozstrzygnięcia w kwestiach proceduralnych (m.in. kara dla Facebook za podawanie informacji wprowadzających w błąd),
  • wnioski dla praktyków wynikające z omawianych rozstrzygnięć.
 • Nowe trendy w kontroli koncentracji:
  • zagrożenie dla innowacji jako nowa teoria szkody w praktyce decyzyjnej Komisji Europejskie (sprawa Dow/DuPont),
  • wyzwania związane z oceną konsolidacji na rynkach nowych technologii oraz rynkach,
  • w których standardowe metody oceny nie zdają rezultatu,
  • co oznacza to dla praktyka?
 • Praktyczne aspekty związane z procesem konsolidacji:
  • problem przekazywania informacji poufnych w ramach okresu przejściowego,
  • kwestia „gun jumping” (kilka uwag w związku z opinią AG Wahl w sprawie EY/KPMG)
13:50

Przerwa na kawę

14:10

Granice uznaniowości kar nakładanych przez Prezesa UOKIK i weryfikacja ich wysokości przez sądy w toku procedury odwoławczej

Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Radca prawny, wspólnik Kancelarii Gessel, Koziorowski

 • Omówienie na podstawie decyzji UOKiK oraz wyroków sądowych okoliczności, mających znaczenie przy określaniu wysokości kar pieniężnych:
  • łagodzących, mogących wpłynąć na obniżenie wysokości kary (np. brak skutków rynkowych, bierna rola w naruszeniu, zaniechanie praktyki, podjęcie współpracy z UOKiK),
  • obciążających, mogących wpłynąć na podwyższenie wysokości kary (np. umyślność, stosowanie środków odwetowych, czynna rola przedsiębiorcy w naruszeniu),
 • Polityka karania Prezesa UOKiK i Wyjaśnienia UOKiK w sprawie ustalania wysokości kara niezależność sądów modyfikujących decyzje Prezesa UOKiK, w tym:
  • uwzględnianie przez sądy okoliczności łagodzących nie wymienionych w Ustawie ani Wyjaśnieniach UOKiK,
  • odmienna ocena stanu faktycznego
15:15

Jak uniknąć sankcji za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów?

Andrzej Springer, Radca prawny, BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer Sp.j.

 • dobrowolne zobowiązanie w postępowaniu wyjaśniającym 
 • decyzja zobowiązująca 
 • ugoda z Prezesem UOKiK
 • problematyka rekompensaty publicznej/przysporzenia konsumenckiego
16:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Day II
Wednesday
23 may 2018
09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKIK

prof. Agata Jurkowska-Gomułka, Of Counsel, Kancelaria Modzelewska & Paśnik

 • Postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Najnowsze orzecznictwo SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach          z zakresu ochrony konkurencji,
 • postepowanie ze skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym,
 • Najważniejsze orzecznictwo TSUE w ostatnim czasie
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Kontrola wzorców umów przez Prezesa UOKIK

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj, Radca Prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik

 • Najczęstsze błędy w regulaminach/wzorcach umów,
 • Najczęstsze błędy w związku z realizacją uprawnień z rękojmi i gwarancji,
 • Uznanie zapisów umów za niedozwolone - konsekwencje dla przedsiębiorców
12:50

Przerwa na lunch

13:40

Postępowania dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

Maria Mrówka, Wspólnik, Instytut Prawa i Konkurencji

 • Charakter prawny postępowania,
 • Specyfika postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów,
 • Omówienie przykładowych decyzji Prezesa UOKIK w postępowaniach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
14:40

Przerwa na kawę

15:00

Ograniczenia w sprzedaży internetowej w ramach systemu dystrybucji selektywnej w świetle najnowszego orzecznictwa antymonopolowego

Marta Kupczak-Strzelecka, Senior Counsel, Attorney-at-law, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 • Nie można całkowicie zakazać sprzedaży przez Internet, ale czy producent markowych towarów może nałożyć na swoich autoryzowanych dystrybutorów:
  • zakaz sprzedaży dóbr luksusowych/nieluksusowych przez platformy podmiotów trzecich takie jak Amazon, Ebay,
  • zakaz używania loga producenta/marki jako słowa klucza w wyszukiwarkach internetowych,
  • zakaz współpracy z porównywarkami cenowymi on-line.
 • Jakie są implikacje praktyczne wyroków w sprawach Coty i ASICS? Jak zapobiegać sprzedaży podróbek markowych produktów w Internecie? Jak przeciwdziałać zjawisku free-ridingu? Co z dystrybucją nieselektywną?
16:00

Zakończenie drugiego dnia warsztatów